Temat tygodnia
Zobaczcie, jak pokolenie Z widzi siebie w roli księgowych i jakie ma oczekiwania.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
2 czerwca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Instrumenty finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

PKF Consult zaprasza na szkolenie

 

Instrumenty finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,

 

które odbędzie się 2 czerwca 2015 r. w Warszawie.


 

Celem szkolenia jest:

 • omówienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych,
 • zapoznanie z klasyfikacją instrumentów finansowych,  wyceną aktywów finansowych oraz zasad ujmowania zmian wartości 

Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych i głównych księgowych

 

Program:

1. Istota instrumentu finansowego oraz rodzaje instrumentów finansowych

 • Uwarunkowania definicyjne instrumentu finansowego
 • Instrumenty udziałowe i dłużne oraz instrumenty pochodne

      Zadanie sytuacyjne

2. Regulacje odnoszące się do instrumentów finansowych, relacje między nimi oraz zakres ich stosowania

 • Regulacje międzynarodowe: MSR 32; MSR 39; MSSF – 7 oraz Interpretacje KIMSF
 • Regulacje polskie: Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

 

3. Klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów finansowych dla potrzeb wycen

 • Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy a aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
 • Pożyczki i należności a pożyczki udzielone i należności własne
 • Inwestycje (aktywa finansowe) utrzymywane do terminu wymagalności
 • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

      Zadanie sytuacyjne

4. Wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych (z uwzględnieniem utraty wartości) oraz zasady ujmowania zmian wartości

 • Ujęcie kosztów transakcyjnych
 • Pomiar wartości godziwej dla potrzeb wyceny początkowej w kontekście stosowania MSR
 • Zamortyzowany koszt (skorygowana cena nabycia)
 • Wartość godziwa
 • Cena nabycia
 • Ujęcie przeszacowań aktywów finansowych
 • Przesłanki utraty wartości
 • Zasady ustalania i ujęcia odpisów aktualizujących
 • Odwracanie odpisów aktualizujących

      Zadania sytuacyjne

5. Usuwanie z ksiąg aktywów finansowych. Podstawowe zasady.

6. Klasyfikacja zobowiązań finansowych dla potrzeb wyceny

 • Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy a zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
 • Pozostałe zobowiązania (zobowiązania finansowe wyceniane)

 

7. Wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych oraz ujmowanie zmian wartości

 • Ujęcie kosztów transakcyjnych
 • Pomiar wartości godziwej dla potrzeb wyceny początkowej w kontekście stosowania MSR
 • Zamortyzowany koszt (skorygowana cena nabycia)
 • Wartość godziwa na dzień bilansowy
 • Ujęcie przeszacowań zobowiązań finansowych

      Dwa zadania sytuacyjne

8. Instrumenty pochodne - ogólne zasady ujawniania i wyceny

 • Podstawowe instrumenty pochodne
 • Ujęcie początkowe
 • Wycena bilansowa i ujęcie zmian wartości
 • Szacowanie ostatecznego zysku/straty na instrumencie
 • Wbudowane instrumenty finansowe – zasady wyodrębniania

      Trzy zadania sytuacyjne

9. Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń

 • Istota rachunkowości zabezpieczeń
 • Zasady ujęcia i rozliczania zabezpieczenia wartości godziwej
 • Zasady ujęcia i rozliczania zabezpieczenia przepływów pieniężnych
 • Przygotowanie dokumentacji rachunkowości zabezpieczeń
 • Zasady pomiaru efektywności zabezpieczeń

      Trzy zadania sytuacyjne

10. Prezentacja instrumentów finansowych i ujawnianie informacji

 

Zarejestruj się już dziś. Przejdź do rejestracji »

 

Szczegółowych informacji udziela organizator:
PKF Consult
Tel. (22) 560 76 71
szkolenia@pkfpolska.pl

Kontakt
Siedziba PKF Consult Warszawa ul. Orzycka 6 lok.1B
Warszawa

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Dni Kariery w Krakowie (wiosna 2019)
Kraków 26 marca
26 marca Kraków
Ogranizator AIESEC Polska
Kategoria
Human Resources
Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Konferencja PM - skuteczne zarządzanie biznesem 2019
Sopot 26 marca
26 marca Sopot
Ogranizator Koło Naukowe Strateg Uniwersytetu Gdańskiego
Kategoria
BPO/SSC
Targi Pracy Wrocław Career Expo 2019
Wrocław 27 marca
27 marca Wrocław
Ogranizator Career EXPO
Kategoria
Human Resources

Podobne wydarzenia