Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

 

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.30

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Treści kształcenia

 1. Definicje
 2. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 • miejsce opodatkowania
 • limity
 • przepisy dyrektywy
 • dokumentowanie
 1. Możliwość wyboru miejsca opodatkowania
 2. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
 3. Sprzedaż wysyłkowa a WDT
 • definicja WDT
 • stawka 0%
 1. Sprzedaż wysyłkowa a WNT
 2. Sprzedaż wysyłkowa poza granice UE
 • dostawa na rzecz osób fizycznych
 • warunki stosowania stawki 0%
 • kasa fiskalna
 • ogólne informacje na temat obowiązków celnych
 1. Transakcje krajowe – sprzedaż wysyłkowa w znaczeniu potocznym
 • obowiązek podatkowy
 • kasa fiskalna, w tym ewidencja błędnych paragonów
 • ryzyka
 1. Dropshipping definicje
 2. Klasyczny dropshipping
 • skutki w PIT
 • skutki w VAT
 • ryzyka celne dla nabywcy
 1. Quasi dropshipping
 • a)skutki w PIT
 • b) skutki w VAT
 1. Interpretacje i orzecznictwo
 2. Pytania uczestników

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas . Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

Michał Sroczyński – Doradca podatkowy, doświadczony trener i prelegent na licznych szkoleniach, autor oraz współautor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada zarówno doświadczenie w doradztwie podatkowym, jak i kilkuletnie doświadczenie w administracji skarbowej zdobywane podczas prowadzonych kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych w zakresie wszystkich podatków. Zajmuje się w szczególności podatkiem VAT, podatkiem dochodowym w zakresie „dochodów nieujawnionych”, podatkiem akcyzowym, oraz zagadnieniami proceduralnymi dotyczącymi kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego, postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych w administracji oraz postępowań przed sądami administracyjnymi.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!