Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-05-20
Zgłoś się

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs Podatek VAT od A do Z — I stopień (podstawowy) lub znają podstawowe zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) i chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania (ukończenie I Stopnia nie jest wymagane, można od razu zapisać się na II Stopień).

Pracodawco! Chcesz doszkolić swoich pracowników lub podnieść ich kwalifikacje? Zapraszamy na nasz kurs i  przypominamy, że możesz skorzystać ze środków z KFS!
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Warunkiem skorzystania z tych środków jest złożenie wniosku o ich przyznanie na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności zgodnie z terminami określonymi przez ten konkretny urząd.
Więcej informacji o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakiej wysokości znajdziecie na stronach wszystkich Urzędów Pracy.

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 20 godzin lekcyjnych.

Czas trwania:  16:30-19:45 zgodnie z ustalonym harmonogramem (Kraków)

Zakres tematyczny:

Kurs „Podatek VAT od A do Z — II stopień (zaawansowany)” obejmuje:

Moduł I

 1. Eksport towarów.
 • definicja, - eksport bezpośredni,
 • eksport pośredni,
 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • obowiązek podatkowy,
 • podstawa opodatkowania,
 • dokumentowanie eksportu towarów,
 • rozliczenie eksportu towarów w deklaracji podatkowej,
 • przykłady praktyczne.
 1. Import usług.
 • definicja,
 • podatnicy z tytułu importu usług,
 • status usługodawcy,
 • status usługobiorcy,
 • miej sce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczka w imporcie usług,
 • import usług, a podatek naliczony,
 • import usług w deklaracji podatkowej,
 • przykłady praktyczne.

3. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

 • definicja,
 • podatnicy z tytułu dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca,
 • status dostawcy,
 • status nabywcy,
 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca, a podatek naliczony,
 • rozliczenie w deklaracji podatkowej,
 • przykłady praktyczne.

4. Opodatkowanie transferu bonów.

 • definicje,
 • transfer bonu jednego przeznaczenia,
 • przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług w zamian za bon jednego przeznaczenia.

Moduł II

 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 • definicja,
 • status dostawcy,
 • status nabywcy,
 • WNT transakcyjne i nietransakcyjne,
 • WNT wyłączenia,
 • dokumentowanie WNT,
 • przemieszczenie towarów niestanowiące WNT,
 • przemieszczenie towarów w procedurze call-off Stock,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczka,
 • środki transportu WNT,
 • WNT w deklaracji podatkowej ,
 • WNT w informacji podsumowującej,
 • WNT, a podatek naliczony,
 • WNT miej sce opodatkowania,
 • przykłady praktyczne rozliczenia transakcji WNT.

Moduł III

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • definicja,
 • status dostawcy,
 • status nabywcy,
 • WDT transakcyjne i nietransakcyjne,
 • WDT wyłączenia,
 • dokumentowanie WDT w tym domniemanie wywozu towarów,
 • przemieszczenie towarów niestanowiące WDT,
 • przemieszczenie towarów w procedurze call-off Stock,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • termin wystawiania faktury,
 • zaliczka,
 • nowe środki transportu WDT,
 • WDT w deklaracji podatkowej,
 • WDT w informacji podsumowującej,
 • przykłady praktyczne rozliczenia transakcji WDT

Moduł IV

1. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna - procedura uproszczona.

 • pojęcie WTT,
 • warunki dla stosowania WTT procedura uproszczona,
 • rozliczenie fransakcji w ramach WTT procedura uproszczona,
 • obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne,
 • ujęcie w deklaracji podatkowej WTT,
 • informacja podsumowująca.

2.Import towarów.

 • pojęcie importu towarów,
 • podatnicy,
 • miej sce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • import towarów, a podatek naliczony,
 • przykłady praktyczne transakcji IT.

3. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.

 • definicja,
 • limity,
 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • dokumentacja,
 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju w deklaracji podatkowej

4.Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju.

 • definicja,
 • limity,
 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • dokumentacja,
 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju w deklaracji podatkowej.

5.Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju.

 • miejsce świadczenia (opodatkowania),
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • ujęcie w deklaracji podatkowej, odliczenie podatku naliczonego dla czynności poza terytorium kraju.

Moduł V

 1. Miejsce świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów.
 • zasada ogólna,
 • towary instalowane lub montowane,
 • towary niewysyłane ani nietransportowane,
 • transakcje łańcuchowe: wywóz towarów na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • transakcje łańcuchowe: wywóz towarów na terytorium państwa trzeciego,
 • rozpoczęcie »wsyłki lub transportu towarów z terytorium państwa trzeciego,
 • sprzedaż z terytorium kraju,
 • sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • import towarów,
 • przykłady praktyczne ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów z określeniem podatnika oraz rodzaju czynności opodatkowanej VAT.
 1. Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług.
 • definicja podatnika dla celów ustalenia miejsca świadczenia usług,
 • świadczenie usług na rzecz podatnika zasada ogólna,
 • świadczenie usług na rzecz nie podatnika zasada ogólna,
 • wyjątki od zasady ogólnej dla celów ustalenia miejsca świadczenia usług na rzecz podatnika,
 • wyjątki od zasady ogólnej dla celów ustalenia miejsca świadczenia usług na rzecz nie podatnika,
 • przykłady praktyczne ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) usług z określeniem podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT.

Uwaga: Przekazywane treści nauczania na kursie będą uwzględniały stan prawny obowiązujący na dzień rozpoczęcia danej edycji kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75 % obecności na zajęciach kursu. Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

Informacja o kadrze

mgr Wojciech Lewandowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Prawo podatkowe Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji oraz Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 25 lat zawodowo zajmuje się prawem podatkowym oraz  przepisami prawa proceduralnego. Wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz procedury kontroli podatkowej, kontroli celno- skarbowej oraz postępowania podatkowego. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie, w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Członek Komisji Szkoleniowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) - należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu - dostarczyć w oryginale.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. W przypadku płatności przez osobę fizyczną istnieje możliwość opłat ratalnych: 50% płatne przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia), pozostałe 50% do połowy czasu trwania kursu. W przypadku firmy 100% wartości kursu jest płatne przed jego rozpoczęciem.

Przedpłaty w wysokości 50% lub 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.