Temat tygodnia
Zobaczcie, jakie metody stosują pracodawcy, żeby wyłowić największe talenty.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

 

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 10.00

 

Cel szkolenia:

omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń chorobowych oraz przeglądu najnowszych interpretacji ZUS dotyczących zwolnień z oskładkowania świadczeń pracowniczych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

  

Treści kształcenia

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.

 • kilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszania
 • stosowanie wyłączeń
 • wcześniejsze wykonanie dzieła a korekta dokumentu zgłoszeniowego

Zmiany w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 r.

 • obowiązek podawania w dokumentach zgłoszeniowych kodów zawodów i specjalności dla pracowników i zleceniobiorców
 • zmiana stanowiska pracy a obowiązek zgłaszania zmian
 • od kiedy do składanych dokumentów należy podać kod zawodu

Zmiany w ustawie o świadczeniach chorobowych

 • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności
 • zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie
 • zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia
 • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
 • świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur
 • pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS
 • zmiany w ustawie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek
 • uproszczenie zasad dobrowolnego podlegania ubezpieczeniom
 • doprecyzowanie przepisów dot. dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń
 • ujednolicenie zasad przy prawie do zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego

Rozliczanie składek na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w 2021 r.

 • minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składek E-R
 • podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego
 • rozliczanie składek w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Świadczenia zwolnione ze składek na FUS i ubezpieczenie zdrowotne na bazie najnowszych interpretacji ZUS

 • odprawy pieniężne odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom
 • świadczenia wynikające z przepisów o BHP oraz ekwiwalenty
 • finansowanie posiłków udostępnianych pracownikom
 • zwrot kosztów w jazdach lokalnych
 • zapomogi losowe (klęski żywiołowe, indywidualne zdarzenia losowe lub długotrwała choroba)
 • składniki wynagrodzenia w okresie pobierania świadczeń chorobowych
 • dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy
 • korzyści materialne wynikające z przepisów o wynagradzaniu

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas . Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze:

Wykładowca: Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykładowca na kierunku „Kadry i płace” na GWSH w Katowicach, autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego.”

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!