Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-03-22
Zgłoś się

Szkolenie: Pracownicy młodociani - zatrudnianie, nawiązywanie umów, udzielanie urlopów - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie. 

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Celem kursu jest omówienie oraz usystematyzowanie wiedzy odnośnie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w firmie.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Treści kształcenia: 

1. Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy
2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 
- wymogi formalne umowy w celu przygotowania zawodowego - warunki nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy
- podstawowe zasady dotyczące stosunku pracy młodocianego - zasady dotyczące zatrudniania młodocianego celu przygotowania zawodowego
- ochrona pracy pracowników młodocianych
3. Zatrudnienie młodocianego, w tym po zakończeniu przygotowania zawodowego 
- zawarcie umowy w celu przygotowania zawodowego
- rozwiązanie umowy w celu przygotowania zawodowego
- tryb rozwiązania umowy z pracownikiem młodocianym i prawo
do dofinansowania kosztów jego kształcenia
- przekształcenie umowy w celu przygotowania zawodowego w "zwykłą" umowę
o pracę
- podpisanie umowy i innych dokumentów związanych z pracą przez pracownika
młodocianego
- okres wypowiedzenia umowy po przygotowaniu zawodowym
- ustalanie kolejnego roku nauki zawodu pracownika młodocianego
- kontynuowanie zatrudnienia młodocianego pomimo jego rezygnacji z nauki
w szkole zawodowej
- zatrudnienie młodocianego po porzuceniu szkoły i osiągnięciu pełnoletności
4. Rozliczenie czasu pracy pracownika młodocianego 
- ewidencjonowanie czasu pracy młodocianego pracownika uczęszczającego
do szkoły
5. Urlop pracownika młodocianego 
- wakacyjny urlop młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe
- urlop młodocianego zatrudnionego w trakcie roku oraz praca w soboty
- urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego w czasie ferii zimowych
- urlop pracownika młodocianego po zmianie pracodawcy
- udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu
- pracownik młodociany z prawem do urlopu ojcowskiego, ale bez podwyższenia zasiłku
- ustalenie podstawy wymiaru składek pracownicy młodocianej na urlopie
wychowawczym
6. Umowa terminowa z młodocianym w celu nauki zawodu w świetle limitów 3/33
- informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego
- obowiązujące normy czasu pracy
- urlop wypoczynkowy
- pora nocna
- pozostałe informacje
7. Ubezpieczenie w ZUS pracownika młodocianego 
- ubezpieczenia w ZUS pracownika młodocianego
- zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS
- naliczanie składek ubezpieczeniowych
8. Wynagrodzenie pracownika młodocianego 
- składka zdrowotna pracownika młodocianego
- składka na FGŚP od wynagrodzenia pracownika młodocianego
- wpłata na PPK w przypadku pracownika młodocianego po ukończeniu 18. roku życia
- wynagrodzenie młodocianego przy braku promocji do następnej klasy
- świadczenia chorobowe dla pracowników po zakończeniu nauki zawodu
- choroba młodocianego przez cały miesiąc
- wynagrodzenie młodocianego w razie NN i choroby
9. Tarcza Antykryzysowa 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach dużych jednostek, dobra znajomość zagadnień ZUS, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych o/Katowice.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.