Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-05-14
Zgłoś się

NAZWA KURSU :

"Dla kandydatów na księgowego  wg MSSF - poziom podstawowy" - Szkolenie ONLINE

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Kurs adresowany jest dla osób przygotowujących się do pracy w dziale księgowości w języku angielskim zarówno w przedsiębiorstwach zagranicznych, jak i polskich z wymaganym językiem angielskim oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i wyższym, w tym również osoby niezwiązane dotychczas z rachunkowością z podstawową znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.

Czas trwania kursu wynosi 90 godziny lekcyjnych, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin (odbędzie się on w trybie stacjonarnym, w pierwszym możliwym terminie do realizacji) ; godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia odbywać się będą w soboty od godz. 8.00 - 14:00. Zajęcia odbywać się będą w dniach podanych w harmonogramie danej grupy.

Uwaga: egzamin w trybie stacjonarnym!

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przez rozpoczęciem kursu (w przypadku płatności w dniu kursu wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Możliwość rozbicia na dwie raty 50 % płatne przed rozpoczęciem, druga rata w połowie kursu.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć:

 1. Zagadnienia wstępne z rachunkowości (5 godzin lekcyjnych):

1.1 Cele działalności jednostek gospodarczych,

1.2 Istota, funkcje i struktura rachunkowości,

1.3 Zasady rachunkowości,

1.4 Podstawy prawne rachunkowości,

 

 1. Charakterystyka majątku i kapitałów jednostki gospodarczej (6 godzin lekcyjnych):

2.1 Aktywa trwałe,

2.2 Aktywa obrotowe,

2.3 Kapitał własny,

2.4 Zobowiązania

 

 1. Zdarzenia i operacje gospodarcze i ich wpływ na majątek i kapitały (4 godziny

lekcyjne):

3.1 Klasyfikacja,

3.2 Wpływ na sytuację finansową.

 

 1. Dowody księgowe (2 godziny lekcyjne):

4.1 Klasyfikacja,

4.2 Kontrola,

4.3 Archiwizowanie.

 

 1. Księgi rachunkowe (6 godzin lekcyjnych):

5.1 Istota, klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie kont księgowych,

5.2 Konta bilansowe, pozabilansowe, wynikowe; księga główna, księgi pomocnicze,

5.3 Wzorcowy i zakładowy plan kont,

5.4 Zasady ewidencji księgowej,

5.5 Zestawienie obrotów i sald – arkusz roboczy,

5.6 Formy prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

 1. Ewidencja operacji bilansowych (19 godzin lekcyjnych):

6.1 Środków trwałych,

6.2 Wartości niematerialnych,

6.3 Zapasów,

6.4 Rozrachunków,

6.5 Kapitałów własnych

6.6 Zobowiązań.

 

 1. Ewidencja operacji wynikowych (14 godzin lekcyjnych):

7.1 Przychodów z działalności operacyjnej,

7.2 Kosztów w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym,

7.3 Pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

7.4 Przychodów i kosztów finansowych,

7.5 Podatku dochodowego.

 

 1. Podstawy sprawozdawczości finansowej (6 godzin lekcyjnych):

8.1 Cele, budowa sprawozdania finansowego,

8.2 Podstawy prawne,

8.3 Użytkownicy,

8.4 Podstawowe założenia i cechy jakościowe,

8.5 Tryb sporządzania, badania i zatwierdzania.

 

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki gospodarczej (6 godzin lekcyjnych):

9.1 Układ, treść,

9.2 Znaczenie i cechy.

 

 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów i metody ustalania wyniku finansowego

(8 godzin lekcyjnych):

10.1 Warianty prezentacji sprawozdania,

10.2 Warianty ustalania i prezentacji wyniku ze sprzedaży (wariant kalkulacyjny,

wariant porównawczy),

10.3 Istota i kategorie wyniku finansowego,

10.4 Ustalanie i podział wyniku finansowego.

 

 1. Rozrachunki publiczno-prawne (4 godzin lekcyjnych):

11.1 Klasyfikacja rozrachunków publiczno-prawnych,

11.2 Podatek VAT,

11.3 Podatki dochodowe,

11.4 Inne podatki,

11.5 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń pracowniczych.

 

 1. Systemy informatyczne w rachunkowości (4 godziny lekcyjne):

12.1 Sprzęt komputerowy,

12.2 Oprogramowanie finansowo-księgowe,

12.3 Bezpieczeństwo i ochrona danych finansowych.

 1. Elementy etyki w rachunkowości (2 godziny lekcyjne)

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę w zakresie:

W1 - istoty, znaczenia, funkcji i struktury rachunkowości w jednostkach gospodarczych,

W2 - podstaw prawnych rachunkowości,

W3 - pojęć, zasad, założeń i praktycznych aspektów funkcjonowania systemu rachunkowości

w jednostkach gospodarczych według MSSF,

W4 - ewidencji podstawowych operacji gospodarczych według MSSF

W5 - części sprawozdania finansowego: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z

całkowitych dochodów, informacja dodatkowa według MSSF.

Uczestnik kursu nabywa praktyczne umiejętności w zakresie:

U1 - posługiwania się najważniejszymi dokumentami księgowymi,

U2 - ewidencji podstawowych operacji gospodarczych,

U3 - sporządzania sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych

dochodów.

Uczestnik kursu nabywa kompetencje społeczne w zakresie:

(efekty sprawdzane w procesie dydaktycznym w trakcie zajęć)

K1 - znaczenia rachunkowości w procesie zarządzania jednostką gospodarczą,

K2 - konieczności nieustannego podnoszenia kompetencji zawodowych,

K3 - konieczności nieustannego podnoszenia kompetencji językowych,

K4 - nabywania i poszerzania umiejętności pracy w zespole,

K5 - konieczności przestrzegania prawa i etyki zawodowej.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny w języku angielskim. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% ogólnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych . Osoba, która na egzaminie otrzymała co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje dodatkowo dyplom księgowego - ukończenia I stopnia Akademii Rachunkowości wg MSSF wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Zasady oceniania prac egzaminacyjnych są określone w Regulaminie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP Oddziału Okręgowego w Krakowie. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowe dane dotyczące wykładowców zawiera zakładka:.

 

Warunki płatności i rezygnacji

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.