Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Komitety audytu: zadania oraz wymogi

W Polsce komitety audytu zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę. Powoli dokonuje się również ich ewolucja. Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przestają postrzegać komitety jako wyłącznie wymóg ustawowy. W wyniku nowych regulacji unijnych stają się one ważnym ogniwem oceny ryzyka w przedsiębiorstwach. O komitetach audytu pisze Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu PKF Consult.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
10.04.2015

Od 2009 roku jednostki zainteresowania publicznego powinny posiadać komitet audytu, o ile rada nadzorcza składa się z więcej niż 5 osób. W przypadku, gdy nie występuje obowiązek powołania komitetu audytu, zadania określone ustawą powinny być realizowane kolegialnie przez radę nadzorczą.


 

Zadania komitetu audytu

Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

Komitet audytu jest zespołem wewnętrznym rady nadzorczej, a więc rezultaty swoich pracy, oceny i rekomendacje przedstawia radzie nadzorczej, która działając kolegialnie odpowiada za nadzorowanie działalności spółki we wszystkich jej obszarach.
Do zadań komitetu audytu należy również rekomendowanie firmy audytorskiej do realizacji usług rewizji finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.

Zobacz oferty pracy w audycie »


 

Wymogi w stosunku do członków komitetu audytu

Komitet audytu jest wewnętrzną strukturą rady nadzorczej. Członków rady nadzorczej powołuje zgromadzenie akcjonariuszy. Do akcjonariuszy należy więc zadanie powołania takich członków rady nadzorczej, aby z jej składu mógł ukonstytuować się komitet audytu. Kryteria wymagane dla członka komitetu audytu to:

  • kwalifikacje/kompetencje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej,
  • niezależność większości członków komitetu audytu, w tym jej przewodniczącego od jednostki,
  • nowe regulacje, które będą obowiązywać od 2017 roku, wskazują również, że członkowie komitetu audytu (jako całość) powinni posiadać kompetencje w zakresie branży, w której działa jednostka, a nie tylko w zakresie rachunkowości i rewizji,
  • do kompetencji regulacji lokalnych w związku z nową dyrektywą pozostawiono ustalenie, czy przewodniczący komitetu audytu będzie bezpośrednio wybierany przez zgromadzenie akcjonariuszy czy też, jak dotychczas, wyłoniony zostanie spośród członków rady nadzorczej.

Komitety audytu w polskich spółkach

W zasadzie we wszystkich bankach i przedsiębiorstwach, które są notowane w ramach indeksu WIG 20, są utworzone komitety audytu. W wielu mniejszych spółkach akcyjnych rada nadzorcza jest pięcioosobowa i komitety audytu nie zostały powołane.

Zobacz oferty pracy w audycie »

Ewa Jakubczyk-Cały – Prezes Zarządu PKF Consult, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie, a także Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Komisji Etyki przy KIBR.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość".

Jest współautorką książek branżowych Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz Podatek dochodowy odroczony. Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Zobacz również