Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-03-22
Zgłoś się

Szkolenie: SAP BUSINESS ONE w praktyce – warsztaty dwudniowe

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 2 dni (16 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywać się będą w podanych dniach dla grupy, w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Partnerem technologicznym szkolenia jest

Treści kształcenia:

 1. Wprowadzenie do programu SAP Business One
 • omówienie programu,
 • wskazanie przydatnych funkcjonalności,
 • skróty klawiszowe,
 • zakładanie przykładowej firmy,
 • dostosowywanie planu kont do potrzeb jednostki,
 • tworzenie kont analitycznych,
 • wstępna konfiguracja programu.
 1. Bilans otwarcia
 • wprowadzanie, modyfikowanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia,
 • wprowadzanie bilansu otwarcia magazynu.
 1. Ewidencja środków trwałych
 • wstępna konfiguracja,
 • definiowanie kont,
 • rodzaje amortyzacji,
 • obszary amortyzacji,
 • proces amortyzacji,
 • operacje związane z remontem oraz ulepszeniem środków trwałych,
 • wyłączanie środków trwałych z eksploatacji,
 • likwidacja środków trwałych,
 • transakcje zakupu i sprzedaży środków trwałych.
 1. Raporty kasowo/bankowe
 • otwarcie raportu kasowego,
 • ewidencja operacji kasowych,
 • obsługa przelewów i wyciągów bankowych,
 • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych.
 1. Ewidencja i obsługa faktur sprzedaży
 • proces od złożenia zamówienia do wystawienia faktury i wydania/przekazania towaru,
 • ewidencja e-faktur,
 • ewidencja faktur sprzedaży.
 1. Ewidencja i obsługa faktur zakupowych
 • rejestracja faktur zakupowych
 • ewidencja faktur zakupu dotyczących nabywanych zasobów,
 • ewidencja faktur kosztowych,
 • rozliczanie faktur.
 1. Ewidencja kosztów
 • ewidencja amortyzacji,
 • ewidencja zużycia materiałów i energii,
 • ewidencja usług obcych,
 • ewidencja wynagrodzeń (lista płac),
 • ewidencja ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń,
 • ewidencja podatków i opłat,
 • ewidencja pozostałych kosztów rodzajowych.
 1. Automatyzacja zleceń produkcyjnych:
 • prognozowanie produkcji i sprzedaży na podstawie historii,
 • moduł analizy.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi z ćwiczeniami praktycznymi na komputerach,  
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi mgr Bogusław Wacławik - asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Opiekun organizacyjny studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych w ramach Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CIMA - Chartered Institute of Management Accountants). Administrator i egzaminator w ramach Komputerowego Licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego ACCA Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!