Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-03-22
Zgłoś się

Szkolenie:

Usługi długoterminowe budowlane i inne usługi.

Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Podczas szkolenia przewidziane są przerwy.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Treści kształcenia:

 

 1. Zarządzanie projektami budowlanymi, a potrzeby informacyjne menadżerów.
 2. Globalny budżet przychodów i kosztów.
 3. Łączenie i dzielenie umów.
 4. Ustalenia stopnia zaawansowania umowy – metody najczęściej stosowane.
 5. Przychody dotyczące umów budowlanych i innych umów:
 • Zmiany umowy i jej wpływ na globalny budżet przychodów,
 • Zmiany cen, zakresu umowy, roszczenia, premie i kary umowne.
 1. Koszty umów budowlanych.
 2. Rodzaje umów budowlanych.
 3. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych.
 4. Rezerwa na przewidywane straty.
 5. Prezentacja i ujawnienie informacji w sprawozdaniu finansowym.
 6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
 7. Podatek odroczony z tytułu umów handlowych.
 8. Rozwiązania techniczno – organizacyjne wynikające z zastosowania Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Usługi budowlane”
 9. Unormowania w zasadach (polityce) rachunkowości dotyczące usług długoterminowych i krótkoterminowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
• doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

 

Informacja o wykładowcy:

Pani Ilona Bienias - biegły rewident, praktyk, właścicielka biura doradztwa ekonomiczno-finansowego, autorka kompleksowego opracowania „Przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”. Wieloletni wykładowca SKwP.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.