Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Fungible skills, czyli coś więcej niż profesjonalne kwalifikacje i doświadczenie

Cztery podstawowe umiejętności, które pozwolą osiągnąć sukces na każdym stanowisku pracy.
Kategoria: Wiadomości
17.05.2017
Artykuł sponsorowany

W nowoczesnym miejscu pracy czasem nie jesteśmy pewni, jakie umiejętności pracodawcy cenią najwyżej i jak powinniśmy dostosować wiedzę zdobytą podczas studiów i w trakcie naszej dotychczasowej kariery.

Jedno jest pewne, bycie ekspertem w danym obszarze już nie wystarcza. Wiedza pozyskana podczas studiów nie wyróżni nas spośród innych kandydatów, bo pracodawcom zależy dziś na innych umiejętnościach.

Pada zatem pytanie – co powinniśmy zrobić, by podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy i jakie umiejętności pozwolą nam na osiągniecie elastyczności wobec zmian zachodzących w środowisku pracy?

Jedną z odpowiedzi na to pytanie mogą być tzw. fungible skills, które w języku polskim można określić mianem uniwersalnych bądź przechodnich umiejętności.

Czym są fungible skills?

To umiejętności i zdolności, które mogą być przenoszone z jednej pracy do drugiej i są potrzebne w różnych obszarach życia: społecznych, zawodowych oraz w szkole. Umiejętności te mogą być rozwijane poprzez zdobywanie życiowego doświadczenia, edukację, szkolenia, jak również w trakcie kariery zawodowej. Nie mówimy tu jednak o tzw. twardych umiejętnościach (np. technicznych) wymaganych do wykonywania konkretnej pracy.

Istnieje wiele uniwersalnych umiejętności, ale w tym artykule skupimy się na wybranych, które uznaliśmy za kluczowe w procesie ubiegania się o pracę albo przekwalifikowania.

1. Umiejętności komunikacyjne

Przejrzysta i skuteczna prezentacja informacji jest jedną z najważniejszych umiejętności praktycznie w każdym środowisku zawodowym. Forma jest równie istotna, jak treść, a zatem to jak prezentujemy i komunikujemy nasze przesłanie jest tak samo ważne, jak to, co chcemy powiedzieć.

Komunikujemy się z zespołami na wiele sposobów, przekazując informacje podczas otwartego spotkania, w rozmowie „jeden do jeden”, podczas szkolenia, a także w formie e-maili, raportów i prezentacji multimedialnych.

Dynamiczni i dobrze przygotowani mówcy są doceniani przez pracodawców, a zatem umiejętności retoryczne są kluczowe dla tych, którzy myślą o zbudowaniu udanej kariery. Dobrzy mówcy zazwyczaj są bardziej rozpoznawalni i szybciej osiągają sukcesy zawodowe w ramach struktur firmowych. Pracodawcy częściej przyznają stanowiska zwiazane z prowadzeniem zespołu i obsługą klienta pracownikom posiadającym wysoki poziom umiejętności wysławiania się.

Natomiast umiejętność skutecznego pisania pozwala na przejrzyste i swobodne komunikowanie treści znacznie większej liczbie osób (niż np. na spotkaniach). Poprawna gramatyka, interpunkcja i ortografia są kluczowe dla komunikacji pisemnej. Czytelnik formułuje opinię o nas na podstawie zawartości i formy tekstu, musimy zatem wiedzieć, o czym piszemy i jak to zrobić najlepiej.

Osiągnięcie wyznaczonego celu może zatem w dużym stopniu zależeć od naszych umiejętności w zakresie mówienia i pisania, a zdolność efektywnego zarządzania zachodzącymi w grupie zmianami jest kluczową umiejętnością wymaganą do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym miejscu pracy.

2. Umiejętność krytycznego myślenia (ang. critical thinking)

Umiejętność rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji może być wielkim plusem w trakcie starania się o nową pracę.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji wymaga zdefiniowania problemu, zebrania rzetelnych informacji, wyszukania alternatywnych rozwiązań i wybrania najlepszego z nich w oparciu o ustalone kryteria i przy uwzględnieniu konkretnej sytuacji.

Ci, którzy myślą kreatywnie i są innowacyjni, mogą dostarczać znacznie wiecej pomysłów na efektywne zorganizowanie pracy, podniesienie satysfakcji klientów i pracowników oraz ogólną poprawę warunków pracy.

3. Umiejętności matematyczno-analityczne (ang. numeracy)

Umiejętności matematyczno-analityczne są niezmiernie istotne niezależnie od tego, czy chcemy pracować w finansach czy też w innych obszarach biznesu. Kompetencje matematyczno-analityczne i pewność działania w tym zakresie to umiejętności, które można wykorzystać na wielu różnych stanowiskach, w wielu organizacjach.

Obejmują one nie tylko liczenie, czy wykonywanie działań, ale przede wszystkim umiejętność pracy z informacjami numerycznymi i graficznymi, wyciąganie wniosków, interpretowanie wyników, rozumowanie samodzielne i przewidywanie rozumowania innych. Zdolność rozumienia i analizowania danych w różnych formatach jest postrzegana jako kluczowa umiejętność w wielu organizacjach.

4. Umiejetności cyfrowe (ang. digital skills)

W nowoczesnym środowisku pracy umiejetności cyfrowe są niezmiernie ważne. Możemy zdefiniować je jako zdolność analizowania, dzielenia się, komunikowania i tworzenia „kontentu” przy użyciu technologii informatycznych, a obejmuje to umiejętności począwszy od tak prostych, jak wyszukiwanie w Internecie, aż po projektowanie stron. Podstawy programowania oraz biegła znajomość powszechnie stosowanych programów (jak Excel czy Word) stają się standardowym wymaganiem nie tylko dla specjalistów w dziedzinie IT.

Era cyfrowa przenika wszystkie dziedziny życia, a jej wpływ nie ogranicza się już tylko do pracowników działów IT. Umiejętności cyfrowe są obowiązkowe na już istniejących stanowiskach, a ich znaczenie będzie jeszcze większe na tych stanowiskach, które dopiero powstaną.

Posiadanie odpowiednich umiejętności cyfrowych może znacznie ułatwić uzyskanie nowego stanowiska u obecnego pracodawcy lub całkowitą zmianę charakteru pracy w nowym sektorze. 

Odkryj możliwości w Brown Brothers Harriman

Uniwersalne umiejętności pomogą zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi w radzeniu sobie ze zmianą. Obecnie zmiany w środowisku pracy dzieją się szybciej niż kiedykolwiek dotychczas. Zatem musimy stawić czoła ‘nowemu’ i ‘innemu’, redefiniować sposoby działania mając stale na uwadze wymagania standaryzacji, automatyzacji i coraz częściej także robotyki.

W obliczu zachodzących zmian coraz więcej firm promuje wewnętrzną mobilność – ruch pracowników z jednego stanowiska na drugie w ramach jednej organizacji. I właśnie uniwersalne umiejętności (fungible skills) pozwalają pracownikom na taki rozwój kariery, dzięki któremu otwierają się przed nimi zupełnie nowe możliwości zawodowe.

BBH dostarcza wiele ścieżek kariery zawodowej, dzięki czemu możliwe jest ciagłe doskonalenie umiejętności pracowników, podejmowanie nowych wyzwań, wymyślanie ich na nowo, w nowych rolach i obszarach biznesowych. Mobilność pozwala na korzystanie z globalnego doświadczenia poprzez różnorodną pracę w wielu zespołach oraz uwzględniających różnorodne perspektywy klienta.

„Jedną z kluczowych koncepcji rozwoju w biurze BBH w Krakowie jest różnorodność myślenia. Stale stawiamy wyzwania naszemu sposobowi myślenia i podejściu, dzięki temu utrzymujemy pozycję lidera na zmieniającym się rynku. Przez pięć lat naszej obecności w Krakowie mieliśmy okazję zaobserwować liczne przykłady wewnętrznych transferów pomiędzy różnymi działami i na różnych poziomach organizacji. Dzieki uniwersalnym umiejętnościom, tworzymy kulturę, w której ‘nowe’ i ‘inne’ jest promowane, co z kolei pozwala do odkrywania kolejnych interesujących możliwości rozwoju.”

Dominik Flisnik, Talent Acquisition Partner at Brown Brothers Harriman

Szukasz nowych wyzwań w pracy? Zajrzyj na BBH.com by dowiedzieć się więcej, albo zapisz się na nasze następne Targi Pracy (Job Fair) albo Dzień Otwarty (Open House).

English version

Fungible skills – beyond professional qualification and experience

(four essentials skills to be successful in almost every position)

In a modern workplace, we can all feel confused as to which skills are the ones most desired by employers and how we should adjust what we have learned through academic education and professional experience.

However, one thing is certain – being an expert in a given field is not enough. Knowledge obtained at university is not something that could distinguish us from other graduates. Also, these days employers are after different skills. 

The question is then what we should do to increase our marketability and which skills would help us to be more flexible to adjust to changes in the modern workplace?

One of the answers to that question could be fungible skills.

What are fungible skills?

Fungible skills are skills and abilities that could be transferred from one job to another and are helpful across different areas of life: social, professional or at school. These skills can be developed through life experience, education, training as well as through any workplace experience. 

They do not include the hard skills (technical, usually quantifiable skills) that are required to perform a particular job.

There are quite a few fungible/transferrable skills, but in this article, we focus on a few which we consider key ones when applying for a job or when thinking about a career change. 

1. Communication Skills – writing and speaking

Presenting information clearly and effectively is one of the most important skills in almost every modern employment area. The form is as important as the content, so the way you present and communicate your message is as important as what you are actually trying to convey.

We communicate with teams in numous ways. Information could be presented and communicated during an open meeting, ‘one on one,' via training and also in the form of e-mails, reports, slide presentation and strategic documents. 

Dynamic and well-prepared speakers are highly valued by employers, and thus speaking skills are essential if you are thinking about building a rewarding career. Successful public speakers usually gain greater visibility and career growth within their organizations. Employers tend to award leadership positions and client contact positions to those employees who have good oral skills.

Writing skills also allow you to communicate your message with clarity and ease to a far larger number of people (than meetings). Correct grammar, punctuation, and spelling are essential for proper written communication.  The reader will form an opinion of you based on both the content and presentation of your text, so you need to know what you write about and how you do it.

The desired outcome can be strongly affected by your skills as writer or speaker. Being able to function effectively in a group, and manage group situations, are essential skills for getting on in today’s workplaces.


2. Critical Thinking

The ability to solve problems and make decisions can be a huge asset when looking for a new job opportunity.

Solving problems and making any decisions require defining the problem, gathering reliable information, generating alternatives and selecting the most appropriate option based on the criteria defined and situation.

Creative thinkers are innovative and are more likely to come up with ideas how to streamline the way we work, improve employee and customer experience and simply add value to the work environment.

3. Numeracy (Number Skills)

Numeracy skills are very important, irrespective of whether you consider a job in accountancy or finance. Competence and confidence in working with numbers are a skill that can be used to your advantage in many positions and organizations.

Numeracy is not just about competence in basic number skills. It involves understanding and working with numerical and graphical information, drawing conclusions, explaining findings, making deductions and detecting suspect deductions by others. Being able to understand and analyze data in different formats is considered an essential skill in many organizations.

4. Digital Skills

In the modern workplace, digital skills are highly valued or even vital. We can define digital skills as the ability to analyze, share, communicate and create the content using information technologies and they are any skills ranging from internet search to coding website counts. Programming basics, proficiency in using basic programs (e.g. Excel, Word) are becoming ‘must haves’ not only for IT specialists.

The digital age is infiltrating all areas of our lives, and it is not just those who work in IT who are aware of this change, as digital skills are not only important for the existing jobs but also for those wh are now being created.

Having an appropriate set of digital skills could be an opportunity for people to jump into a new sector or to get a better job in their current one. 

Explore opportunities at Brown Brothers Harriman

Fungible skills will help both employer and employee to deal with the change. Change is happening at a faster step than it ever has before also in the workplace. We have to deal with the new and the different, redefine the way we operate with a constant focus on standardization, automation and more and more frequently on robotics.

As a result, more and more companies promote internal mobility - the movement of employees from one position to another within an organization. And fungible skills would help employees to grow their careers in one company that provides a range of professional opportunities and career paths.

BBH provides countless opportunities throughout the career to hone employees’ expertise, take on new challenges, and reinvent them in new roles and business areas.  Mobility also enables one  to benefit from cross-regional, cross-product and/or cross-functional experiences—exposing to varied work, teams, and client perspectives.

“One of the key concepts for the growth of BBH office in Krakow is diversity of thought. Constantly, challenging our processes and way of thinking we are able to stay on top of the constantly changing market. Throughout the 5 years that we have been in Krakow, we have seen multiple examples of internal transfers between various departments at different levels of the organization. By having our employees utilize their fungible skills in various areas of the bank we are creating a culture of open-mindedness and inclusion at the same time providing people with exciting development opportunities.”

Dominik Flisnik, Talent Acquisition Partner at Brown Brothers Harriman 

Are you looking for an exciting new challenge? Visit BBH.com to learn more or attend our next Job Fair or Open House.

Autor: Marc Chandler
Global Head of Currency Strategy Brown Brothers Harriman

Dołączył do Brown Brothers Harriman w 2005 roku jako Global Head of Currency Strategy. Wcześniej był szefem działu strategii walutowej w HSBC Bank USA i Mellon Bank. Prowadzi blog www.mindonthemarkets.com. Jego książka “Making Sense of the Dollar: Exposing Dangerous Myths about Trade and Foreign Exchange" została wydana w 2009 roku przez wydawnictwo Bloomberg Press. 

Autor: Dominik Fliśnik
Talent Acquisition Partner Brown Brothers Harriman

Dołączył do Brown Brothers Harriman w kwietniu 2015 roku jako Talent Acquisition Partner. Wcześniej pracował 5 lat jako rekruter w organizacjach typu Shared Service w Krakowie. Dominik ukończył studia z zarządzania zasobami ludzkimi. 

Autor: Ewelina Froń-Wysogląd
Assistant Department Head of Financial Reporting Brown Brothers Harriman

Dołączyła do Brown Brothers Harriman w lutym 2016 roku jako Assistant Department Head of Financial Reporting. Wcześniej pracowała w Deloitte przez 12 lat, w tym ostatnie 3,5 jako Senior Manager w dziale audytu. Ukończyła studia z księgowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada też kwalifikację ACCA. 

Zobacz również