Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Co zrobić, żeby zostać licencjonowanym księgowym

Ustawa z 21 listopada 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1466) od 1 stycznia 2009 r. wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących księgowych.
Kategoria: Wiadomości
08.03.2009

Ustawa z 21 listopada 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1466) od 1 stycznia 2009 roku wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących m.in. licencjonowanych księgowych.


Trzeba mieć praktykę...


Minister finansów otrzymał prerogatywy nadawania licencji księgowych osobom, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
  • posiadają trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
  • posiadają trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
  • posiadają dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy,
  • ponadto mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy, tj. przede wszystkim za brak prowadzenia ksiąg rachunkowych, brak sporządzenia sprawozdania finansowego lub nierzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego.


...i ją udokumentować


Kandydaci na licencjonowanych księgowych mogą wykazać się praktyką w księgowości. Uważa się przez to wykonywanie na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej czynności z zakresu:
  • prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym lub
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub
  • sporządzania sprawozdań finansowych, lub
  • badania sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Konieczne jest też ubezpieczenie OC


Licencjonowany księgowy uprawniony jest do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych. Warto przypomnieć, że działalność taka wymaga od licencjonowanych księgowych ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Od 1 stycznia 2009 r. przepisy w tym zakresie reguluje rozporządzenie ministra finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU nr 234, poz. 1576) określające w § 4 ust. 1 minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Rozporządzenie pozwala księgowym kontynuować dotychczasowe ubezpieczenia OC do końca trwania umowy, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r. Jeśli księgowi, na podstawie odrębnych przepisów, wykonują ponadto usługi doradztwa podatkowego, powinni przed końcem roku dostosować swoje ubezpieczenie OC do tych przepisów.


Źródło: Rzeczpospolita
Artykuł pozyskany na podstawie licencji udzielonej przez Wydawcę

Zobacz również