Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Tytuł szkolenia : VAT UE 2021 - Fakturowanie i korygowanie transakcji zagranicznych - nie tylko dla księgowych

Cel szkolenia :

Od 1 stycznia 2018 r. każda wystawiona faktura VAT jest monitorowana i kontrolowana przez Ministerstwo Finansów w systemie JPK . Po wejściu do UE, każda faktura dotycząca obrotu zagranicznego jest również monitorowana przez Komisje Europejską w systemie unijnym VIES. To wystarczający argument aby wreszcie uporządkować procedury fakturowania w każdej firmie i jednostce, która wystawia faktury VAT.

Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity.

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami kks i kk za wadliwe i nierzetelne oraz puste i fikcyjne faktury można dostać surową karę, łącznie z karą pozbawienia wolności.

Celem jest uporządkowanie tych zagadnień, aby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń jak i czuł się bezpieczny wobec kar i sankcji.

Korzyści dla uczestnika :

- praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie dokumentowania i korygowania transakcji zagranicznych

- ochrona interesów osobistych przed widmem kar i sankcji z VAT

- ochrona interesów firmowych przed fiskusem

- budowanie poprawnych relacji w biznesie z kontrahentami

Profil uczestnika :

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

- osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,

- specjalistów ds. handlu zagranicznego

- początkujących i zaawansowanych księgowych,

- pracowników działów sprzedaży i zakupu

- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,

- dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie VIES

Czas trwania kursu : 11 czerwca  2021

Rozpoczęcie : 9:00 - 15.30

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia :

1. Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2021 – kiedy i na jakich zasadach?

Zmiany w fakturowaniu VAT od 2021 – stan prawny bieżący na dzień szkolenia
• Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
• Kiedy nota kiedy faktura
• Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
• Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
• Kiedy faktura kiedy paragon
• Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Rodzaje faktur w handlu zagranicznym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?

a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych
• faktura dokumentująca WDT
• faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju
• faktura eksportowa

b) Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych
• faktura dokumentująca WNT
• faktura dokumentująca import usług
• faktura dokumentująca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary
• Obowiązkowe dane faktury
• Data wystawienia faktury
• Numeracja faktur
• Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
• Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
• Adres podatnika
• Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
• Data transakcji
• Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
• Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”
• Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
• Adnotacje na fakturze
• Kurs waluty obcej przy
• Kurs waluty na fakturze korygującej

4. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – zasady ogólne

• Ogólne terminy wystawiania faktur
• Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów
• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
• Zasadniczy termin wystawienia faktury
• Szczególne terminy wystawiania faktur

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – obrót zagraniczny zasady szczególne

a) Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT
• Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów
• Świadczenie poza terytorium kraju
• Eksport towarów
• Sprzedaż i zakup usług zagranicznych

b) Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
• Import usług a nabycie z montażem
• Zaliczki w obrocie zagranicznym – czy i kiedy rozliczamy?

c) Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej
• Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
• Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej
• Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych
• Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania

a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży
● Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
● Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
● Kiedy wystawiamy fakturę końcową
● Kiedy rozliczamy fakturę końcową
● Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
● Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
● Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
● Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
● Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT

b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie
● Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
● Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
● Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT - w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji?
a) Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych
• W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
• Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%

b) Korekta eksportu towarów
• W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
• Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
• Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0%

c) Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT
• Rabaty i obniżki cen
• Skonto
• Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe

8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi
● Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES !
● Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES – obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach
● Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
● Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
● Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
● Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
● Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
● Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
● Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych
● Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

9. Kontrola dokumentacji zagranicznych w systemie VIES – obowiązki podatnika

• Różnice pomiędzy deklaracją JPK/VAT-7 a VAT-UE
• Różnice pomiędzy danymi wykazanymi przez polskiego i unijnego kontrahenta
• Dostawy towarów do nieaktywnych kontrahentów w VIES a stawka 0% VAT
• Zamówienia i umowy – jak spełnić przesłanki należytej staranności?
• Analiza pytań kontroli unijnej jako element samokontroli rozliczania WDT WNT i usług

10. Kłopotliwe transakcje w obrocie zagranicznym i ich fakturowanie w VAT – ćwiczenia

• Sprzedaż i zakup towarów z montażem – sposób rozliczania transakcji.
• Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE.
• Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż Polska.
• Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE.
• Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, który dostarczany jest do Polski z magazynów położonych na terenie UE.
• Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, którego dostawa następuje z innego kraju UE.
• Jaką rolę w obrocie zagranicznym pełnią wolne obszary celne i składy celne?
• Co daje polskiemu podatnikowi odprawa celna w innym kraju UE?

11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2021
• Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2021 r. – kto i jak odpowiada?

 Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem  realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

LUIZA  PIEPRZYK - Partner TAX & DUTY Audytor podatkowy, trener, wykładowca . Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Współautor książki: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;