Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Komisja Europejska działa na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych

W ramach budowy Unii rynków kapitałowych, w ślad za opublikowaną pod koniec 2015 r. Zieloną Księgą w sprawie detalicznych usług finansowych, Komisja Europejska opracowała dokument pt. „Plan działania w dziedzinie konsumenckich usług finansowych”.
Kategoria: Wiadomości
17.08.2017

Wedle Komisji Europejskiej unia rynków kapitałowych jest najważniejszym projektem na rzecz zatrudnienia i wzrostu w Europie. Dla MŚP i firm typu start-up oznacza ona lepszy dostęp do finansowania, np. pod postacią kapitału wysokiego ryzyka czy finansowania społecznego. Projekt ten, na który składa się zestaw reform regulacyjnych i nieregulacyjnych, służy lepszemu skojarzeniu oszczędności z inwestycjami. W nowej odsłonie unii rynków kapitałowych silny nacisk kładzie się na zrównoważone i zielone finansowanie.

Rynek usług finansowych

W prace nad realizacją głównych celów tej inicjatywy zostało zaangażowanych wiele podmiotów z krajów należących do UE, m.in. krajowych organów nadzorczych, organizacji konsumenckich czy wreszcie dostawców usług finansowych. Z racji swej przynależności do europejskiej platformy samorządowej sektora kredytowego EUROFINAS, nad propozycjami zmian treści dokumentu pracuje także Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Do głównych celów prowadzonej przez KE inicjatywy należą:

  • zapewnienie szerszego dostępu do usług finansowych dla konsumentów,
  • podniesienie konkurencyjności na rynku detalicznych usług finansowych
  • oraz ułatwienie transgranicznej podaży tych usług.

Chodzi o pokonanie barier między krajami, gdyż – jak wskazuje Komisja – obecnie jedynie 7% konsumentów nabywa usługi finansowe w innym państwie członkowskim UE. Intencją Komisji jest, by wszyscy konsumenci mieli możliwość swobodnego wyboru spośród asortymentu usług finansowych, dostępnego na terenie całej Unii, i podjęcia najkorzystniejszej dla siebie decyzji ze świadomością, że są dobrze chronieni.

Główne kierunki

W „Planie działania w dziedzinie konsumenckich usług finansowych” wskazuje się trzy główne kierunki dalszych prac Komisji. Jednym z nich jest podjęcie działań na rzecz zwiększenia zaufania konsumentów i zagwarantowania im silniejszej pozycji przy zakupie usług w kraju lub w innym państwie należącym do UE.

– Rezultatem tych działań mogą być na przykład ułatwienia dla kierowców w korzystaniu ze zniżki za bezszkodową jazdę („bonus-malus”) za granicą, obniżenie opłaty za transakcje transgraniczne w walutach innych niż Euro czy też bardziej przejrzyste ustalanie cen ubezpieczenia wynajmu samochodu – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

Kolejny obszar ma na celu zmniejszenie prawnych i regulacyjnych przeszkód w funkcjonowaniu przedsiębiorstw finansowych, zamierzających rozszerzyć działalność za granicę, w tym poprzez opracowanie m.in. wspólnych kryteriów oceny zdolności kredytowej i ułatwienia wymiany danych między rejestrami kredytowymi, ostatni zakłada zaś wspieranie budowy innowacyjnego środowiska cyfrowego, dzięki któremu uda się pokonać niektóre przeszkody istniejące obecnie na jednolitym rynku.

– Chodzi tu na przykład o analizę, w jaki sposób sektor prywatny może wykorzystać identyfikację elektroniczną i usługi zaufania do sprawdzania tożsamości klientów, czy też monitorowanie praktyk dostawców cyfrowych celem stwierdzenia, czy należy uaktualnić przepisy w dziedzinie sprzedaży usług finansowych na odległość, np. przez Internet lub telefonicznie – stwierdza mec. Czugan.

Szansa dla fintechów

Ponadto Komisja – postrzegając fintech jako nową perspektywę w dziedzinie usług finansowych – zamierza aktywnie wspierać swobodne funkcjonowanie europejskiego sektora technologii finansowych w całej UE oraz zapewnić jego konkurencyjność, m.in. znosząc bariery regulacyjne, ograniczające jego rozwój czy stawiające podmioty typu fintech na gorszej pozycji prawnej niż pozostałych uczestników rynku.

Aktualnie nad Planem Działania pracuje Parlament Europejski. Kolejnym etapem pracy z dokumentem będą inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej, zmierzające w kierunku realizacji postulatów w nim zawartych.

Szerszy kontekst – czym jest unia rynków kapitłowych

Unia rynków kapitałowych ma na celu zwiększenie przepływu kapitału prywatnego do szybko rozwijających się przedsiębiorstw, inwestycji w infrastrukturę, transformacji sektora energetycznego i innych projektów stanowiących podstawy zrównoważonego wzrostu. Usunięcie przeszkód hamujących swobodny przepływ kapitału między krajami UE przyczyni się do wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej dzięki wzmocnieniu konwergencji gospodarczej i złagodzeniu wstrząsów gospodarczych w strefie euro i poza nią, co z kolei zwiększy odporność gospodarki europejskiej. Silniejsze rynki kapitałowe, silniej połączone z inwestycjami produkcyjnymi, przyczynią się do tworzenia lepszych możliwości inwestycyjnych dla funduszy emerytalnych i inwestorów instytucjonalnych, a także inwestorów detalicznych oszczędzających w długoterminowej perspektywie i z myślą o emeryturze.

W styczniu 2017 r. Komisja rozpoczęła konsultacje w sprawie przeglądu śródokresowego unii rynków kapitałowych, co daje zainteresowanym stronom okazję do wniesienia własnego wkładu w proces uzupełniania i pogłębienia działań przedstawionych w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych. 30 września 2015 r. Komisja przyjęła plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych. W planie tym określono działania służące ustanowieniu do roku 2019 podstawowych elementów zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej.

Plan działania powstał w oparciu o następujące priorytety:

  • połączenie branży finansowej z gospodarką realną dzięki rozwojowi pozabankowych źródeł finansowania;
  • poszerzenie oferty dla inwestorów;
  • promowanie silniejszego i bardziej odpornego systemu finansowego;
  • pogłębienie integracji finansowej i zwiększenie konkurencji.

Źródła: KPF, Unia rynków kapitałowych coraz bliżej?

Komisja Europejska, Unia rynków kapitałowych

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również