Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-03-22
Zgłoś się

Szkolenie: Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2021 r. - szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 8:30

 

Treści kształcenia:

 1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących:
 • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących,
 • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż,
 • przepisy przejściowe powalające na stosowanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących w 2021 r.,
 • rozliczenie korekt przy eksporcie i WDT.
 1. Nowy limit dla prezentów o małej wartości:
 • doprecyzowanie wysokości limitu prezentów, dla których wymagane jest prowadzenie ewidencji wydań,
 • zwiększenie limitu dla pozostałych prezentów o małej wartości.
 1. Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczenia podatku VAT - możliwość stosowania dla podatku VAT kursów walut właściwych do przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikających z przepisów o podatku dochodowym.
 2. Nowe zasady stosowania stawki 0% dla zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu.
 3. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku naliczonego:
 • wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego,
 • rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego,
 • rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.
 1. Zmiany w zakresie wykazu podatników (białej listy podatników):
 • zmniejszenie ilości danych publikowanych w wykazie,
 • zmiany w organach „obsługujących” wykaz podatników.
 1. Zmiany przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności:
 • doprecyzowanie limitu 15.000 zł dla stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
 • nowa regulacja dotycząca ustalania limitu dla obowiązkowego MPP w sytuacji należności określonych w walutach obcych,
  rozszerzenie możliwości stosowania kompensat dla sprzedaży objętej obowiązkowym MPP,
 • nowa możliwość przekazania środków z rachunku VAT agencji celnej w celu zapłaty należności celnych.
 1. Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS):
 • rozszerzenie możliwości wnioskowania o WIS,
 • stosowanie wis dla MPP,
 • wyłączenia – sytuacje w których nie wydaje się WIS,
 • wprowadzenie terminu, po którym WIS nie chroni podatnika.
 1. Kasy fiskalne w 2021 r.
 • zmiany w zakresie zwolnień z ewidencji z ewidencji za pomocą kas fiskalnych,
 • podmioty zobowiązane do stosowania w 2021 r. kas online,
 • możliwość stosowania kas wirtualnych.
 1. Inne zmiany przepisów o VAT od 2021r.:
 • doprecyzowujące zmiany w definicji produktów rolnych sprzedawanych przez rolników ryczałtowych
 • wykreślenie przepisu dotyczącego opodatkowania dostaw łańcuchowych,
 • poszerzenie możliwości stosowania rozliczenia kwartalnego dla podatników świadczących usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (usługi budowlane)
 • zmiany w zakresie WNT wyrobów ropopochodnych,
 • zmiany w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku
 • przedłużenie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w rejestrze sprzedaży paragonów uznanych za faktury uproszczone.
 1. Istotne orzecznictwo TSUE, które ukazał się w 2020 r.
 • możliwość kwestionowania przez organy podatkowe odliczenia podatku naliczonego w sytuacji zarzutu pustych faktur
 • rozszerzenie możliwości stosowania ulgi na złe długi
 1. Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące nowego JPK
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Grzegorz Tomala -  absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, oraz podatku VAT.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.