Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Regulamin

Pobierz regulamin w formacie .pdf >>


Regulamin konta użytkownika serwisu KarierawFinansach.pl 

z dnia 16.03.2009 r.§ 1. Definicje i określenia


Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:


Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Baza CV  - Wydzielone strony Serwisu zawierające CV zamieszczone przez Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie, umieszczone na serwerze Administratora Serwisu lub podmiotu współpracującego.

CV -  Curriculum Vitae czyli życiorys Użytkownika umieszczony w Bazie CV, zawierający dane Użytkownika uszeregowane w określonych kategoriach.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi 

Login - podany przez Użytkownika adres e-mail, którym posługiwać się będzie w Serwisie

Pracodawca  - Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do treści CV umieszczonych w Bazie CV.

Regulamin - "Regulamin Konta Użytkownika Serwisu KarierawFinansach.pl" stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), obejmujący w szczególności: a) Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, b) Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, c) Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną, d) Zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika e) Zasady umieszczania CV w Bazie CV Serwisu.

Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod aktualnym adresem URL: http://www.KarierawFinansach.pl należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.karierawfinansach.pl  pod którym Usługodawca świadczy Usługi oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go kiedykolwiek zastąpi.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin

Usługodawca - MBE group Sp. z o.o.  ul. Kraszewskiego 10/3, 31-110 Kraków, Sad Rejonowy Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000306694 Kapitał zakładowy 50 000 PLN  (zapłacony w całości), NIP: 513-016-40-85, REGON: 120703473

Użytkownik (Usługobiorca) - osoba fizyczna, która korzysta z bezpłatnej Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym z indywidualnego konta Użytkownika Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie oraz na żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego

2. Usługi są świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną

3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług z zastrzeżeniem prawa do czasowego wstrzymania ich wykonywania ze względu na czynności konserwacyjne lub  zdarzenia od niego niezależne

4. Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Użytkowników Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Usługodawca przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników kont Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami społecznymi i obyczajowymi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderacji, modyfikacji wpisów dokonanych przez Użytkowników np. gdy wpis jest oczywiście błędny czy narusza uzasadnione interesy Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika. W szczególności Usługodawca może zamknąć konto, gdy: Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe czy narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.

§ 3. Rejestracja Użytkownika.


Zasady korzystania z konta

1. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych, wymaganych do korzystania z systemu teleinformatycznego Serwisu:

- połączenie z siecią Internet

- dostęp do przeglądarki internetowej

2.   Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów Konta w serwisie Usługodawcy udostępniane są bezpłatnie, na czas nieokreślony

3. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, zapoznał się i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone w niniejszym Regulaminie

Celem usunięcia wątpliwości, Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta w Serwisie automatycznie po zaakceptowaniu treści Regulaminu. Jeśli z powodów technicznych (np. awaria) Użytkownik nie może zapoznać się z Regulaminem, a mógłby się zarejestrować, Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem w najbliższym możliwym czasie oraz powiadomić Usługodawcę o zaistniałej awarii mailem. Jeśli do czasu powiadomienia Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem - Usługodawca prześle niezwłocznie Regulamin Użytkownikowi.

4. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik  uzyskuje dostęp do konta automatycznie po dokonaniu rejestracji

5. Usługodawca zapewni Użytkownikom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich w Serwisie. Na prośbę Użytkownika wysłaną adres elektroniczny Serwisu (reklamacje(at)karierawfinansach.pl) może nastąpić  jego wyrejestrowanie, czyli rozwiązanie umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników nieprawdziwych informacji w trakcie procesu rejestracji. Informacja o założeniu konta zostaje wysłana na Adres elektroniczny Użytkownika podany w czasie rejestracji.

7. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

8. Usługodawca nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Usługodawcę i/albo działającego na zlecenie Usługodawcy innego administratora danych w celu świadczenia dostępnych na stronach Serwisu usług interaktywnych oraz w celach statystycznych, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla celów marketingu bezpośredniego, na przesyłanie do mnie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w szczególności zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób, także po dokonaniu rejestracji. Wysyłając CV Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania.

9. Usługodawca nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Użytkowników kont innym Użytkownikom. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników informacji technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Informacji Handlowych

10. Poprzez założenie konta Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Serwisie w szczególności obejmujących: umieszczenie CV w Bazie CV,  modyfikację danych, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę i składania aplikacji w odpowiedzi na nie czy tworzenie CV, zarządzanie wysłanymi aplikacjami, w tym ich usunięcie, możliwość edycji swoich danych, korzystanie z „Jobsearch Agent": narzędzia umożliwiającego zapamiętanie kryteriów wyszukiwania ogłoszeń i przesyłanie informacji o nowych ogłoszeniach w ustalonych przez Użytkownika cyklach na jego adres elektroniczny

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim niezależnie od przyczyny ujawnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

12. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników kont. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Bezpieczeństwa  dostępna na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji. Po wygaśnięciu konta i/lub zamknięciu konta, Usługodawca jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego konta.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont bez podania przyczyn po uprzednim mailowym poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały wysłane przez Użytkowników Serwisu

§4 CV. Reguły dotyczące umieszczania CV.

1. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia jednego dotyczącego go CV w Bazie CV. Usługodawca umożliwić może tworzenie CV na stronach Bazy CV które odbywać się będzie poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularzy umieszczonych w Serwisie. W celu umieszczenia CV w Bazie CV Użytkownik musi wypełnić co najmniej pozycje formularza zawierające kategorie oznaczone jako obowiązkowe, a następnie zatwierdzić treść wypełnionego formularza przez wybranie opcji „Save" („Wyślij" lub podobnej) umieszczonej w formularzu.

2. Aktywacja CV następuje automatycznie po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści wypełnionego przez niego formularza oraz zapoznaniu się przez niego z Regulaminem i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz opcjonalnie wyrażeniu przez Użytkownika zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w CV informacji przez Usługodawcę, Podmioty Zewnętrzne i Współpracujące oraz Pracodawców w celach statystycznych oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), w tym przekazania danych Administratorowi Serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz.883).

3. Użytkownik, jeśli Usługodawca umożliwi taką opcję, może określić swoje CV jako „Poufne" (lub zastrzeżone czy inne o ograniczonej dostępności). CV takie, nie zostanie umieszczone w Bazie CV, jednak umożliwi natomiast Użytkownikowi automatyczne składanie aplikacji zawierających CV na wybrane ogłoszenia Pracodawców w Serwisie. Określając CV jako poufne, CV zostanie umieszczone w Bazie CV, jednak zainteresowanym podmiotom nie będą udostępniane dane indywidualizujące danego Użytkownika tj. imię i nazwisko Użytkownika, adres, adres email, numer telefonu, nazwy obecnych i/lub byłych pracodawców Użytkownika. W celu uzyskania powyższych danych Pracodawca może skontaktować się z Użytkownikiem poprzez wysłanie wiadomości przy użyciu odpowiedniej funkcji dostępnej w ramach konta Pracodawcy.

4. Zastrzegając poufność stworzonego przez siebie CV  Użytkownik jest także odpowiedzialny za nie ujawnienie danych które chce chronić, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać ich je poza właściwymi polami edycyjnymi.

5. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi, który umieścił CV w Bazie CV dostęp do danych zawartych w dotyczącym go CV w celu weryfikacji lub modyfikacji danych, ponownej aktywacji CV, zmiany statusu czy też usunięcia CV z Bazy CV.

6. Użytkownicy zobowiązani są aktualizować CV umieszczone przez nich w Bazie CV przynajmniej raz na 183 dni. CV nieaktualizowane przez Użytkowników przez okres dłuższy niż 183 dni mogą zostać usunięte. Każdorazowo na siedem dni przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną stosowną informację zawierającą link do strony, na której Użytkownik może dokonać aktualizacji CV umieszczonego przez niego w Bazie CV.

7. Poprzez umieszczenie CV w Bazie CV bez zastrzeżenia poufności Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie jego pełnej treści zainteresowanym Podmiotom posiadającym dostęp do Bazy CV na zasadach określonych w Regulaminach zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu.

8. Usługodawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych zawartych w CV umieszczonych przez Użytkowników w Bazie CV. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść CV umieszczonego przez niego w Bazie CV.  Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych zawartych w CV umieszczonych w Bazie CV. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przyczyn technicznych lub nie leżących po stronie Usługodawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności dostępna m.in. na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostępu do Bazy CV spowodowaną okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich jak również spowodowanych działaniami siły wyższej. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w dostępie do Bazy CV z przyczyn technicznych. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności i trwały możliwie najkrócej.

§ 5. Polityka prywatności

1. Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

-czas nadejścia zapytania,

-czas wysłania odpowiedzi,

-nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

-informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

-adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)-w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,

-informacje o przeglądarce użytkownika.

2.1. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu z zastrzeżeniami, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

4. Pliki Cookie używane są do:

- zapamiętywania identyfikatora sesji, który usuwany jest po godzinie lub po zamknięciu przeglądarki

- do zachowania informacji, czy Użytkownik brał udział w ankiecie, która przechowywana jest 104 dni

5. Serwis zawierać może (zawiera) odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Usługodawca zaleca, by po przejściu z Serwisu na inne strony, zapoznać się z politykami prywatności tam ustalonymi.

6. Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest sytuacja, w której Użytkownik rejestruje się w serwisie, dokonał akceptacji regulaminu oraz wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Serwisu. W odniesieniu do tych Użytkowników gromadzone są następujące dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, płeć, adres elektroniczny, numer telefonu, miejsce zamieszkania, rodzaj wykształcenia, znajomość języków obcych, kwalifikacje zawodowe, zajmowane stanowisko, doświadczenie zawodowe, przedział wynagrodzenia.  Podanie powyższych danych, poza adresem elektronicznym, nie jest obowiązkowe. Dane mogą być udostępniane pracodawcom, którzy zobowiązują się do zachowania poufności danych zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pracodawców, którzy wykorzystali dane w sposób niezgodny z Regulaminem konta pracodawcy i/lub niezgodnie z prawem.

7. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

§ 6. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2009 i zmienia Regulamin z dnia 20.11.2008 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z zastrzeżeniem postanowień zdań dalszych niniejszego ustępu oraz pod warunkiem nie złożenia przez Użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego Usługodawcę  i Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Usługodawca zakończy świadczenie usług w stosunku do danego Użytkownika w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie dla swej skuteczności musi być złożone pocztą elektroniczną na adres: reklamacje(at)karierawfinansach.pl

3. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane niezwłocznie na adres reklamacje(at)karierawfinansach.pl Reklamacje, są rozpatrywane przez Usługodawcę najczęściej w terminie do 14 (czternaście) dni od ich otrzymania pod warunkiem, że zawierają co najmniej następujące informacje:  oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), - przedmiot reklamacji,       - wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie są rozpatrywane. Reklamacje nie składane elektronicznie powinny zostać złożone pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy.

5. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.