Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-04-01
Zgłoś się

Kurs online "Specjalista ds. podatkowej księgi przychodów i rozchodów" 

Planowany termin rozpoczęcia kursu maj 2021 - harmonogram w przygotowaniu

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Oferowany program kursu ma na celu przygotowanie uczestników do obsługi finansowo-księgowej małej firmy opodatkowanej według zasad ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) z wykorzystaniem systemu INSERT – KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, w tym:
1. poznanie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji pomocniczych oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
2. nabycie umiejętności wprowadzania typowych faktur do rejestrów VAT,
3. nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się systemem INSERT w zakresie podstawowym.
Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz dokonywania rozliczeń publicznoprawnych w małych podmiotach gospodarczych oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ma ułatwiać uczenie się przez całe życie oraz spełnianie oczekiwań pracodawców w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub roczną praktykę w zawodzie , które:
1. chcą poznać lub doskonalić umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
2. rozpoczynają prowadzenie małej firmy opodatkowanej według zasad ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy),
3. chcą zaktualizować posiadaną wiedzę i poszerzyć kwalifikacje w zawodzie.

Czas trwania kursu wynosi 62 godziny lekcyjne, godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia odbywać się będą w formie online, w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

1.Podatkowa księga przychodów i rozchodów - PKPiR (zagadnienia teoretyczne + case study) – 36 godzin lekcyjnych

 • Podstawy systemu podatkowego w Polsce (w tym podział podatków na bezpośrednie i pośrednie oraz rodzaje podatków). Organy podatkowe w Polsce
 • Podstawowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • Podatek VAT w działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia
 • Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • Pozostałe, obowiązkowe ewidencje do PKPiR, w szczególności ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zasady naliczania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Samochód osobowy w działalności gospodarczej, prowadzących PKPiR
 • Składki przedsiębiorcy, prowadzącego PKPiR, rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Zasady rozliczania podróży służbowych, prowadzących PKPiR
 • Zasady obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących PKPiR
 • Zagadnienia etyki w rachunkowości

2. PKPiR w praktyce z wykorzystaniem systemu INSERT– 26 godzin lekcyjnych

 • Konfiguracja firmy
 • Ujmowanie przychodów (zapisy bezpośrednie w PKPiR oraz z wykorzystaniem rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej przychodów)
 • Ujmowanie kosztów (zapisy bezpośrednie w PKPiR oraz z wykorzystaniem rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej kosztów)
 • Ujmowanie kosztów (zapisy bezpośrednie w PKPiR oraz z wykorzystaniem rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej kosztów)
 • Ujmowanie kosztów związanych z samochodami osobowymi
 • Ujmowanie składek ZUS przedsiębiorcy
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Generowanie deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących oraz jednolitych plików kontroli
 • Ujmowanie wyników spisu z natury i zamknięcie PKPiR

Metody prac

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie ONLINE, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy pozwalające:

Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy):
W wyniku odbytego szkolenia osoba:
W1 – zna przepisy prawa podatkowego w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
W2 – zna przepisy prawa podatkowego dotyczące dokumentów będących podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
W3 – posiada wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania systemu księgowego INSERT,

Nabycie umiejętności zawodowych:
W wyniku ukończenia kursu osoba:
U1 – potrafi ująć dowody księgowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
U2 – potrafi prowadzić ewidencje pomocnicze do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
U3 – potrafi wprowadzić typowe faktury do rejestrów VAT,
U4 – potrafi ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

Nabycie kompetencji personalnych i społecznych:
Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł specjalisty do spraw prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:
K1 – ma świadomość potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności zawodowych,
K2 – rozumie podstawowe zasady etycznego zachowania się w działalności gospodarczej i zawodowej,
K3 – rozumie potrzebę komunikowania się w zespole i z kierownictwem w razie wątpliwości, niejasności, braku wiedzy czy umiejętności wymaganych w wykonywanych pracach.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sporządzona na podstawie logowania do Platformy ClickMeeting. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy.

Szczegółowe dane dotyczące wykładowców zawiera zakładka: .

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około tydzień przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.