Temat tygodnia
Zobaczcie, jakie metody stosują pracodawcy, żeby wyłowić największe talenty.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-04-13
Zgłoś się

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 Rozpoczęcie : Godzina 9:00 Termin zgłoszenia udziału do 1.04.2021r

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 Celem będzie przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Każdy z uczestników zapoznana się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie ewidencji i rozliczania podróży służbowych. Ponadto uzyska praktyczne wskazówki na temat podatkowych i kosztowych rozliczeń korzystania przez pracowników z samochodów prywatnych i służbowych.

 Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Adresaci szkolenia:

 • służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
 • osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych,
 • właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników,
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych.

Treści kształcenia

 1. Podstawowe pojęcia
 • Przepisy prawne regulujące podróże służbowe,
 1. Krajowe podróże służbowe
 • Zasady ogólne,
 • Ewidencja czasu pracy w podróży służbowej,
 • Podróż służbowa a prawo do wypoczynku / ekwiwalentu pieniężnego,
 • Podróż służbowa – ograniczenia podmiotowe,
 • Polecenie wyjazdu – forma,
 • Czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 • Diety w pełnej i ograniczonej wysokości,
 • Dieta a posiłek z kontrahentem – spotkanie biznesowe?
 • Dieta „ujemna”,
 • Nadwyżka diety ponad limit – konsekwencje podatkowe,
 • Koszty przejazdów,
 • Inne wydatki,
 • Podróż służbowa samochodem prywatnym,
 • Podróż samochodem wynajętym
 • Dojazdy do pracy, ryczałty,
 • Noclegi,
 • Limity hotelowe – kiedy można je przekroczyć?
 • Ryczałt za nocleg,
 • Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową,
 • Kiedy i jak rozliczyć delegację,
 1. Zagraniczne podróże służbowe
 • Polecenie wyjazdu,
 • Dojazd do i od granicy,
 • Podróż „łamana”,
 • Czas pobytu za granicą,
 • Miejsce docelowe,
 • Wiele miejsc docelowych,
 • Diety w pełnej i ograniczonej wysokości,
 • Pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia,
 • Rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu, dojazdy miejscowe,
 • Rozliczenie kosztów noclegu – hotel, ryczałt,
 • Ćwiczenia praktyczne, ustalanie kursów walut obcych, rozliczenia.
 1. Zaliczka na poczet podróży służbowej krajowej i zagranicznej:
 • a Wysokość zaliczki w podróży służbowej krajowej i zagranicznej,
 • Obowiązek wypłaty zaliczki,
 • Waluta zaliczki na podróż służbową zagraniczną
 • Zwrot zaliczki – przykłady.
 1. Podatek u źródła a podróże służbowe
 • Samochód wynajmowane,
 • Najem sprzętu,
 • Samoloty
 1. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami
 • Umowy zlecenia,
 • Umowy o dzieło,
 • Kontrakty menadżerskie,
 • Osoby powołane do zarządu i innych organów,
 • Prokurenci,
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 1. Podróże służbowe właścicieli i udziałowców.
 2. Dokumentowanie wydatków dla celów podatkowych
 • Koszty uzyskania przychodów pracodawców,
 • Przychody podatkowe u „podróżujących”,
 • Czy paragony dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku?
 • Oświadczenie pracownika o poniesieniu wydatku – praktyka.
 1. Ćwiczenia praktyczne, ustalanie kursów walut obcych, rozliczenia.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać po potwierdzeniu szkolenia  ( dotyczy firm przesłanie oświadczenia) na  Rachunek bankowy: Santander 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 .W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres .pl.Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacje o kadrze: 

Informacje o kadrze:
Szymon Wilga  : Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego, które zdobywał w czołowych firmach doradztwa podatkowego pracując na stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych. Obecnie działa jako doradca podatkowy w zespole radców prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatkowych rozliczeń międzynarodowych. Cieszy się dużym uznaniem uczestników szkoleń

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: @skwp.krakow.pl