Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Termin zgłoszenia udziału do 9.04.2021r

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem:
 • Rozpoczecie godzina 9:00

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy związanej z działaniami marketingowymi podmiotu, reklamą i reprezentacją w aspekcie rozliczeń podatkowych.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na zmianę stanowiska sądów administracyjnych oraz Ministra Finansów;
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty rozliczania różnych działań marketingowych i wspierania sprzedaży podejmowanych przez podmioty gospodarcze.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników także ze zmianami Ustawy o VAT w zakresie rozliczania nieodpłatnych świadczeń.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozliczaniem działań marketingowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także regulacje podatkowe obowiązujące od 2021 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania działań marketingowych, reklamy oraz reprezentacji.
 • Na szkoleniu przedstawiona zostanie optymalizacja podatkowa dotycząca tematu szkolenia.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy marketingu odpowiadający za akcje promocyjne i marketingowe;
 • przedstawiciele handlowi;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia:

Zasady rozliczania premii pieniężnych i bonusów po zmianach od 2021 r.:

 • Pojęcie sprzedaży promocyjnej, rabatów i premii pieniężnych;
 • Zasady udzielania rabatów- przykłady rozwiązań;
 • Rozliczania rabatów i premii pieniężnych na gruncie Ustawy o VAT - faktura korygująca “in minus”;
 • Rabat przy sprzedaży jako dodatkowy element faktury;
 • Rozliczanie rabatów i premii pieniężnych na gruncie podatku dochodowego
 • Moment zaliczenia rabatu (premii pieniężnej) po stronie kupującego i sprzedającego na gruncie Ustawy o CIT i ustawy o VAT;
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczania premii podatkowych na gruncie przepisów podatkowych.

Zmiany podatku CIT i VAT od 2021 r. mające wpływ na rozliczenia podatkowe:

 • Darowizny na rzecz walki z Covid a rozliczenia podatkowe w CIT, PIT, VAT;
 • Darowizna krwi i osocza;
 • Kwota wolna od naliczania podatku VAT podniesiona do 20,00 zł.;
 • Odliczanie podatku VAT od usług noclegowych przekazanych nieodpłatnie;
 • Koszt wytworzenia usług związanych z walką z Covid - dokumentowanie i rozliczanie.

Zasady naliczania wydatków na reprezentację i reklamę do kosztów podatkowych.

 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 • Pojęcie reklamy i reprezentacji
 • Zasady zaliczania reklamy do KUP
 • Wyłączenie reprezentacji z KUP
 • Kawa, herbata, ciastka, usługi gastronomiczne jako KUP - zmiana stanowiska MF oraz najnowsze orzecznictwo;
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczania kosztów drobnych poczęstunków.

Skutki podatkowe w podatku dochodowym i podatku VAT różnych form wsparcia sprzedaży:

 • Koszty marketingu;
 • Informacja handlowa
 • Promocja
 • Udział w targach i imprezach reklamowych
 • Szkolenia i konferencje
 • Płytki okolicznościowe;
 • Upominki świąteczne;
 • Okazjonalne gadżety;
 • Obsługa fan page na Facebooku.

Sponsoring i jego rozliczenie

 • Pojęcie sponsoringu;
 • Sponsoring właściwy i niewłaściwy;
 • Kiedy sponsoring jest darowizną;
 • Sponsoring jako świadczenie wzajemne;
 • Skutki podatkowe dla udzielającego wsparcia w ramach sponsoringu na gruncie podatku dochodowego - czy zakup przekazywanego świadczenia jest kosztem uzyskania przychodów;
 • Skutki podatkowe dla otrzymującego świadczenie w ramach sponsoringu
 • Faktura wewnętrzna - kiedy i w jakiej wysokości
 • Optymalizacja podatkowa w ramach sponsoringu - rozliczenie barterowe i kompensata wzajemnych świadczeń - zasady rozliczeń

Nieodpłatna dostawy towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług - w tym dla pracowników:

 • Pojęcie nieodpłatnej dostawy towarów;
 • Pojęcie nieodpłatnego świadczenia usług;
 • Wyłączenia z konieczności wystawienia faktury wewnętrznej: próbki, materiały informacyjne, prezenty o małej wartości;
 • Ewidencja osób, którym przekazano prezent jako optymalizacja podatkowa
 • Materiały handlowe a podatek VAT;
 • Przekazanie gadżetów, prezentów, upominków a opodatkowanie podatkiem VAT;
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.

Świadczenia na rzecz pracowników z perspektywy podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO:

 • Testy na COVID
 • Szczepienia na grypę i inne
 • Kawa, herbata, ciastka;
 • Impreza integracyjna;
 • Szkolenia;
 • Drobne upominki;
 • Bony towarowe;
 • Świadczenia z ZFŚS - rozliczanie.

Problemy praktyczne rozliczeń podatkowych:

 • Przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń na gruncie podatku CIT;
 • Przykłady nieodpłatnego świadczenia w przypadku osób prawnych, w tym wykorzystywanie narzędzi i urządzeń innego podmiotu;
 • Przekazanie regałów, wystroju sklepu, itp. a konsekwencje podatkowe;
 • Prezent - czy dla firmy czy dla osoby fizycznej;
 • Obwiązek składania informacji PIT 11 - kto i kiedy;
 • Kwota wolna od opodatkowania z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów - zasady zastosowania zwolnienia;
 • Obowiązki ciążące po stronie organizatora konkursu, akcji promocyjnych;
 • Przekazania towarów nierezydentom - czy konieczny PIT?

Dyskusja z uczestnikami.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

1.Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać  ( dotyczy firm przesłanie oświadczenia) na  Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 .

3.Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4.W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres .pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacje o kadrze:

Joanna Patyk : Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: @skwp.krakow.pl