Temat tygodnia
Zobaczcie, jak pokolenie Z widzi siebie w roli księgowych i jakie ma oczekiwania.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
14 maja
2015
Miasto: Warszawa
Organizator:

Błędy w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego w świetle wyników kontroli doraźnych

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Cel szkolenia: 
Pokazanie i omówienie z uczestnikami najczęściej spotykanych w praktyce błędów oraz wypracowanie argumentów na obronę wraz z przekazaniem know-how, jak się bronić podczas kontroli doraźnej prowadzonej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, dostawy i roboty budowlane.


Efekty szkolenia:
Uczestnicy niniejszego szkolenia zdobędą wiedzę, która umożliwi im uniknięcie w przyszłości lub "wybrnięcie" z wielu błędów zdarzających się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi, roboty budowlane, a w konsekwencji uniknięcie korekt finansowych w przypadku zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE i kar zarówno dla zamawiającego, jak i jego pracowników.

Program

1. Kontrola zamówień publicznych:
a) możliwe rodzaje kontroli związane z udzielanymi zamówieniami publicznymi;
b) specyfika podejścia organów kontroli, różne kryteria kontroli;
c) system kontroli wydatkowania środków UE.

2. Rola Urzędu Zamówień Publicznych w systemie kontroli:
a) kontrola doraźna;
b) kontrola uprzednia;
c) kary pieniężne nakładane przez prezesa UZP i KIO.

3. Obszary najczęstszych naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych w świetle wyników kontroli UZP i badań PARP-u:
a) niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części;
b) opis przedmiotu zamówienia naruszający zasadę równego traktowania wykonawców;
c) nieuzasadnione stosowanie trybów negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę i zamówienia z wolnej ręki;
d) dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
e) żądanie niewłaściwych dokumentów podmiotowych;
f) niestosowanie wezwań wykonawców do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP i złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 PZP i art. 87 ust. 1 PZP;
g) niedozwolone poprawianie ofert wykonawców z naruszeniem art. 87 ust. 2 PZP;
h) naruszanie art. 90 ust. 1 PZP poprzez zaniechania badania oferty wykonawcy pod kątem rażąco niskiej ceny jeśli zachodzą po temu przesłanki;
i) nielegalna zmiana umowy w stosunku do treści wybranej oferty.

4. Zasady odpowiedzialności pracowników instytucji zamawiającej
a) reżimy odpowiedzialności zamawiającego:
• naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
• odpowiedzialność w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych;
• odpowiedzialność karna.

5) zasady wymierzania korekt finansowych
a. charakter prawny korekt finansowych;
b. nieprawidłowość, a uchybienie formalne;
c. metoda dyferencyjna wymierzania korekt finansowych;
d. taryfikator korekt.

Zarejestruj się już dziś. Przejdź do rejestracji »

Szczegółowych informacji udziela organizator:
PKF Consult
Tel. (22) 560 76 71
szkolenia@pkfpolska.pl