Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

KURS - "Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych"

Kurs będzie realizowany online za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wymogi techniczne: konieczne jest posiadanie komputera lub telefonu komórkowego i dostępu do internetu o prędkości pozwalającej na połączenie wideo w średniej rozdzielczości (Neostrada 80Mbit jest wystarczająca).

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego w zakresie rachunkowości budżetowej. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie oraz rozumieć znaczenie przestrzegania norm etycznych w pracy księgowego.

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowość .

Czas trwania kursu to 96 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w weekendy (sob.- nd.), wedle harmonogramu po 8 godz. lekcyjnych, w godzinach: sobota od 9.00 do 16.00, niedziela od 8.00 do 15.00.

Szczegółowy plan zajęć i terminy podane zostaną w harmonogramie kursu.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 8 bloków tematycznych (96 godzin lekcyjnych):

1. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,z elementami etyki zawodowej* .

2. Szczególne zasady rachunkowości budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

3. Szczególne zasady rachunkowości budżetów organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdawczość finansowa.

6. Sprawozdawczość budżetowa.

7. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

8. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.

9. Dyscyplina finansów publicznych.

*Według zasad etyki opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie: nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na znajomości:

  • podstawowych regulacji prawnych prowadzenia rachunkowości budżetowej,
  • podstawowych przepisów prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej w sektorze publicznym,
  • zasad i technik rachunkowości budżetowej,
  • specyfiki planu kont jednostek sektora finansów publicznych,
  • ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w jednostkach budżetowych ( w tym w urzędach jednostek samorządu terytorialnego) oraz w samorządowych zakładach budżetowych,
  • rodzajów sprawozdań budżetowych i sporządzaniu ich,
  • sporządzania sprawozdań finansowych.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani Marta Cybulska - biegły rewident oraz audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego, wieloletni wykładowca SKwP.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.