Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-04-01
Zgłoś się

Specjalista do spraw wynagrodzeń - płace dla zaawansowanych ( 30 godz.) 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku specjalisty do spraw wynagrodzeń z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.

Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; ma ułatwiać uczenie się przez całe życie oraz spełnianie oczekiwań pracodawców w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności pracownik

Sylwetka słuchacza kurs jest skierowany do wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje w omawianym zakresie.

Wymiar godzin : 30 godz. lekcyjne

Płatność : jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

Terminy zajęć : rozpoczęcie  08.06.2021 godz 16.00 

10.06.2021,15.06.2021,17.06.2021,22.06.2021,24.06.2021,29.06.2021

zakończenie kursu :  01.07.2021

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 Treści kształcenia

 1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 6 godz .
 2. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia 3 godz.
 3. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 3 godz.
 4. Odprawy i odszkodowania 2 godz.
 5. Obowiązki płatnika składek i podatków 4 godz.
 6. Umowy cywilnoprawne 6 godz.
 7. Potrącenia z wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych 2 godz.
 8. Naliczanie list płac 4 godz.

Razem: 30 godz.

Metody pracy

Proces kształcenia oparty jest o prowadzone ONLINE zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, skoncentrowane na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów , skryptach opracowanych przez wykładowców i nauce własnej słuchacza.

Efekty kształcenia

 • Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy) .

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1 – wskazuje podstawy prawne w zakresie rozliczania wynagrodzeń

W2 – zna zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń

W3 – zna zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej naliczania i rozliczania wynagrodzeń

W4 – zna zasady nawiązywania stosunku pracy , zatrudniania

 • Nabycie umiejętności zawodowych .

W wyniku ukończenia kursu osoba :

U1 – potrafi posługiwać się aktami prawnymi w zakresie prawidłowej identyfikacji złożonych problemów dotyczących wynagrodzeń , odpraw , obowiązków płatnika składek , umów cywilnoprawnych

U2 -  potrafi stworzyć dokumentację niezbędną dla zatrudnienia pracownika, naliczania wynagrodzeń i rozwiązywania stosunku pracy

U3 – potrafi ustalić i naliczyć poszczególne elementy wynagrodzenia

U4 – potrafi sporządzić listę płac w różnych sytuacjach prawnych i ekonomicznych  

 • Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

K1 – potrafi przedstawić informacje dotyczące systemu wynagrodzeń szerokiemu kręgowi odbiorców

K2 – potrafi komunikować potrzeby informacyjne wobec innych komórek jednostki
w zakresie systemu wynagrodzeń

K3 – jest świadoma konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego

K4 – rozumie konieczność etycznego zachowania w wykonywanym zawodzie

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana każdorazowo przez prowadzącego prelegenta i osobę odpowiedzialną ze strony organizatora. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie  §  22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. poz 652 )

Warunki płatności i rezygnacji 

1. Płatnik zobowiązuje się do wpłaty czesnego w terminach i kwotach ustalonych w umowie.

2.Wpłat czesnego dokonuje się przelewem na  konto bankowe: Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl  Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcach

Daniel Druzd  - ekonomista, specjalista z zakresu kadr i płac, wykładowca SKwP .

Zapisy na kurs 

Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

" Zapisz się "

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości ) - należy przesłać do nas oświadczenie .

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;