Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

 1. Podstawa wymiaru zasiłków w okresie epidemii COVID-19:
 • przeliczenie i nowe ustalanie podstawy wymiaru zasiłków po zmianie etatu, lub przyjęciu mniej korzystnych warunków zatrudnienia z uwagi na ustawę o COVID-19 (mnóstwo przykładów);
 • przeliczanie i nowe ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla niezdolności do pracy związanej z ciążą i macierzyństwem (mnóstwo przykładów);
 • zasiłek chorobowy dla pracowników placówek medycznych;
 • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków dodatków „covidowych” dla pracowników medycznych.
 1. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników i innych osób podlegających obowiązkowo do ubezpieczenia chorobowego:
 • definicja wynagrodzenia za pracę;
 • sumowanie wynagrodzeń za pracę z tytułu następujących po sobie umów o pracę;
 • okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku;
 • etapy wyliczania zasiłku krok po kroku;
 • powstanie niezdolności do pracy przed upływem 12 miesięcy;
 • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca;
 • zasady przyjmowania lub wyłączania przychodów z miesięcy, w których występuje usprawiedliwiona nieobecność w pracy;
 • zasady uzupełniania wynagrodzenie stałego i zmiennego;
 • ustalanie miesięcznego wynagrodzenie z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej;
 • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia po uzupełnieniu, bądź w kwocie faktycznej;
 • składniki wynagrodzenia nie przyjmowane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków;
 • przyjmowanie składników wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne i nieoznaczone;
 • przyjmowanie do podstawy wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia wypłaconych zaliczkowo;
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w przypadku składników, które nie zostały jeszcze wypłacone;
 • przyjmowanie w ustalanej podstawie wymiaru zasiłków składników należnych do określonego terminu;
 • ustalanie nowej podstawy wymiaru zasiłków w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy;
 • zasady przyjmowania składników wynagrodzenia przysługujących za dłuższe okresy w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy;
 • ustalanie średniego współczynnika zmiany wymiaru czasu pracy niezbędnego do prawidłowego przyjęcia składników wynagrodzenia za dłuższe okresy;
 • zasady kontynuowania i ustalania nowej podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przerwy w niezdolności do pracy, lub zmiany rodzaju zasiłków;
 • waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego;
 • ograniczenie podstawy wymiaru zasiłków za okres po ustaniu zatrudnienia;
 • wpływ przekroczenia „trzydziestokrotności” na podstawę wymiaru zasiłków;
 • ustalanie najniższej podstawy wymiaru zasiłków.
 1. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników tymczasowych:
 • okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków;
 • przyjmowanie do podstawy kolejno następujących po sobie umów o pracę zawieranych z tym samym, lub innym pracodawcą;
 • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca;
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż miesiąc;
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia za pracę;
 • uzupełnianie wynagrodzenia za pracę z tytułu zatrudnienia u kilku pracodawców;
 • ustalanie najniższej podstawy wymiaru zasiłków dla umów zawartych na okres krótszy niż miesiąc.
 1. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników wykonujących pracę za granicą (oddelegowanych):
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przychodu poniżej przeciętnego wynagrodzenia;
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przychodu powyżej przeciętnego wynagrodzenia;
 • przyjmowanie do ustalanej podstawy wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc;
 • przyjmowanie składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu;
 • zasady przyjmowania składników wynagrodzenia do których pracownik zachowuje prawo podczas pobieranego zasiłku;
 • sposób ustalania przychodu za pełen miesiąc w przypadku nieobecności usprawiedliwionej.

 

 1. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dla zleceniobiorców i innych osób podlegających dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego:
 • definicja przychodu;
 • okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków;
 • zasady przyjmowania przychodu bez uzupełniania oraz wyjątek od tej zasady;
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ubezpieczonych, którzy deklarują wysokość swoich przychodów oraz mają wyznaczoną najniższą podstawę wymiaru składek;
 • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca u osób nie posiadających wcześniejszego tytułu ubezpieczenia;
 • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca u osób posiadających wcześniejszy tytuł ubezpieczenia – wyliczanie nadwyżki;
 • definicja wcześniejszego tytułu ubezpieczenia oraz czego nie uznajemy ze ten tytuł;
 • zasady przyjmowania lub wyłączania przychodów z miesięcy, w których występuje usprawiedliwiona nieobecność w pracy;
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ubezpieczonych, którzy nie mają wyznaczonej najniższej podstawy wymiaru składek;
 • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca u osób nie posiadających wcześniejszego tytułu ubezpieczenia;
 • powstanie niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca u osób posiadających wcześniejszy tytuł ubezpieczenia ;
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłków dla niezdolności do pracy powstałej po pełnym miesiącu podlegania do ubezpieczenia chorobowego, a przed upływem 12 miesięcy tego ubezpieczenia dla osób posiadających wcześniejszy tytułu ubezpieczenia;
 • zasady kontynuowania i ustalania nowej podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przerwy w niezdolności do pracy, lub zmiany rodzaju zasiłków.
 1. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego:
 • definicja podstawy wymiaru składek;
 • okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków;
 • różnice w stosowanych stawkach procentowych pomniejszających przychód w zależności od tytułu ubezpieczenia;
 • ograniczenia w wysokości podstawy wymiaru zasiłków;
 • zasady kontynuowania i ustalania nowej podstawy wymiaru zasiłków w przypadku przerwy w niezdolności do pracy, lub zmiany rodzaju zasiłków.
 1. Omawianie problemów uczestników szkolenia, napotkanych podczas pracy zawodowej.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie ONLINE, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Wykład przeprowadzi specjalista z zakresu zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Długoletni wykładowca cieszący się uznaniem słuchaczy.

Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.