Temat tygodnia
Z badań wynika, że obecnie aktywnych zawodowo jest około połowa studentów.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Atrakcyjność naszego kraju w zakresie budowania i przenoszenia do Polski firm z sektora BPO i SSC stawia przed przedsiębiorstwami kolejne wyzwanie jakim jest pozyskanie pożądanych kompetencji językowych.

 

Wiele firm staje przed więc wyzwaniem przed wyzwaniem: zatrudnić kompetencje językowe a zawodowe wyksztacić ? Czy odwrotnie ?

 

Nasz kurs jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w tym zakresie. Nauczymy cudzoziemców, władających pożądanym językiem, rachunkowości: księgowanie zobowiązań, księgowanie należności czy prowadzenie księgi głównej to już wkrótce wiedza bez tajemnic.

 

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego niezbędnej do codziennej pracy w zespole finansowo-księgowym.

 

Celem szkolenie jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do dokonywania ewidencji zderzań gospodarczych, kalkulacji podatkowych oraz raportów i zestawień zarządczych .

 

Szkolnie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń, które systematyzują i porządkują wiedzę.

 

PROGRAM:

 

I.    Podatkowa książka przychodów i rozchodów

 

 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
 3. Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 4. Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
 5. Dowody księgowe i ich klasyfikacja
 6. Źródła przychodów i ich ewidencja
 7. Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania
 8. Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
 9. Inwentaryzacja, wycena zapasów
 10. Wynik na działalności gospodarczej
 11. Odliczenie straty z lat ubiegłych
 12. Likwidacja działalności gospodarczej, a skutki podatkowe
 13. Zadania tematyczne
 14. Podatek od towarów i usług (VAT)

 

 

II.    Rachunkowość poziom pierwszy - podstawy rachunkowości

 

 1. Pojęcia wstępne z rachunkowości
 2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
 3. Zdarzenia gospodarcze. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
 4. Pojęcie konta księgowego.
 5. Segmenty działalności jednostki gospodarczej
 6. Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (podatki i opłaty, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, VAT)
 7. Aktywa pieniężne i rozrachunki
 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 9. Obrót materiałowy i towarowy
 10. Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej
 11. Sprawozdanie finansowe
 12. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości  

 

 

III. Księgowość komputerowa

 

 1. Instalacja programu fk Symfonia
 2. Kartoteki w programie fk
 3. Plan kont i bilans otwarcia
 4. Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
 5. Rejestry VAT
 6. Zestawienia i sprawozdania programu fk
 7. Archiwizacja danych

 

 

IV.    Rachunkowość poziom drugi – warsztaty praktyczne

 

 1. Zwięzłe podsumowanie podstaw rachunkowości – warsztaty
 2. Ewidencja wynagrodzeń
 3. Ewidencja kosztów
 4. Ewidencja VAT
 5. Ewidencja środków trwałych.
 6. Ewidencja CIT
 7. Przygotowanie rachunku zysków i strat i bilansu

 

 

 

V.      Wynagrodzenia

 

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
 2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
 3. Systemy wynagradzania
 4. Dokumentacja wynagrodzeń
 5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
 6. Składniki wynagrodzenia
 7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
 8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
 9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń
 10. Od czego płaci się podatki - wyłączenia
 11. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
 12. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 13. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 14. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 15. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 16. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne
 

TRYB

CENA

 

Szkolenie dedykowane

01.06.2016

-

31.05.2018

 

 

600,00* PLN + VAT

od osoby

(grupa 30 osób)