Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-05-28
Zgłoś się

Pracodawco! Chcesz doszkolić swoich pracowników lub podnieść ich kwalifikacje? Zapraszamy na nasz kurs i  przypominamy, że możesz skorzystać ze środków z KFS!
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Warunkiem skorzystania z tych środków jest złożenie wniosku o ich przyznanie na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności zgodnie z terminami określonymi przez ten konkretny urząd.
Więcej informacji o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakiej wysokości znajdziecie na stronach wszystkich Urzędów Pracy.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo od podstaw poznać zasady funkcjonowania podatku od towaru i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 20 godzin lekcyjnych.

Czas trwania:  16:30-19:45 zgodnie z ustalonym harmonogramem (Kraków)

Zakres tematyczny:

Kurs Podatek VAT od A do Z - I stopień (podstawowy) obejmuje:

Moduł I

 1. Zasady Ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług
 • Powszechność
 • Wielofazowość
 • Proporcjonalność
 • Potrącalność
 • Zasada neutralności
 • Miejsce świadczenia (opodatkowania)
 • Podatek należny
 • Podatek naliczony
 • Termin rozliczenia podatku VAT
 • Sposoby rozliczenia podatku VAT
 1. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 • Definicje, podstawowe warunki, charakterystyka czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT
 1. Czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 • Przykład czynności nie podlegających opodatkowaniu PTU
 1. Podatnicy podatku od towarów i usług:
 • Definicja podatnika
 • Definicja „małego podatnika”
 • Podatnicy z tytułu wykonania określonych czynności
 • Podatnicy VAT zwolnieni
 • Podatnicy VAT czynni
 • Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
 • Utrata lub rezygnacja ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT
 1. Rejestracja w podatku od towarów i usług
 • Rejestracja podatników
 • Rejestracja dla celów „transakcji zagranicznych”
 • Terminy
 • Dokumenty
 1. Stawki podatku od towarów i usług. Zwolnienia przedmiotowe
 2. Kurs walut przy transakcjach w walucie obcej
 3. Ewidencje dla celów podatkowych
 • Ewidencje u podatników VAT czynnych oraz zwolnionych przedmiotowo, podmiotowo
 • JPK_VAT

Moduł II:

 1. Deklaracje dla podatku od towarów i usług
 • Wzory deklaracji
 • Terminy składania
 • Korekty deklaracji
 1. Informacje podsumowujące
 2. Faktury:
 • Obowiązek wystawiania faktur
 • Dane na fakturze
 • Zaliczka a faktura
 • Terminy wystawiania faktur
 • Faktury korygujące
 • Noty korygujące
 • Duplikaty
 • Terminy przechowywania dokumentów
 1. Mechanizm podzielonej płatności
 • Zasada split payment
 • Przekazanie środków zgromadzonych przez podatnika rachunku VAT na inny rachunek
 • Wyłączenie stosowania split payment
 • Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego
 1. Biała lista
 • Forma płatności związanych z wykonywana działalnością gospodarczą
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Wykaz podmiotów prowadzonych przez szefa KAS

Moduł III:

 1. Mały podatnik- zasady rozliczania
 • Pojęcie „małego podatnika”
 • Zasady rozliczeń
 • Metoda kasowa
 • Faktura
 • Obowiązkowy okres stosowania metody kasowej
 • Utrata, rezygnacja z metody kasowej
 1. Podstawowe zasady ustalania świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów oraz świadczenia (opodatkowania) usług

 

 1. Dostawa towarów
 • Definicja dostawy towarów
 • Czynności nieodpłatne zrównane z dostawą towarów
 • Podstawowa zasada ustalania miejsca dostawy towarów
 • Przykłady praktyczne
 1. Świadczenie usług
 • Definicja świadczenia usług
 • Czynności nieodpłatne zrównane ze świadczeniem usług
 • Podstawowa zasada ustalania miejsca świadczenia usług
 • Przykłady praktyczne
 1. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
 2. Ulga na złe długi
 • Definicja wierzytelności nieściągalnej
 • Korekta podatku należnego
 • Korekta podatku naliczonego

Moduł IV:

 1. Podstawa opodatkowania:
 • Zasada ogólna
 • Czynności nieodpłatne
 • Zaliczki
 • Kaucje
 • Rabaty
 • Dostawa budynków lub budowli
 • Kwoty (koszty)wliczane i nie wliczane do podstawy opodatkowania
 • Wkłady niepieniężne
 • Korekta podstawy opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania w imporcie usług
 • Podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 • Przykłady praktyczne ustalania podstawy opodatkowania
 1. Obowiązek podatkowy
 • Zasada ogólna
 • Zaliczka
 • Usługi i dostawy towarów przyjmowane częściowo
 • Otrzymanie całości lub części zapłaty
 • Wystawienie faktury
 • Czynności nieodpłatne
 • Obowiązek podatkowy u małych podatników
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Import towarów
 • Przykłady praktyczne ustalania obowiązku podatkowego

Moduł V:

 1. Podatek naliczony
 • Prawo do odliczenia
 • Kwota podatku naliczonego (źródła)
 • Faktura a prawo do odliczenia
 • Terminy odliczenia
 • Odliczenie VAT w WNT
 • Odliczenie VAT w imporcie usług
 • Odliczenie VAT w dostawie towarów dla której podatnikiem jest nabywca
 • Odliczenie VAT czynności poza terytorium kraju
 • Odliczenie VAT w imporcie towarów
 • Korekta podatku naliczonego
 • Przypadki braku prawa do odliczenia
 • Zakup nieruchomości do celów działalności gospodarczej i celów osobistych, a prawo do odliczenia
 • Zakup towarów i usług do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje
 • Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
 • Przykłady praktyczne odliczania podatku VAT
 1. Pojazdy samochodowe, a odliczenie VAT
 • Zasada ogólna, przypadki pełnego prawa do odliczenia
 • Prawo do odliczenia, a cele gospodarcze
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
 • Towary montowane w pojazdach
 • Zmiana przeznaczenia pojazdu
 • Paliwa do pojazdów
 • Przykłady praktyczne

Uwaga: przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75 % obecności na zajęciach kursu. Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

Informacja o kadrze

mgr Wojciech Lewandowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Prawo podatkowe Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji oraz Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 25 lat zawodowo zajmuje się prawem podatkowym oraz  przepisami prawa proceduralnego. Wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz procedury kontroli podatkowej, kontroli celno- skarbowej oraz postępowania podatkowego. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie, w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Członek Komisji Szkoleniowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) - należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu - dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.