Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-04-01
Zgłoś się

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs Podatek VAT od A do Z — I stopień (podstawowy) lub znają podstawowe zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) i chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania (ukończenie I Stopnia nie jest wymagane, można od razu zapisać się na II Stopień).

Pracodawco! Chcesz doszkolić swoich pracowników lub podnieść ich kwalifikacje? Zapraszamy na nasz kurs i  przypominamy, że możesz skorzystać ze środków z KFS!
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Warunkiem skorzystania z tych środków jest złożenie wniosku o ich przyznanie na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności zgodnie z terminami określonymi przez ten konkretny urząd.
Więcej informacji o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakiej wysokości znajdziecie na stronach wszystkich Urzędów Pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Data szkolenia: (4 spotkania po 5 h lekcyjnych)

Czas trwania: 9- 13:15

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 20 godzin lekcyjnych.

 

Zakres tematyczny:

Kurs „Podatek VAT od A do Z — II stopień (zaawansowany)” obejmuje 5 modułów/zajęć dydaktycznych — każdy po 4 godziny lekcyjne. Razem 20 godzin edukacyjnych.

Moduł I

 1. Eksport towarów.
 • definicja, - eksport bezpośredni,
 • eksport pośredni,
 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • obowiązek podatkowy,
 • podstawa opodatkowania,
 • dokumentowanie eksportu towarów,
 • rozliczenie eksportu towarów w deklaracji podatkowej,
 • przykłady praktyczne.
 1. Import usług.
 • definicja,
 • podatnicy z tytułu importu usług,
 • status usługodawcy,
 • status usługobiorcy,
 • miej sce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczka w imporcie usług,
 • import usług, a podatek naliczony,
 • import usług w deklaracji podatkowej,
 • przykłady praktyczne.

3. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

 • definicja,
 • podatnicy z tytułu dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca,
 • status dostawcy,
 • status nabywcy,
 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca, a podatek naliczony,
 • rozliczenie w deklaracji podatkowej,
 • przykłady praktyczne.

4. Opodatkowanie transferu bonów.

 • definicje,
 • transfer bonu jednego przeznaczenia,
 • przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług w zamian za bon jednego przeznaczenia.

Moduł II

 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 • definicja,
 • status dostawcy,
 • status nabywcy,
 • WNT transakcyjne i nietransakcyjne,
 • WNT wyłączenia,
 • dokumentowanie WNT,
 • przemieszczenie towarów niestanowiące WNT,
 • przemieszczenie towarów w procedurze call-off Stock,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczka,
 • środki transportu WNT,
 • WNT w deklaracji podatkowej ,
 • WNT w informacji podsumowującej,
 • WNT, a podatek naliczony,
 • WNT miej sce opodatkowania,
 • przykłady praktyczne rozliczenia transakcji WNT.

Moduł III

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • definicja,
 • status dostawcy,
 • status nabywcy,
 • WDT transakcyjne i nietransakcyjne,
 • WDT wyłączenia,
 • dokumentowanie WDT w tym domniemanie wywozu towarów,
 • przemieszczenie towarów niestanowiące WDT,
 • przemieszczenie towarów w procedurze call-off Stock,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • termin wystawiania faktury,
 • zaliczka,
 • nowe środki transportu WDT,
 • WDT w deklaracji podatkowej,
 • WDT w informacji podsumowującej,
 • przykłady praktyczne rozliczenia transakcji WDT

Moduł IV

1. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna - procedura uproszczona.

 • pojęcie WTT,
 • warunki dla stosowania WTT procedura uproszczona,
 • rozliczenie fransakcji w ramach WTT procedura uproszczona,
 • obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne,
 • ujęcie w deklaracji podatkowej WTT,
 • informacja podsumowująca.

2.Import towarów.

 • pojęcie importu towarów,
 • podatnicy,
 • miej sce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • import towarów, a podatek naliczony,
 • przykłady praktyczne transakcji IT.

3. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.

 • definicja,
 • limity,
 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • dokumentacja,
 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju w deklaracji podatkowej

4.Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju.

 • definicja,
 • limity,
 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • dokumentacja,
 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju w deklaracji podatkowej.

5.Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju.

 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • ujęcie w deklaracji podatkowej, odliczenie podatku naliczonego dla czynności poza terytorium kraju.

Moduł V

 1. Miejsce świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów.
 • zasada ogólna,
 • towary instalowane lub montowane,
 • towary niewysyłane ani nietransportowane,
 • transakcje łańcuchowe: wywóz towarów na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • transakcje łańcuchowe: wywóz towarów na terytorium państwa trzeciego,
 • rozpoczęcie »wsyłki lub transportu towarów z terytorium państwa trzeciego,
 • sprzedaż z terytorium kraju,
 • sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • import towarów,
 • przykłady praktyczne ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów z określeniem podatnika oraz rodzaju czynności opodatkowanej VAT.
 1. Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług.
 • definicja podatnika dla celów ustalenia miejsca świadczenia usług,
 • świadczenie usług na rzecz podatnika zasada ogólna,
 • świadczenie usług na rzecz nie podatnika zasada ogólna,
 • wyjątki od zasady ogólnej dla celów ustalenia miejsca świadczenia usług na rzecz podatnika,
 • wyjątki od zasady ogólnej dla celów ustalenia miejsca świadczenia usług na rzecz nie podatnika,
 • przykłady praktyczne ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) usług z określeniem podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT.

Uwaga: Przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75 % obecności na zajęciach kursu. Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

mgr Wojciech Lewandowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Prawo podatkowe Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji oraz Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 25 lat zawodowo zajmuje się prawem podatkowym oraz  przepisami prawa proceduralnego. Wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz procedury kontroli podatkowej, kontroli celno- skarbowej oraz postępowania podatkowego. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie, w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Członek Komisji Szkoleniowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.

 

 Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

Ul. Mickiewicza 2a

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202