Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu KarierawFinansach.pl oraz Aplikacji mobilnych

 

Niniejszy Regulamin określa zasady: (i) użytkowania i prowadzenia indywidulnych kont Użytkowników Serwisu KarierawFinansach.pl, (ii) umożliwienia Użytkownikom wysłania CV w odpowiedzi na oferty pracy w ramach serwisu KarierawFinansach.pl,  (iii) udostępniania Bazy CV Pracodawcom, (iv) wysyłania informacji handlowych do Użytkowników Serwisu na zlecenie podmiotów współpracujących ze spółką Grupa MBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wiejska 17, 00-480 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953686, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7011075407.


§1. Definicje i określenia

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Baza CV – wydzielone strony Serwisu zawierające CV zamieszczone przez Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie, umieszczone na serwerze Administratora Serwisu lub podmiotu współpracującego.

CV – życiorys Użytkownika zamieszczony w ramach konta Użytkownika w postaci pliku zewnętrznego dodanego przez Użytkownika. Dostępny dla pracodawców, gdy Użytkownik w ustawieniach swojego konta wybierze opcję „Chcę udostępnić profil rekruterom”.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Konto/Konto Użytkownika – zbiór danych udostępnionych przez Użytkownika na etapie zakładania konta lub późniejszych uzupełnień, obejmujący w szczególności Profil Użytkownika, CV, rekomendowane przez Grupę MBE oferty pracy, dane na temat rekrutacji, w których Użytkownik brał udział (historia), informacje na temat preferowanych przez Użytkownika ofert pracy oraz narzędzia umożliwiające Użytkownikowi zarządzanie kontem (ustawienia). 

Login – podany przez Użytkownika adres e-mail, którym posługiwać się będzie w Serwisie lub Aplikacjach mobilnych.

Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej poszukująca pracowników, zleceniobiorców lub osób świadczących usługi, jak również działające na rzecz takich podmiotów podmioty świadczące usługi pośrednictwa w zatrudnieniu, którym Grupa MBE umożliwia dostęp do treści CV umieszczonych w Bazie CV.

Profil Użytkownika – informacje umieszczone w ramach konta Użytkownika, dotyczące w szczególności wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz ścieżki kariery Użytkownika, podawane przez Użytkownika w szczególności poprzez wypełnienie formularza w czasie zakładania Konta Użytkownika.

Regulamin – "Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu KarierawFinansach.pl oraz Aplikacji mobilnych" stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), obejmujący w szczególności: (i) rodzaje i zakres usług świadczonych przez Grupę MBE droga elektroniczną, (ii) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne oraz zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, (iii) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, (iv) zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, (v) tryb postępowania reklamacyjnego.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Grupę MBE pod aktualnym adresem URL: http://www.KarierawFinansach.pl. 

Aplikacje mobilne – aplikacje na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android, występujące pod nazwami: KarierawFinansach.pl oraz Przewodnik Kariera w Finansach i Bankowości, których właścicielem jest Grupa MBE.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm. )

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.) 

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Usługodawca lub Grupa MBE – Grupa MBE group Sp. z o.o.  ul. Wiejska 17, 00-480 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS; KRS 0000953686, Kapitał zakładowy 50 000 PLN (zapłacony w całości), NIP: 701-107-54-07.

Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna, która korzysta z bezpłatnej Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Grupę MBE, w tym z indywidualnego Konta Użytkownika Serwisu.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin reguluje zasady świadczenia przez Grupę MBE usług drogą elektroniczną w zakresie:

 1. prowadzenia przez Grupę MBE Konta Użytkownika i umożliwienia tworzenia Profilu Użytkownika,
 2. otrzymywania rekomendowanych ofert pracy oraz ofert pracy odpowiadających kryteriom wskazanym przez Użytkownika,
 3. składania aplikacji na prowadzone w Serwisie procesy rekrutacyjne,
 4. obsługi procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę MBE w Serwisie na zlecenie podmiotów trzecich, tj. Pracodawców lub udostępniania Bazy CV Pracodawcom.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie oraz na żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego.

3. Grupa MBE dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałego i nieprzerwanego świadczenia usług określonych Regulaminem, z zastrzeżeniem, że czasowe przerwy w świadczeniu usług mogą być spowodowane czynnościami konserwacyjnymi lub okolicznościami niezależnymi od Grupy MBE. Grupa MBE dołoży wszelkich starań w celu czasowego ograniczenia takich przerw.

4. Usługi świadczone w Serwisie oraz w Aplikacjach mobilnych są bezpłatne dla Użytkowników.

5. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa i wolności osób trzecich.

6. Grupa MBE zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów Użytkownika naruszających prawo, prawa osób trzecich lub Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik wykorzystuje Konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, Regulaminu lub w sposób naruszający prawa osób trzecich.

 

§3. Warunki zawierania i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług przez Grupę MBE następuje na warunkach opisanych w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, to powinien ograniczyć korzystanie z Serwisu do zakresu, w jakim korzystanie z Serwisu jest możliwe bez zakładania Konta lub zrezygnować z korzystani z Serwisu lub Aplikacji mobilnych w ogóle.

2. Użytkownikiem Profilu może zostać osoba pełnoletnia.

3. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Grupę MBE konieczne jest spełnienie wymagań technicznych, niezbędnych do korzystania z systemu teleinformatycznego Serwisu tj.:

 1. połączenia z siecią Internet,
 2. dostępu do przeglądarki internetowej.

4. W celu skorzystania z usług Aplikacji mobilnych oferowanych przez Grupę MBE konieczne jest spełnienie wymagań technicznych, niezbędnych do korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne, tj. możliwość łączenia się z Internetem za pomocą urządzeń mobilnych.

5. W ramach Serwisu i Aplikacji mobilnych oferowanych przez Grupę MBE zamieszcza oferty pracy, praktyk oraz programów stażowych własne, jak i swoich klientów, tj. Pracodawców.

6. Użytkownik zainteresowany ofertą pracy może:

 1. wziąć bezpośredni udział w rekrutacji prowadzonej przez Pracodawcę bez zakładania Konta Użytkownika w Serwisie, klikając przycisk „Aplikuj”. W takim wypadku Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio na stronę Pracodawcy, a Grupa MBE nie otrzyma danych osobowych Użytkownika i nie będzie ich przetwarzała,
 2. wziąć udział w rekrutacji prowadzonej przez Pracodawcę, zakładając jednocześnie konto Użytkownika w Serwisie,
 3. wziąć udział w rekrutacji prowadzonej przez Pracodawcę z użyciem formularza aplikacyjnego serwisu KarierawFinansach.pl. Pracodawca jest w takiej sytuacji Administratorem danych osobowych, a Grupa MBE – podmiotem przetwarzającym. Taka czynność jest dostępna zarówno dla Użytkowników posiadających Konto w serwisie, jak i tych niezarejestrowanych.

 

7. W celu założenia Konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny umieszczony w Serwisie. Założenie Konta możliwe jest również za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej – Facebook.com i Linkedin.com oraz w Aplikacjach mobilnych.

8. Użytkownik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zawierającego dane osobowe Użytkownika oraz akceptacji postanowień Regulaminu, otrzymuje link aktywacyjny na wskazany przez niego adres mailowy. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu w link aktywacyjny. Informacja o założeniu konta wraz z linkiem aktywacyjnym zostaje wysłana na adres elektroniczny Użytkownika podany w czasie rejestracji. Na podany adres będą wysyłane również powiadomienia w trakcie korzystania z konta Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik zadeklaruje chęć ich otrzymywania.

9. W przypadku rejestracji, o której mowa w pkt. 7 zdanie drugie, założenie Konta odbywa się bez konieczności aktywacji Konta.

10. Wraz z wysłaniem wypełnionego formularza rejestracyjnego, akceptacją Regulaminu, a w przypadku rejestracji, o której mowa w pkt. 8, aktywacją konta, następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i Użytkownik uzyskuje dostęp do konta. 

11. Poprzez założenie Konta Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Serwisie, w szczególności obejmujących: 

 1. tworzenie Profilu Użytkownika zawierającego m.in. informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz ścieżki kariery Użytkownika. Użytkownik tworzy Profil poprzez wypełnienie formularza,
 2. umieszczenie pliku CV w koncie Użytkownika, 
 3. otrzymywanie rekomendowanych ofert pracy („Rekomendowane oferty”) oraz powiadomień o ofertach pracy zgodnych z kryteriami podanymi przez Użytkownika we wskazanych przez Użytkownika okresach,
 4. zarządzanie złożonymi zgłoszeniami na oferty pracy, 
 5. wyszukiwanie ofert pracy i składanie aplikacji na oferty pracy (opcja dostępna również dla Użytkowników, którzy nie założyli Konta). 

12. Grupa MBE nie ma prawnych ani faktycznych możliwości weryfikacji prawidłowości większości danych identyfikacyjnych podanych przez Użytkownika. Użytkownik powinien mieć świadomość, że podanie w formularzu rejestracyjnym nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić Użytkownikowi osiągnięcie celu polegającego na wzięciu udziału w procesie rekrutacji.

13. Użytkownik może zamknąć konto założone w Serwisie – w tym celu należy wysłać wiadomość email na adres: daneosobowe@karierawfinansach.pl lub – po uprzednim zalogowaniu do konta Użytkownika – kliknąć w zakładkę „Ustawienia konta” oraz w przycisk dostępny w sekcji „Usuń konto”. Wraz z wyrejestrowaniem z serwisu następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

14. Użytkownik nie powinien ujawniać hasła do konta innym Użytkownikom. W przypadku takiego ujawnienia Grupa MBE nie może ponosić odpowiedzialności za skutki dokonanego ujawnienia hasła do konta. 

 

§4. Reguły dotyczące umieszczania CV. Baza CV udostępniana Pracodawcom

1. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia nieograniczonej liczby plików CV w ramach Konta Użytkownika. Zamieszczenie CV następuje poprzez zamieszczenie przez Użytkownika pliku zewnętrznego. Grupa MBE może umożliwić tworzenie CV na stronach profilu Użytkownika, które odbywać się będzie poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularzy umieszczonych w Serwisie. 

2. Użytkownik, umieszczając swoje CV w ramach Konta Użytkownika, może wyrazić dobrowolną zgodę na jego udostępnienie Pracodawcom – podczas rejestracji Konta lub po zalogowaniu w zakładce „Ustawienia konta”. W przypadku udostępnienia CV w Bazie CV dane wskazane w Profilu (w tym dane osobowe Użytkownika) oraz załączone pliki CV zostaną udostępnione Pracodawcom. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udostępniania profilu w Bazie CV poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w zakładce „Ustawienia konta”.

3. Grupa MBE zapewnia każdemu Użytkownikowi, który umieścił CV w Bazie CV, dostęp do danych zawartych w dotyczącym go CV w celu weryfikacji lub modyfikacji danych, ponownej aktywacji CV, zmiany statusu czy też usunięcia CV lub poszczególnych danych z Bazy CV.

4. Grupa MBE zaleca, aby Użytkownicy aktualizowali konta przynajmniej raz na 183 dni. Każdorazowo na siedem dni przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną stosowną informację zawierającą link do strony, na której Użytkownik może dokonać aktualizacji konta. Konta nieaktualizowane przez Użytkowników przez okres dłuższy niż 2 lata mogą zostać usunięte. 

5. Poprzez umieszczenie CV w Bazie CV Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie pełnej treści CV zainteresowanym Podmiotom posiadającym dostęp do Bazy CV, tj. Pracodawcom, na zasadach określonych w Regulaminie.  

6. Grupa MBE dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, realizując w tym zakresie postanowienia RODO. Grupa MBE nie kontroluje ani nie weryfikuje danych zawartych w CV umieszczonych przez Użytkowników w Bazie CV. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść CV umieszczonego przez niego w Bazie CV.   

7. Grupa MBE nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostępu do Bazy CV spowodowaną okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej. Grupa MBE jest uprawniona do czasowej przerwy w dostępie do Bazy CV z przyczyn technicznych. Grupa MBE dokłada staranności, aby przerwy w dostępie do Bazy CV miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności i trwały możliwie najkrócej.

 

§5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych Użytkowników

1. Jeżeli Użytkownik założy Profil w Serwisie i zaakceptuje postanowienia Regulaminu, jego dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy zawartej z Grupą MBE poprzez akceptację przez Użytkownika regulaminu Serwisu, a mianowicie: (i) prowadzenia konta w Serwisie; (ii) tworzenie profilu zawodowego (iii) umożliwienie złożenia aplikacji na wybrane oferty pracy w Serwisie; (iv) udział w przyszłych rekrutacjach – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta między Użytkownikiem a Grupą MBE na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,
 2. oceny przekazanych danych i tworzenia profilu zawodowego Użytkownika i dopasowania zarejestrowanych w Serwisie ofert pracy do doświadczenia i kwalifikacji Użytkownika oraz przekazania rekomendowanych ofert pracy – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie uzasadniony interes Grupy MBE polegający na prowadzeniu na zlecenie pracodawców procesów rekrutacyjnych, jak i postanowienia umowy zawartej między Użytkownikiem a Grupą MBE na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,
 3. przekazywania danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w jego profilu zawodowym utworzonym w Serwisie potencjalnym pracodawcom lub podmiotom działającym na ich rzecz, w tym podmiotom rekrutującym,  których oferty pracy są odpowiednie do kwalifikacji zawodowych i doświadczenia Użytkownika – podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie uzasadniony interes Grupy MBE polegający na wyszukiwaniu i dopasowaniu profili kandydatów do ofert pracy posiadanych przez Grupę MBE, jak i postanowienia umowy zawartej między Użytkownikiem a Grupą MBE na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,
 4. przypominania Użytkownikowi, raz na jakiś czas, o aktualizacji danych w Serwisie – podstawą przetwarzania w tym wypadku będzie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w oparciu o aktualne dane Użytkowników Serwisu,
 5. statystycznych dla wewnętrznych potrzeb archiwizacyjnych Grupy MBE – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Grupy MBE, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania danych Użytkownika w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom,
 6. marketingowych, tj. jeżeli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie przetwarzany także w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących prowadzonych działań marketingowych Administratora związanych ze świadczonymi przez Grupę MBE usługami, na podany przez Użytkownika adres e-mail – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którą Użytkownik może wycofać w każdym czasie, kontaktując się z Grupą MBE,
 7. marketingowych, tj. jeżeli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie przetwarzany także w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących prowadzonych działań marketingowych przez partnerów Administratora (m.in. potencjalnych pracodawców lub podmiotów działających na ich zlecenie), w szczególności dotyczące pracy w finansach i edukacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którą Użytkownik może wycofać w każdym czasie, kontaktując się z Grupą MBE,
 8. archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez Grupę MBE jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Grupie MBE – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Grupy MBE jakim jest ochrona praw, roszczeń oraz potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Grupy MBE, tj. pracodawców,
 9. zapewnienia poprawności funkcjonowania Serwisu, analizy ruchu Użytkowników i osób odwiedzających Serwis, co szczegółowo jest opisane w sekcji: Informacje o korzystaniu przez serwis z plików „cookie” – w przypadku przetwarzania danych osobowych, podstawą przetwarzania danych Użytkownika będzie uzasadniony interes Grupy MBE, jakim jest zapewnienie funkcjonowania Serwisu, jego rozwój i modyfikację, a w określonych przypadkach także zgoda Użytkownika, 
 10. marketingowych, jak i zmierzających do realizacji usług tj. poprzez prowadzenie stron w mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn oraz Facebook – w przypadku przetwarzania danych osobowych, podstawą przetwarzania danych Użytkownika będzie uzasadniony interes Grupy MBE, jakim jest marketing usług własnych i aktywne pozyskiwanie Użytkowników.

2. Grupa MBE przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas Grupa MBE przypomni Użytkownikowi o konieczności aktualizacji danych, pozostawiając powiadomienie na profilu lub wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3. Użytkownik może podać tylko część danych wymaganych przez Grupę MBE, niemniej jednak przy zakładaniu konta w Serwisie jako Użytkownik wymagane jest jednak podane danych, które są potrzebne do wykonywania przez Grupę MBE usług określonych odpowiednimi Regulaminami i prowadzenia procesów rekrutacyjnych realizowanych za pośrednictwem Serwisu. Niepodanie danych wymaganych skutkuje brakiem możliwości założenia Profilu w Serwisie i w konsekwencji  brakiem możliwości wysłania aplikacji na wybraną ofertę pracy.

4. Grupa MBE, oprócz udostępniania danych potencjalnym podmiotom, które poszukują za naszym pośrednictwem pracowników (potencjalnym pracodawcom lub podmiotom działającym na ich rzecz), udostępnia dane osobowe również podmiotom działającym na zlecenie Grupy MBE tj. podmiotom przetwarzającym takim jak: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obszarze IT, dostawcy usług hostingowych, dostawcy oprogramowania, czy też obsługa informatyczna. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres czasu w jakim Twoje dane będą przetwarzane.

5. Grupa MBE nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny Pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku Grupa MBE może przekazać dane Użytkownika do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika, Grupa MBE podpisze z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich może mieć miejsce w ramach użycia plików cookie, co jest opisane odrębnie w osobnej Polityce prywatności.

6. Grupa MBE stosuje szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. Grupa MBE informuje, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, jednakże stosowane przez Grupę MBE zabezpieczenia służą ograniczeniu tego ryzyka w jak największym stopniu.

7. Dane Użytkownika są przetwarzane w następujących okresach:

 1. w przypadku złożenia aplikacji na ofertę pracy bez zakładania Konta Użytkownika – Grupa MBE nie uzyskuje dostępu do danych osobowych Użytkownika. Użytkownik udostępnia dane osobowe bezpośrednio Pracodawcom,
 2. w przypadku założenia Profilu Użytkownika, Grupa MBE będzie przetwarzać dane w kolejnych prowadzonych procesach rekrutacyjnych, do czasu usunięcia Profilu z Serwisu albo przez okres 2 lat od ostatniego od ostatniego zalogowania w Serwisie,
 3. w przypadku realizacji procesów przetwarzania opartych na zgodzie (w tym zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych), do czasu wycofania zgody przez Użytkownika,
 4. po usunięciu konta w Serwisie – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, tj. Grupa MBE może przetwarzać Twoje dane do celów archiwizacji, statystyki, potwierdzenia wykonania obowiązków Grupy MBE oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Grupie MBE, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat,

8. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje szereg praw w związku z przekazaniem danych osobowych, takich jak:

 1. prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe – realizowane poprzez zwrócenie się do Serwisu na adres: daneosobowe@karierawfinansach.pl
 2. prawo do dostępu i aktualizacji danych realizowane poprzez zwrócenie się do Serwisu na adres: daneosobowe@karierawfinansach.pl
 3. prawo do usunięcia danych – realizowane poprzez powiadomienie Serwisu na adres: daneosobowe@karierawfinansach.pl lub samodzielne usunięcie Konta w Serwisie. W takim przypadku aplikacja Użytkownika zostanie usunięta z trwających procesów rekrutacyjnych, a podmioty, którym dane zostały ujawnione, zostaną powiadomione o żądaniu usunięcia udostępnionych danych. Jednakże zwraca się uwagę Użytkownika na to, że w określonych przypadkach możemy przetwarzać dalej jego dane osobowe, tj. m.in. w celu ochrony przed roszczeniami.

9. Na zasadach określonych w RODO, Użytkownikowi przysługuje również  prawo:

 1. ograniczenia przetwarzania danych,
 2. sprostowania danych,
 3. zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy MBE,
 4. przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody Użytkownika.

10. Realizacja uprawnień Użytkownika dotyczących danych osobowych nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu z uwagi na okoliczności niezależne od Grupy MBE, Grupa MBE poinformuje o tym Użytkownika i wyjaśni przyczyny opóźnienia. W przypadkach uzasadnionych Grupa MBE może dokonać weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez zadanie mu kilku pytań.

 

§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje Użytkowników dotyczące działania Serwisu oraz świadczenia usług określonych w Regulaminie przez Grupę MBE można składać: (i) na adres email: daneosobowe@karierawfinansach.pl lub (ii) pod numerem telefonu +48 12 429 94 00, lub  (iii) pisemnie na adres Grupy MBE: Grupa MBE sp. z o.o., ul. Wiejska 17, 00-480 Warszawa.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać przynajmniej następujące informacje: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe.

3. Grupa MBE rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Informacja zostanie przekazana Użytkownikowi w sposób odpowiadający sposobowi zgłoszenia reklamacji, chyba że Użytkownik zaakceptuje inną formę przekazania informacji na temat rozstrzygnięcia reklamacji.

 

§7. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania użytkowników o zmianach. W terminie 14 dni od dnia powiadomienia o  zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego Grupę MBE  i Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Usługodawca zakończy świadczenie usług w stosunku do danego Użytkownika w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia. Oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do Użytkownika zmienionego Regulaminu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@karierawfinansach.pl lub listem poleconym na adres Grupy MBE lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania w Serwisie bezpłatnych kont bez podania przyczyny. Zaprzestanie udostępniania bezpłatnych Kont Użytkownika przez Grupę MBE będzie oznaczało rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  przez Grupę MBE i nastąpi po uprzednim mailowym powiadomieniu Użytkownika – w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.

3. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.