Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Specjalista do spraw kadr i płac
2021-06-19
2000 PLN
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-03-22
Zgłoś się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest kompleksowe przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.
Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji.
Czas trwania kursu to 94 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się weekendowo  w zależności od harmonogramu.
Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach  od  8:oo -  14:30  podanych w harmonogramie danej grup

 PRZYJMUJEMY ZAPISY NA 2021 ROK    PLANOWANE ROZPOCZĘCIE CZERWIEC

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 6 modułów tematycznych:

 1. Obsługa kadrowa zatrudnienia - 28 godz.
  a) Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy.
  b) Umowa o pracę.
  c) Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia.
  d) Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie.
  e) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej - teczka akt osobowych.
  f) Czas pracy.
  g) Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
  h) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
  i) Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uprawnienia pracowników.
  j) Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy.
  k) Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika.
  l) Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych.
 2. Ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe - 22 godz.
  a) Ubezpieczenia społeczne.
  b) Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek.
  c) Ubezpieczenia zdrowotne.
  d) Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie.
  e) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
  f) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
  g) Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych.
 3. Wynagrodzenia w aspekcie listy płac - 20 godz.
  a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  b) Wynagrodzenia bezosobowe - zasady wypłacania.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń - 8 godz.
  a) Schemat opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
  b) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
  c) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
  d) Obowiązki płatnika w zakresie obsługi podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście.
  e) Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika.
 5. Lista płac - podsumowanie 4 godz.
  a) Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac.
 6. Obsługa aplikacji ZUS „PŁATNIK” - zajęcia komputerowe - 12 godz.
  a) Zasady przekazywania dokumentów do ZUS,
  b) O programie (instalacja, założenie kartoteki itp.),
  c) Ćwiczenia praktyczne.

Metody pracy 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowe-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także kompetencje społeczne dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
•    Prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i przygotowaniu umów cywilno-prawnych
•    Umiejętności obliczania: wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku od osób fizycznych
•    Umiejętności wypełniania druków i deklaracji
•    Podstawowym wykorzystaniu programu PŁATNIK
•    Prawidłowej interpretacji i stosowaniu zapisów kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych
•    Wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
•    Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie  § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Uwaga: 

Dla chętnych/zainteresowanych słuchaczy, którzy zaliczyli kurs - Oddział Okręgowy zapewnia możliwość walidacji nabytych efektów kształcenia poprzez organizację egzaminu (za dodatkową opłatą - 500 zł). Aby uzyskać Dyplom certyfikacyjny potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu  Specjalisty ds. kadr i płac wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu, należy przystąpić do egzaminu pisemnego i uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się"

 

Zapytaj o szkolenie

kom. 530 684 171
e-mail:

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia