Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-04-01
Zgłoś się

 

Uwaga !!! Promocyjna cena do 7 marca 2021 r 280 zł brutto . 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych w tym  konsultacje na czacie

Rozpoczęcie: godzina 9.00

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest  zapoznanie Państwa z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. Obowiązkiem pracodawcy poza prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej jest również obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy jak też zapewnienie pracownikom urlopu wypoczynkowego i innych urlopów związanych z zatrudnieniem.

Rozpoczęcie godzina 9: 00

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, pracowników działów kadr i personalnych. , właścicieli biur rachunkowych  oraz innych osób zainteresowanych tematyką

Treści kształcenia

 1. Czas pracy - aspekty prawne
 2.  Zagadnienia dotyczące m. in.:

-źródła prawa wewnątrzzakładowe, wpływające na ustalanie i rozliczanie czasu pracy,

- definicji czasu pracy, okresów odpoczynku (dobowego i tygodniowego), dobry pracowniczej, pracy zmianowej, okresu rozliczeniowego, itp.

-normy czasu pracy

 - wymiar czasu pracy na 2021 r.,

- dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy

-Przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy.

-Praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, w porze nocnej.

3. Czas pracy w odniesieniu do niektórych grup pracowniczych:

- PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - odmienność unormowań pracy w godzinach nadliczbowych, obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

- OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Szczególne rozwiązania wynikające z przepisów dotyczących pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 - uregulowania wynikające z przepisów „tarczy 4.0”

 1.  SYSTEMY CZASU PRACY ORAZ OKRESY ROZLICZENIOWE
 2.  DOKUMENTOWANIE – EWIDENCJA i ROZLICZANIE CZASU PRACY.

 - sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy,

- wzór karty ewidencji czasu pracy,

- możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych.

 1.  ZASADY SPORZĄDZANIA ROZKŁADÓW (HARMONOGRAMÓW) CZASU PRACY
 2.  MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻANIA OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH
 3.  „ELASTYCZNY” I „RUCHOMY” CZAS PRACY a pojęcie DOBY PRACOWNICZEJ.
 4.  PRZERWY WLICZANE I NIEWLICZANE DO CZASU PRACY i inne przerwy w zatrudnieniu.
 5.  ROZLICZANIE CZASU PRACY

- ogólne zasady rozliczanie czasu pracy,

- praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

- udzielenie „czasu wolnego” za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,

- Rozliczanie godzin nadliczbowych w samorządzie,

Urlopy pracownicze

1.URLOPY WYPOCZYNKOWE

- Wymiar urlopu i jego ustalanie oraz nabywanie prawa do urlopu.

- Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych – urlop proporcjonalny, uzupełniający, „na żądanie”, urlop zaległy, urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

- Plany urlopów

 - Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent pieniężny.

- Covid-19 a URLOPY WYPOCZYNKOWE – uregulowania wynikające z przepisów „tarczy 4.0”

1.INNE URLOPY PRACOWNICZE

 - URLOPY MACIERZYŃSKIE i OJCOWSKIE

-URLOPY RODZICIELSKIE – okresy trwania, zasady udzielania – wymogi formalne, terminy składania wniosków, wymogi jakie musi zawierać wniosek o urlop rodzicielski i inne zagadnienia związane z wprowadzanymi przepisami.

 - URLOPY WYCHOWAWCZE.

 - URLOPY BEZPŁATNE.

- URLOPY (ZWOLNIENIA) OKOLICZNOŚCIOWE oraz USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI.

c) SZCZEGÓLNE UREGULOWANIA PRAWNE URLOPÓW NIEKTÓRYCH GRUP PRACOWNIKÓW

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać  ( dotyczy firm przesłanie oświadczenia) na  Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 .W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres .pl.Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacje o kadrze: 

Informacje o kadrze:

Wykładowca: praktyk, posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań kadrowych, trener i wykładowca szkoleń z zakresu zagadnień kadrowych i prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dla instytucji publicznych, placówek oświatowych, zakładów produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych. Od kilkunastu lat współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz materiały
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181