Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość, Kontroling
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-03-22
Zgłoś się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Treści kształcenia

Kontrola podatkowa

 • Środki prawne przysługujące kontrolowanemu przedsiębiorcy w sytuacji wykonywania kontroli z naruszeniem przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli podatkowej
 • Reprezentacja kontrolowanego w kontroli podatkowej
 • Instytucja zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
 • Organy uprawnione do wszczęcia kontroli podatkowej
 • Zagadnienia związane z imiennym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli podatkowej
 • Procedury wszczęcia kontroli podatkowej
 • Zasady przeprowadzania niektórych dowodów w toku kontroli podatkowej
 • Miejsca przeprowadzania czynności kontrolnych w toku kontroli podatkowej
 • Uprawnienia kontrolujących w toku kontroli podatkowej
 • Obowiązki kontrolowanego w toku kontroli podatkowej
 • Zasady dokumentowania przebiegu kontroli podatkowej
 • Procedury związane z zakończeniem kontroli podatkowej
 • Zasady wstępu kontrolujących na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego
 • Formy pełnomocnictwa w kontroli podatkowej
 • Zawieszenie kontroli podatkowej
 • Ponowne podjęcie kontroli podatkowej

 Kontrola celno-skarbowa

 • Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej
 • Zakres przedmiotowy i tryb wykonywania kontroli celno-skarbowej jako kontroli stałej
 • Miejsca wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli celno-skarbowej
 • Organy uprawnione do wykonywania oraz koordynowania kontroli celno-skarbowej
 • Wszczęcie kontroli celno-skarbowej
 • Elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz jego zastosowanie
 • Terminy dotyczące zakończenia kontroli celno-skarbowej oraz skutki jej niezakończenia we właściwym terminie
 • Uprawnienia przysługujące kontrolującym w ramach kontroli celno-skarbowej
 • Zasady dotyczące wstępu kontrolujących na teren kontrolowanego oraz osób trzecich i poruszania się po tych terenach w ramach kontroli celno-skarbowej
 • Przeszukanie osób oraz lokali i innych pomieszczeń w ramach kontroli celnoskarbowej
 • Dokumentowanie czynności kontrolnych w ramach kontroli celno-skarbowej
 • Sposoby zakończenia kontroli celno-skarbowej i ich skutki prawne dla kontrolowanego
 • uprawnienia do składania korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową
 • Warunki i tryb przekształcenia się kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe

Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa

 • Procedury wszczęcia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej dotyczącej przestrzegania przepisów prawa podatkowego
 • Forma zakończenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej dotyczącej przestrzegania przepisów prawa podatkowego
 • Kontrola kontrahentów kontrolowanego w ustawie Ordynacja podatkowa
 • Kontrola kontrahentów kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas . Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

Wykładowca: Patryk Smęda - Prawnik, doradca podatkowy (numer wpisu 12110), absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!