Temat tygodnia
Zobaczcie, jak pokolenie Z widzi siebie w roli księgowych i jakie ma oczekiwania.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
13 marca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Bieżący a odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych w roku 2015

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

 

Celem szkolenia jest doskonalenie i aktualizacja wiedzy z zakresu ustalania wyniku finansowego i podstawy opodatkowania u podatników podatku dochodowego, w tym spółek komandytowo-akcyjnych.

 

Warszawa, 13.03.2015 godz. 10.00-16.00

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.

Program

1. Podatek bieżący i odroczony – podstawowe definicje i zakres stosowania:

 • różnice między definicją podatku bieżącego i odroczonego,
 • jednostki zobligowane do ustalania podatku bieżącego i odroczonego,
 • uproszczenia dla jednostek „mikro” i „małych” w zakresie ustalania podatku odroczonego.

2. Pojęcie i kategorie przychodów i kosztów ich uzyskania wg ustawy o rachunkowości:

 • pojęcie przychodów i kosztów wg ustawy o rachunkowości,
 • przychody i koszty z działalności operacyjnej,
 • przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej,
 • przychody i koszty finansowe.

3. Definicja i moment uzyskania przychodów podatkowych:

 • przychody należne z działalności gospodarczej,
 • przychody z działalności gospodarczej uznawane „kasowo”,
 • korekty przychodów podatkowych (premie, rabaty, skonta, zwroty towarów),
 • przychody w walutach obcych,
 • otrzymane darowizny i inne nieodpłatne świadczenia.

4. Przychody wyłączone lub zwolnione z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • zaliczki, przedpłaty, zadatki,
 • dopłaty do kapitału,
 • dotacje i zwroty kosztów.

5. Definicja i moment poniesienia kosztów wg ustaw o podatku dochodowym:

 • koszty bezpośrednie i inne niż bezpośrednie,
 • wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników,
 • koszty poniesione w walutach obcych,
 • korekty kosztów uzyskania przychodów wynikające z niezapłaconych zobowiązań,
 • korekty kosztów uzyskania przychodów wynikające z innych tytułów.

6. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym między innymi:

 • nabycie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • kary umowne i odszkodowania,
 • odsetki,
 • podatki i opłaty.

7. Różnice trwałe i przejściowe między prawem podatkowym i bilansowym:

 • przykłady różnic trwałych,
 • zdarzenia powodujące dodatnie różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym,
 • zdarzenia powodujące ujemne różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym.

8. Podatek odroczony rozliczany z kapitałem własnym:

 • wycena inwestycji długoterminowych,
 • rezerwy ujawniane w kapitale własnym,
 • korekty lat ubiegłych.

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – pojęcie i zasady tworzenia.

10. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – pojęcie i zasady tworzenia.

11. Podstawa opodatkowania i podatek dochodowy bieżący:

 • ustalanie podstawy opodatkowania,
 • odliczenia od podstawy opodatkowania,
 • podatek dochodowy bieżący.

12. Ujawnianie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym bieżącego i odroczonego podatku dochodowego.

Zarejestruj się już dziś »

 

 

Organizator

 

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl