Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-05-14
Zgłoś się

Szkolenie: VAT w obrocie międzynarodowym w 2021 r. - szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie:
- Członkom Zwyczajnym samodzielnie opłacającym szkolenie,
- Członkom Wspierającym delegującym pracowników na szkolenie.

  

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

 

Treści kształcenia:

 1. Podstawowe informacje w zakresie VAT-u w obrocie międzynarodowym:
  • Miejsce dostawy towarów - definicja
  • Miejsce dostawy towarów - rozróżnienie, przykłady
  • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju
  • Co to znaczy być podatnikiem VAT z tytułu dokonania transakcji międzynarodowych?
  • VAT-7(JPK_V7M), VAT-7K(JPK_V7K), VAT-UE, zasady wykazania i składania
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  • WDT - definicja ogólna, wyłączenia
  • Nietransakcyjne WDT - przemieszczenie towarów własnych
  • Darowizny, działalność reklamowa, a WDT
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • zaliczki w WDT,
  • podstawa opodatkowania w WDT,
  • warunki stosowania stawki 0% VAT z uwzględnieniem zmian od 2020 r.
  • procedura call off stock
 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  • WNT - definicja,
  • WNT - wyłączenia
  • WNT a status nabywcy
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Zaliczki w WNT
  • Rozliczenie WNT w deklaracji VAT
  • Wykazanie WNT po "trzech miesiącach" - obowiązek korekty
  • Przykłady praktyczne
 4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
  • Czym jest dostawa łańcuchowa
  • Miejsce dostawy
  • Fakturowanie
  • Dostawa ruchoma i nieruchoma
  • Znaczenie Incoterms
  • Procedura trójstronna uproszczona
 5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru
  • nabywca towaru jako podatnik,
  • podstawa opodatkowania,
  • obowiązek podatkowy.
 6. Eksport towarów:
  • pojęcie eksportu towarów,
  • eksport bezpośredni i pośredni,
  • warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  • dowody dokonania eksportu towarów,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania.
 7. Import towarów:
  • sposoby rozliczania importu towarów,
  • podatnik w imporcie towarów,
  • procedura uproszczona w przypadku importu towarów - rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
  • obowiązek podatkowy VAT,
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania,
  • zmiany od lipca 2020 r.
 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
  • Świadczenie usług poza terytorium kraju
  • Import usług
  • Zasady ogólne oraz szczególne dot. miejsca świadczenia usług
  • Transakcje związane z nieruchomościami
  • Krótkoterminowy najem środków transportu
  • Usługi restauracyjne, cateringowe
  • VAT-7 czy VAT-9M
  • Praktyczne przykłady
 9. Pakiet OSS (e-commerce) od lipca 2021
  • Na czym polega rewolucja?
  • Likwidacja sprzedaży wysyłkowej
  • Nowe wzory deklaracji i informacji
  • Ograniczenie zwolnień VAT przy imporcie towarów
 10. Pytania

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Samir Kayyali - doradca podatkowy, ekonomista, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym; obecnie prowadzi własną praktykę podatkową; doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych; jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.