Temat tygodnia
Zobaczcie, jakie metody stosują pracodawcy, żeby wyłowić największe talenty.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Rozpoczęcie godzina 9:00

Treści kształcenia 

 1. Umowa o dzieło i zlecenia
 2. obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

wypełnianie formularza ZUS RDU

 1. umowy zlecenia objęte minimalną stawką godzinową
 2. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń
 3. dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe oraz ograniczenie podstawy w 2021 r.
 4. roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych w 2021 r.
 5. umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
 6. umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy
 7. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
 8. korekta składek ZUS:
 • nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
 • Rozliczenie składkowo – podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 1. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
 2. zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
 3. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
 • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
 • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
 • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
 • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
 • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
 1. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia
 • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
 • umowa o pracę i kilka umów zlecenia
 • umowa o pracę z niepełno etatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
 • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia
 1. Kontrakt menedżerski
 2. zawarcie kontraktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 3. zawarcie kontraktu odbiegającego zakresowo od prowadzonej działalności gospodarczej
 4. rozliczenie składkowo – podatkowe w ww. przypadkach po zmianie stanowiska ZUS i wyroku Sądu Najwyższego
 5. Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych
 6. umowa zlecenia na terytorium RP:
 • ustalenie rezydencji podatkowej
 • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym
 1. umowa zlecenia z obywatelami państw UE
 • zakres obowiązku podatkowego w Polsce
 • certyfikat rezydencji
 • postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta
 1. informacje: PIT-11

IFT-1 / IFT-1R

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

 Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .  Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać  po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 52 1090 2053 0000 0001 4679 4616 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczeniaRezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 Informacje o kadrze

Wykładowca: Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykładowca na kierunku „Kadry i płace” na GWSH w Katowicach, autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego.”

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz materiały
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!  olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181