Temat tygodnia
Zobaczcie, jakie metody stosują pracodawcy, żeby wyłowić największe talenty.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-04-20
Zgłoś się

Zarządzanie podatkami- I stopień- kurs on-line

Zajęcia realizowane będą w poniedziałki i czwartki w godzinach od 16.00 do 19.15 wg załączonego harmonogramu.

Planowany termin rozpoczęcia 14.06.2021 r. 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatków a także z zasadami ich funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatków lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowane poszerzeniem swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu to 64 godziny lekcyjne.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

1.Podatek dochodowy od osób prawnych - 20 godz.
Zagadnienia ogólne.
Przychody podlegające opodatkowaniu.
Koszty uzyskania przychodów.
Amortyzacja podatkowa.
Różnice kursowe.
Wybrane zagadnienia z zakresu kosztów podatkowych.
Skutki podatkowe umów leasingu.

2.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązki płatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 godz.
Opodatkowanie przychodów.
Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
Obowiązki płatników w zakresie poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
Koszty uzyskania przychodów.
Omówienie najczęściej występujących zwolnień, ulga podatkowa (PIT-2).
Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe.
Rozliczenie podatkowe pracownika oddelegowanego.
Podróże służbowe pracowników i osób niebędących pracownikami w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
Dochód jako przedmiot opodatkowania.
Rodzaje źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR, informacje podatkowe sporządzane przez płatników PIT-11.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej - 10 godz.
Zagadnienia ogólne.
Zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym, omówienie źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu.
Działalność gospodarcza, wybór formy opodatkowania.
Zasady ogólne - przychody i koszty uzyskania przychodów.
Ryczałt ewidencjonowany, zasady opodatkowania.
Karta podatkowa, zasady opodatkowania.
Opodatkowanie przychodów i dochodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz jako odrębne źródło przychodów.
Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe.

4. Podatek od towarów i usług - 20 godz.
Zasady ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług.
Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Podatnicy podatku od towarów i usług, rejestracja w podatku od towarów i usług.
Podstawowe zasady w zakresie ustalania podstawy opodatkowania.
Podstawowe zasady w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.
Podstawowe zasady w zakresie odliczania podatku naliczonego.
Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług w transakcjach na rzecz podmiotów, osób fizycznych będących podatnikami.
Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług w transakcjach na rzecz podmiotów, osób fizycznych nie będących podatnikami.
Podstawowe zasady ustalania miejsca dostawy towarów.
Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, kasy rejestrujące, deklaracje podatkowe.
Faktury. Terminy przechowywania dokumentów, kursy walut.
Mechanizm podzielonej płatności.
Mały podatnik - zasady rozliczenia.
Wybrane czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

5. Wybrane zagadnienia z ustawy Ordynacja podatkowa - 4 godz.
Organy podatkowe w sprawach z zakresu prawa podatkowego.
Powstawanie zobowiązania podatkowego.
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w związku z prowadzoną kontrolą.
Terminy (zasady liczenia).
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
Pełnomocnictwo w sprawach przed organami podatkowymi. Podpisywanie deklaracji.
Wykonanie decyzji organu podatkowego.
Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Korekta deklaracji.
Kary porządkowe.
Terminy w toku kontroli, postępowania.
Doręczenia w toku kontroli, postępowania.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo- seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi prowadzone w formie On-line, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie zdobycie kompetencji merytorycznych oraz nabycie umiejętności zawodowych z zakresu ukończonego kursu.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Pani Monika Iwaniec- Biegły rewident, audytor wewnętrzny, doradca podatkowy, project manager IPMA, MBA. Uzyskała międzynarodowe tytuły oraz certyfikaty: w zakresie inżynierii finansowej: Expert En Banque Et Ingenierie Financiere MASTERE,  Certified Project Manager IPMA. Jest  trenerem Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie z potwierdzonymi kompetencjami w 6 obszarach certyfikacji, jej portfolio zostało wyróżnione przez Komisję ds. Certyfikacji , doktorant na wydziale prawa Krakowskiej Akademii. Prezes Zarządu firm konsultingowo-doradczej: The Way Consulting Sp. Z O.O., Kancelarii podatkowej „Audit” Sp. Z O.O. oraz  szkoleniowej Bizleader Sp. Z O.O.  Dyrektor ds. rozwoju w ogólnopolskich firmach m.in. PRACA.pl Sp. ZO.O. w Warszawie; - od 2010 r. Dyrektor finansowy w spółkach kapitałowych. W latach 1996-2001 Prezes Zarządu jednej ze spółek grupy kapitałowej DAEWOO-FSO; Likwidator w spółkach prawa handlowego. Jest autorką publikacji i wywiadów z zakresu finansów oraz szeroko rozumianych kadr m.in. w magazynie Controlling, Kadry. Trener w ogólnopolskich firmach szkoleniowych.  Z powodzeniem przeprowadziła wiele restrukturyzacji oraz doradzała w zakresie zmiany strategii działania firmy, optymalizacji podatkowej oraz zatrudnienia. Jest autorką narzędzi: systemu ocen okresowych i wartościowania stanowisk pracy, wczesnego ostrzegania przed kryzysem w firmie i innych wspierających efektywne zarządzanie.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: 
Santander bank : 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres nowysacz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.