Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie. Rozpoczęcie: godzina 9.00

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych , przedsiębiorców prowadzących własne firmy, a także do biur księgowych i podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką

Treści kształcenia

Pakiet „slim VAT” – uproszczenie czy utrudnienie w rozliczeniach między podatnikami od 1 stycznia 2021 r.

 • zmniejszanie podatku należnego na podstawie faktury korygującej u sprzedawcy – kłopoty z dodatkową dokumentacją
 • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wybór podatnika
 • wyłączenie z zakazu odliczenia zakupu usług noclegowych w szczególnych przypadkach – kiedy można zastosować
 • uproszczenie w rozliczaniu zaliczek w eksporcie towarów
 • wydłużenie czasu na rozliczenie podatku naliczonego – można dłużej czekać na fakturę
 • zmiany dotyczące wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Konsekwencje wykreślenia z ustawy o VAT art. 7 ust.8 – co z odsprzedażą towarów – ryzyko po stronie nabywcy

 • wyrok TS UE z 15.05.2019 r. ws. Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH – ryzyka dla polskich podatników odliczających VAT przy zapłacie za paliwo kartą paliwową, wcześniejsze wyroki TS UE i polskich sądów w podobnych sprawach,
 • stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii znaczenia ww. wyroku – zapisy, które muszą zostać uwzględnione w umowach z emitentami kart/leasingodawcami w celu wyeliminowania ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika posługującego się kartą.
 • dalsze konsekwencje zmiany przepisu.

Zapłata przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności („split payment”) po zmianie przepisów – stosowanie w praktyce, przy uwzględnieniu najnowszych wyjaśnień i interpretacji organów podatkowych:

 • mechanizm podzielonej płatności („split payment”) po zmianach od 1.01.2021 r., z uwzględnieniem wyjaśnień Ministra Finansów i interpretacji Dyrektora KIS,
 • zasady ustalania, kiedy zapłata w podzielonej płatności jest obowiązkowa,
 • obowiązkowa podzielona płatność a faktury wystawione na podatników, którzy nie mogą otworzyć rachunku rozliczeniowego z przyporządkowanym mu rachunkiem VAT (np. podatnicy VAT świadczący wyłącznie usługi wynajmu bez rejestracji w CEIDG),
 • raportowanie faktur oznaczonych MPP w plikach JPK_V7 po stronie zakupów i sprzedaży
 • załącznik nr 15 – czy wątpliwości co do klasyfikacji towarów i usług można wyjaśniać poprzez wystąpienie o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS),
 • korzyści dla podatnika wynikające ze stosowania podzielonej płatności, także w sytuacji, gdy nie jest to obowiązkowe (uniknięcie ryzyka solidarnej odpowiedzialności za VAT nierozliczony przez wystawcę faktury, minimalizacja ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego – „należyta staranność”, minimalizacja ryzyka zastosowania „sankcji”, minimalizacja ryzyka karnoskarbowego),
 • zapłata w podzielonej płatności zaliczki, zadatku, przedpłaty itp. – sposób dokonania zapłaty, wątpliwości dotyczące sytuacji, w których zapłata taka jest możliwa oraz sytuacji, w których taka zapłata jest obowiązkowa,
 • obowiązkowa podzielona płatność a uregulowanie zobowiązania przy zastosowaniu kompensaty (potrącenia) – wątpliwości co do warunków, które muszą zostać spełnione, by kompensata zwalniała z obowiązkowej podzielonej płatności,
 • zbiorcze przelewy w podzielonej płatności (zapłata jednym przelewem kwot z więcej niż jednej faktury) – wątpliwości co do skutków pominięcia przy zbiorczym przelewie niektórych faktur wystawionych w okresie objętym zbiorczym przelewem,
 • podatki oraz inne zobowiązania publiczno-prawne, które mogą być regulowane środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,
 • postanowienie właściwego naczelnika US o „uwolnieniu” środków z rachunku VAT – sytuacje, w której naczelnik US może wydać decyzję odmowną,
 • wątpliwości związane z wydawaniem postanowień naczelnika US dotyczących środków przeksięgowanych przez bank z rachunku VAT na rachunek techniczny w związku z rozwiązaniem umowy rachunku bankowego,
 • zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT w terminie 25 dni – warunki dokonania zwrotu,
 • zapłata wyłącznie kwoty podatku VAT na rachunek VAT wystawcy faktury (przy braku zapłaty kwoty netto) a korekta VAT przez wierzyciela i dłużnika na podstawie przepisów o „uldze na złe długi”,
 • kary i sankcje za naruszenie przepisów o podzielonej płatności (wyłączenie z KUP w podatku dochodowym, sankcja w VAT, kary z Kodeksu karnego skarbowego) oraz „koła ratunkowe” – przepisy określające warunki, których spełnienie pozwala na ich uniknięcie,
 • wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej do faktury, w treści której, pomimo obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o VAT, podatnik nie użył wyrażenia „mechanizm podzielonej płatności” – czy korekta pozwala na uniknięcie kar i sankcji,
 • pozostałe zagadnienia związane z „podzieloną płatnością”, w tym wynikające z interpretacji organów podatkowych wydawanych w 2020 r.

Zapłata na rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników VAT („biała lista”) – nowe obowiązki i ryzyka dla podatników, „koła ratunkowe” pozwalające na uniknięcie ryzyka.

 • zasady ustalania, kiedy podatnik od 1.01.2021 r. jest zobowiązany do zapłaty na rachunek kontrahenta wymieniony na „białej liście” podatników VAT,
 • „biała lista” jako metoda weryfikacji kontrahentów i jeden z warunków dochowania należytej staranności przy rozliczaniu podatku VAT,
 • wątpliwości związane z ustalaniem, czy „wartość transakcji” przekroczyła próg 15 000 zł (m. in. umowy zawarte na czas określony i nieokreślony, umowy ze stałym wynagrodzeniem i bez stałego wynagrodzenia) z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz wyjaśnień Ministra Przedsiębiorczości i Technologii,
 • negatywne konsekwencje naruszenia obowiązku zapłaty na rachunek z „białej listy”; zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego jako „pełne koło ratunkowe” i zapłata w podzielonej płatności jako „częściowe koło ratunkowe”,
 • zasady postępowania w przypadku zapłaty na rzecz czynnych podatników VAT, których rachunki nie mogą zostać wpisane na „białą listę”, m. in. na rzecz banków, urzędów, podatników świadczących wyłącznie usługi wynajmu bez zgłoszenia do CEIDG; biała lista a rachunki indywidualne („rachunki wirtualne”),
 • „biała lista” a zapłata kartą płatniczą lub za pomocą systemu szybkich płatności,
 • termin wykreślania podatników z „białej listy” a termin przedawnienia zobowiązań podatkowych – czy konieczne jest drukowanie danych kontrahenta przy każdej zapłacie na rachunek z „białej listy”,
 • pozostałe zagadnienia związane z „białą listą”, w tym wynikające z interpretacji organów podatkowych wydawanych w 2019 i 2020 r.

„Ulga na złe długi” – korekta podatku po stronie wierzyciela i dłużnika w związku z opóźnieniem w zapłacie, aktualne przepisy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2019 i 2020 r., najnowsze interpretacje i wyroki.

 • zasady ustalania, kiedy wierzyciel może dokonać korekty podatku należnego w związku z opóźnieniem w zapłacie przez dłużnika,
 • sposób dokonywania korekty podatku przez wierzyciela po likwidacji informacji na formularzu VAT-ZD od 1.10.2020 r.,
 • ustawowe ograniczenia prawa do korekty przez wierzyciela – brak wyrejestrowania dłużnika, brak postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego po stronie dłużnika, upływ nie więcej niż 2 lat od końca roku, w którym wystawiono fakturę – czy ograniczenia te nadal należy stosować w świetle najnowszych wyroków TS UE i sądów administracyjnych,
 • obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużnika, sytuacje wyłączające obowiązek korekty, sankcje i kary za brak obowiązkowej korekty,
 • zagadnienia problematyczne wynikające z aktualnych interpretacji i wyroków, m.in. wpływ zwolnienia z długu na obowiązek korekty przez dłużnika, „zapłata” wekslem a obowiązek korekty, otrzymanie zapłaty po wyrejestrowaniu wierzyciela, czy musi on „oddać” skorygowany wcześniej podatek należny, zmiana dłużnika a „ulga na złe długi”, „kaucja gwarancyjna” a „ulga na złe długi”, otrzymanie przez wierzyciela odszkodowania z polisy w związku z ubezpieczeniem od ryzyka nieotrzymania zapłaty a „ulga na złe długi”, wydłużenie terminu zapłaty przez strony transakcji a obowiązek korekty przez dłużnika.
 • Pytania uczestników na czacie

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji: 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .  Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 3 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Informacje o kadrze: 

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.. Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.