Regulamin Strefy Klienta serwisu KarierawFinansach.pl

z dnia: 22 maja 2019 r.

 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady: (a) użytkowania i prowadzenia kont Klientów serwisu KarierawFinansach.pl, (b) zakupu online i korzystania przez Klientów z usług Serwisu, (c) przesyłania informacji handlowych przez MBE group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306694, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, NIP: 5130164085, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod numerem: 6360.
 

§ 1. Definicje i określenia

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Baza CV – wydzielone strony Serwisu zawierające CV dobrowolnie zamieszczone przez Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminach Serwisu, umieszczone na serwerze Administratora Serwisu lub podmiotu współpracującego. Baza CV dostępna jest dla Klientów korzystających z konta Pracodawcy.

CV – życiorys Użytkownika umieszczony dobrowolnie w Bazie CV, zawierający dane Użytkownika uszeregowane w określonych kategoriach (tzw. Profil Użytkownika). Życiorys może również występować w postaci umieszczonego dobrowolnie przez Użytkownika odrębnego pliku, w szczególności pliku .doc, .pdf itp.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z konta Pracodawcy lub konta Firmy szkoleniowej

Login – podany przez Klienta adres e-mail, którym posługiwać się będzie w Serwisie.

Ogłoszenie – informacja zawierająca ofertę pracy lub szkolenia.

Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do treści CV umieszczonych w Bazie CV

Regulamin – "Regulamin Strefy klienta serwisu KarierawFinansach.pl” " stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), obejmujący w szczególności: a) Prawa i obowiązki Usługodawcy i Klientów związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, b) Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, c) Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną, d) Zasady udostępniania konta

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod aktualnym adresem URL: https://www.KarierawFinansach.pl, pod którym Usługodawca świadczy Usługi, oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go kiedykolwiek zastąpi

Strefa klienta – dedykowany moduł Serwisu umożliwiający zakup online i korzystanie z usług Serwisu, tj. publikacji ogłoszeń oraz dostępu do Bazy CV

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów i Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin

Usługi wizerunkowe – usługi mające na celu promocję Pracodawcy w obrębie Serwisu

Usługodawca – MBE group Sp. z o.o.  ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków, Sad Rejonowy Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000306694 Kapitał zakładowy 50 000 PLN  (zapłacony w całości), NIP: 513-016-40-85, REGON: 120703473

Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna, która korzysta z bezpłatnej Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym z indywidualnego konta Użytkownika Serwisu

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin udostępniany jest Klientom bezpłatnie oraz na żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego.
 2. Usługi są świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług z zastrzeżeniem prawa do czasowego wstrzymania ich wykonywania ze względu na czynności konserwacyjne lub zdarzenia od niego niezależne.
 4. Usługi świadczone w Serwisie na rzecz Klientów są płatne, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Klientów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Usługodawca przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Klientów kont Serwisu. Klient jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami społecznymi i obyczajowymi.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Klienta, w szczególności Usługodawca może zamknąć konto, gdy: Klient wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe czy narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w związku z nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
   

§ 3. Rejestracja Klienta

 1. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych, wymaganych do korzystania z systemu teleinformatycznego Serwisu: połączenie z siecią Internet oraz dostęp do przeglądarki internetowej.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie oraz akceptacja niniejszego Regulaminu
 3. Jeśli z powodów technicznych (np. awaria) Klient nie może zapoznać się z Regulaminem, a mógłby się zarejestrować, Klient zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem w najbliższym możliwym czasie oraz powiadomić Usługodawcę o zaistniałej awarii mailem. Jeśli do czasu powiadomienia Klient nie zapoznał się z Regulaminem – Usługodawca prześle niezwłocznie Regulamin Klientowi.
 4. Klient wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. prowadzi działalność gospodarczą;
  2. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  6. zapoznał się z Regulaminem konta Użytkownika Serwisu, który dostępny jest na stronach Serwisu
  7. zapoznał się i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone w niniejszym Regulaminie.
 5. Klient uzyskuje możliwość korzystania z konta w Serwisie:
 1. po akceptacji konta przez Usługodawcę, a następnie po aktywacji konta przez Klienta (poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji), jeżeli rejestruje się jako pierwszy pracownik danej firmy. Po spełnieniu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient zarejestrowany pod danym adresem elektronicznym uzyskuje status administratora firmy, pod którą zarejestrował konto. Tym samym będzie posiadał możliwość administracji pracownikami firmy, w szczególności. poprzez wysyłanie za pośrednictwem Strefy klienta na wskazane przez niego adresy e-mail zaproszeń do rejestracji w Strefie klienta;
 2. po akceptacji konta przez administratora firmy, o którym mowa w punkcie powyżej, a następnie po aktywacji konta przez Klienta (poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji).
 1. Spełnienie warunków, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt. a) oraz b) jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może odmówić akceptacji konta Klienta w sytuacji:
 1. uzasadnionego podejrzenia, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym, Klient nie jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podane przez niego dane naruszają prawa osób trzecich;
 2. Klient nie akceptuje Regulaminu.
 1. Usługodawca zapewni Klientom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich w Serwisie. Na prośbę Klienta  wysłaną na adres elektroniczny Serwisu (strefaklienta@karierawfinansach.pl lub adres elektroniczny przypisanego opiekuna klienta) może nastąpić  jego wyrejestrowanie, czyli rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku zamknięcia konta, o którym mowa w punkcie powyżej z aktywnych produktów będą mogli korzystać inni pracownicy zarejestrowani na daną firmę. W przypadku likwidacji konta przez ostatniego lub jedynego z pracowników danej firmy należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem: strefaklienta@karierawfinansach.pl.
 3. Klient udziela bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystywanie logo Klienta poprzez publikowanie go na stronach Internetowych Serwisu przez okres współpracy między Stronami a także po jej ustaniu. Usługodawca wykorzystywać będzie logo w celach autopromocyjnych Usługodawcy i Serwisu, a Strony w szczególności zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie umowy. Jeżeli Klient posiada opis ograniczeń dotyczących wykorzystywania logo, jest zobowiązany niezwłocznie po rejestracji przekazać je Usługodawcy.
 4. Dokonując rejestracji Klient zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w przypadku przetwarzania danych Użytkowników Serwisu.

 

§  4 Warunki płatności

 1. Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługę jest obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem udostępniona publicznie na stronie internetowej www.karierawfinansach.pl/strefa-klienta. Oferty dedykowane są odrębnie dla Pracodawców i Firm szkoleniowych.
 2. W  przypadku płatności za usługę przelewem tradycyjnym Usługodawca wystawia fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności. Termin płatności wynosi 7 dni od daty jej wystawienia, chyba że Strony postanowią inaczej. Warunkiem poprawnego zaksięgowania płatności jest wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia nadanego przez serwis KarierawFinansach.pl w trakcie składania zamówienia oraz poprawna kwota zamówienia. Po dokonaniu płatności Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. W przypadku płatności online będzie ona realizowana za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayU. Po dokonaniu płatności Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
   

§ 5. Konto Pracodawcy

 1. Konta w serwisie Usługodawcy udostępniane są na czas nieokreślony oraz bezpłatnie. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
 2. Klient uzyskuje dostęp do konta po spełnieniu warunków, o których mowa w §3 ust. 5 a) i b). Poprzez założenie konta, i – gdy wymagana – wniesienie stosownej opłaty, Klient otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klientów nieprawdziwych informacji w trakcie procesu rejestracji. Informacja o założeniu konta zostaje wysłana na adres elektroniczny Klienta podany w czasie rejestracji.
 4. Usługodawca może  kontrolować oraz  weryfikować  dane identyfikacyjne Klienta zawarte w formularzu rejestracyjnym.
 5. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta oznacza także jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Usługodawcę i/albo działającego na zlecenie Usługodawcy innego administratora danych w celu świadczenia dostępnych na stronach Serwisu usług interaktywnych oraz w celach statystycznych, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę, otrzymywać będzie drogą elektroniczną informacje handlowe od Usługodawcy, w szczególności dotyczące prowadzonych przez niego działań sprzedażowych oraz marketingowych Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób, także po dokonaniu rejestracji. Wysyłając formularz Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania.
 6. Usługodawca nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Klientów kont innym Użytkownikom. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne Klienta  informacji technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Konta Klienta.
 7. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Klientów kont. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności  dostępna na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji. Po wygaśnięciu konta i/lub zamknięciu konta Usługodawca jest uprawniony do umożliwienia innym klientom używania loginu należącego do Klienta zamkniętego konta.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania konta w Serwisie bez podania przyczyn po uprzednim mailowym poinformowaniu Klientów o podjęciu takiej decyzji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Klienta hasła do konta osobom trzecim niezależnie od przyczyny ujawnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody Klienta.
   

§ 6. Usługi – publikacja ogłoszeń

 1. Usługodawca realizuje usługę zamieszczania ogłoszeń na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku zamieszczania ogłoszeń o treści niezgodnej z postanowieniami Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo edycji (umiarkowana moderacja) przed lub po publikacji albo odmowy publikacji ogłoszenia.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Klienta prawa autorskiego czy prawa własności przemysłowej czy ochronę nazw własnych innych Klientów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały wysłane przez Klientów Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszeń i/lub wpisów dokonanych przez Klienta (umiarkowana moderacja), w szczególności gdy ogłoszenie zawiera oczywiste pomyłki, zostało przypisane do wadliwej kategorii itp. Klient ponadto zobowiązuje się do niepublikowania ogłoszeń niezgodnych z przeznaczeniem  Serwisu oraz do umieszczania własnych ogłoszeń zgodnych z kategorią, której dotyczą.
 7. Klient ma możliwość zakupu pojedynczego ogłoszenia (ogłoszenie rekrutacyjne lub ogłoszenie o szkoleniu) lub pakietu ogłoszeń.
 8. Okres publikacji pojedynczego ogłoszenia, jak również ogłoszeń w ramach standardowych pakietów wynosi 30 (trzydzieści) dni, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 9. Okres ważności standardowego pakietu (tj. zawierającego określoną, ograniczoną liczbę ogłoszeń) wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
 10. W ramach pakietu nielimitowanego Klient ma możliwość opublikowania nieograniczonej liczby ogłoszeń w ustalonym terminie. Okres publikacji ogłoszenia jest wtedy ograniczony terminem wygaśnięcia pakietu.
 11. Okres ważności pakietu nielimitowanego rozpoczyna się w dniu publikacji pierwszego ogłoszenia.
 12. Klient ma możliwość skorzystania z płatnych form wyróżnienia ogłoszeń w Serwisie. Szczegółowy opis produktów zawarty jest w cenniku umieszczonym na stronach Serwisu.
 13. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji ogłoszenia niezwłocznie, najczęściej ogłoszenia publikowane są w czasie nie przekraczającym 2 (dwóch) dni.
 14. Klient ma możliwość edycji lub wstrzymania ogłoszenia, co nie ma wpływu na jego cenę lub skrócenie czasu publikacji.
 15. W przypadku automatycznego pobierania treści ogłoszeń ze strony internetowej Klienta lub innej witryny wskazanej przez niego, Usługodawca nie odpowiada za przerwy w publikacji wynikające z awarii strony, z której ogłoszenia są pobierane.
 16. Klient zobowiązuje się do informowania Usługodawcy o zmianach technicznych na swojej stronie, które mogą wpłynąć na sposób automatycznego pobierania ogłoszeń.Usługodawca w ramach swoich działań marketingowych publikuje ogłoszenia Klienta w zewnętrznych mediach internetowych w celu podniesienia ich skuteczności. Klient ma możliwość rezygnacji z tych dodatkowych działań, przy czym powinna być ona wyrażona przed rozpoczęciem publikacji ogłoszeń.
 17. Usługodawca nie odpowiada za wygląd ogłoszeń pobranych bez jego wiedzy lub w sposób nielegalny przez zewnętrzne media.
 18. Ogłoszenia Klienta mogą zostać usunięte lub wstrzymane przez Usługodawcę gdy:
  1. treść Ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, charakterem działalności Serwisu albo Regulaminem,
  2. osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły pisemne zastrzeżenia dotyczące Ogłoszenia.
    

§ 7. Usługi – korzystanie z Bazy CV

 1. Usługodawca umożliwia Klientom przeglądanie Bazy CV na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Dostęp do bazy CV Klient uzyskuje za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach konta Pracodawcy.
 3. Wszystkie informacje zawarte w CV umieszczonych w Bazie CV, poza danymi kontaktowymi, udostępniane są bezpłatnie.
 4. Dostęp do danych kontaktowych Użytkowników, którzy zamieścili swoje informacje w Bazie CV jest płatny według cennika znajdującego się na stronach Serwisu.
 5. Dane kontaktowe udostępniane są Klientowi  po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki kontaktu Klienta z Użytkownikiem, w szczególności Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji.
 7. Korzystanie przez Klientów z Bazy CV i przetwarzanie zawartych w Bazie CV danych osobowych Użytkowników jest dozwolone tylko dla celu prowadzenia procesu rekrutacji potencjalnych pracowników Klienta.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych zawartych  Bazie CV w sposób inny niż zostało to określone w punkcie powyżej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji umieszczanych w Bazie CV. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości oraz aktualności umieszczanych przez Użytkowników informacji w Profilach lub plikach CV.
   

§ 8. Usługi wizerunkowe

 1. Usługodawca umożliwia Klientom wykorzystanie Usług wizerunkowych w obrębie Serwisu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wszystkie usługi wizerunkowe są płatne, a ich opis oraz cennik znajduje się na stronach Serwisu.
 3. Klient może zamówić usługi wizerunkowe jedynie poprzez kontakt z opiekunem wyznaczonym przez Usługodawcę.
 4. Usługi wizerunkowe aktywowane są po zaksięgowaniu płatności za wybrane usługi na koncie bankowym Usługodawcy.
 5. Klient ma możliwość usunięcia usługi wizerunkowej przed czasem zakończenia emisji.
 6. Usługi wizerunkowe Klienta mogą zostać usunięte lub wstrzymane przez Usługodawcę gdy:
  1. treść usług wizerunkowych jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, charakterem działalności Serwisu,
  2. osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły pisemne zastrzeżenia dotyczące usług wizerunkowych.
    

§ 9. Polityka prywatności

 1. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych Klientów i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Klientom skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 2. Administratorem danych osobowych jest MBE group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306694.
 3. Wszelkie pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych można przekazywać Usługodawcy w następujący sposób:
  1. Pisząc wiadomość e-mail na adres: dane osobowe@karierawfinansach.pl,
  2. Pocztą tradycyjną: MBE group sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu:
  1. Regularnego kontaktu z Klientem i możliwości zaproponowania mu usług Serwisu,
  2. Realizacji usług zamówionych w Serwisie,
  3. Zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy na realizację usług,
  4. Windykacji przeterminowanych należności wynikających z Umów.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta podane podczas komunikacji z jego opiekunem handlowym, rejestracji konta Klienta oraz przy składania zamówienia na usługi Serwisu. Są to m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, służbowy adres e-mail, numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy, numer NIP i REGON firmy Klienta.
 6. Usługodawca stosuje szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. Korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa. Usługodawca zapewnia jednak, że robi wiele, aby to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.
 7. W związku z przekazaniem Usługodawcy swoich danych osobowych Klient ma szereg praw:
  1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane jego dane osobowe. W razie pytań dotyczących tego, czy i jak przetwarzane są dane Klienta, można skontaktować się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@karierawfinansach.pl.
  2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych.
  3. Prawo do usunięcia danych – w przypadku chęci usunięcia danych niezbędne jest wysłanie wiadomości na adres daneosobowe@karierawfinansach.pl..
 8. Na zasadach określonych w RODO, Klientowi przysługują również prawa do:
  1. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  3. Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Klienta,
  4. Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody Klienta.
 9. Wymienione wyżej prawa Klient może wykonać, kontaktując się pod adresem mailowym daneosobowe@karierawfinansach.pl.
 10. W przypadku zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Usługodawca zobowiązuje się przekazać odpowiedź nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Usługodawca odpowie na pytanie lub poinformuje o wydłużeniu terminu z wyjaśnieniem przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, kto zgłasza określone żądanie, Usługodawca może zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości.
 11. Usługodawca wykorzystuje w Serwisie pliki cookies. Pliki cookies są używane przez Serwis w celu prowadzenia statystyk dotyczących zachowania użytkowników, co pozwala optymalizować jego zawartość i funkcjonalności.
 12. Usługodawca korzysta z zewnętrznych narzędzi takich jak systemy CRM (np. Bitrix), systemy analityczne (np. Google Analytics), system płatności online (PayU), czy systemy księgowe (np. Symfonia). Jeśli do wymienionych systemów przekazywane są dane osobowe Klienta, Usługodawca dba o podpisanie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcami narzędzi.
 13. Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Usługodawca zaleca, by po przejściu z Serwisu na inne strony, zapoznać się z politykami prywatności tam ustalonymi.
 14. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
   

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2019 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z zastrzeżeniem postanowień zdań dalszych niniejszego ustępu oraz pod warunkiem nie złożenia przez Klienta oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Klienta wiążącego Usługodawcę i Klienta  stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Usługodawca zakończy świadczenie usług w stosunku do danego Klienta w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie dla swej skuteczności musi być złożone pocztą elektroniczną na adres kontakt@mbegroup.pl.
 3. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane niezwłocznie na adres strefaklienta@karierawfinansach.pl. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę najczęściej w terminie do 14 (czternastu) dni od ich otrzymania pod warunkiem, że zawierają co najmniej następujące informacje:  oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),  przedmiot reklamacji, wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie są rozpatrywane. Reklamacje nie składane elektronicznie powinny zostać złożone pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy.
 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.