Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Leasing rozwiązaniem dla firm

Leasing jest jednym z alternatywnych źródeł finansowania firmy. Przedsiębiorcy sięgają po niego często jednak nie tylko dlatego, że daje on możliwość bardzo szybkiego (o ile nie najszybszego) pozyskania środków trwałych, ale przynosi również szereg innych
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
27.02.2014
Umowa leasingu została określona w prawie podatkowym jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron (tzw. "finansujący"), oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków (na warunkach określonych w ustawie) drugiej stronie (tzw. "korzystający"), podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Leasing możemy podzielić na finansowy oraz operacyjny.


Leasing finansowy w prawie bilansowym i podatkowym


Prawo bilansowe
Umowa zawarta na czas oznaczony oraz przynajmniej jeden z poniższych:
  • przeniesienie własności przedmiotu na korzystającego po zakończeniu umowy;
  • prawo do nabycia przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu umowy, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia;
  • okres zawarcia umowy odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż trzy czwarte tego okresu;
  • suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90 proc. wartości rynkowej przedmiotu na ten dzień;
  • przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;
  • możliwość wypowiedzenia umowy, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający;
  • przedmiot został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego, może on być używany wyłącznie przez niego, bez wprowadzania istotnych zmian.
Prawo podatkowe
Łączne spełnienie trzech warunków:
  • umowa zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub tzw. WNiP-y (wartości niematerialne i prawne), albo zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
  • umowa zawarta na czas oznaczony,
  • suma opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub WNiP

Jakie korzyści płyną z leasingu?


Wartość leasingowanych przedmiotów nie wpływa na zdolność kredytową korzystającego, ponieważ nie jest on wykazywany w BIK.

Rata leasingowa dzieli się część kapitałową oraz odsetkową. Pierwsza z nich jest traktowana tak samo jak w przypadku kredytu, natomiast druga stanowi koszty uzyskania przychodu korzystającego (odsetki w kredycie stanowią KUP pod warunkiem, że spełnią jednocześnie trzy warunki:  środki muszą zostać wykorzystane dla celów działalności gospodarczej, zobowiązanie musi być właściwie udokumentowane, odsetki muszą być zapłacone).

Przychodem ze sprzedaży środków trwałych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej. Kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.

Leasing jest wreszcie tańszym rozwiązaniem, gdyż firma leasingowa ponosi niższe koszty zakupu znacznej ilości środków trwałych niż klient indywidualny. Zatem korzystający również ma otwarte drzwi do negocjowania rabatów czy upustów.

Podobnie w przypadku ubezpieczenia (np. w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) lub innych opłat (np. serwisowych) - leasingodawcy często oferują nam wkalkulowane usługi w ratę leasingową lub opłatę wstępną, co w efekcie może okazać się dla nas znacznie tańszym rozwiązaniem niż w przypadku indywidualnego ubezpieczenia.


Co możemy wziąć w leasing?


O tym, że leasingować możemy środki transportu lub komputery, wiedzą wszyscy (a przynajmniej prawie wszyscy). Firmy mogą jednak wziąć w leasing linię produkcyjną, cały zakład, maszyny i specjalistyczne urządzenia, a nawet pracowników.

Nie raz zdarza się, że "natychmiast" potrzebujemy zwiększyć swoje zasoby o sprzęt medyczny na potrzeby medycyny ogólnej, stomatologii, farmacji czy weterynarii lub kosmetologii; albo o sprzęt biurowy – i to nie tylko komputery, ale również drukarki, skanery, kserokopiarki, oprogramowanie, centrale telefoniczne, kasy fiskalne, IT… Ile przedsiębiorców, tyle różnych potrzeb.

Z kolei wśród maszyn wymienić można m. in. wózki widłowe, maszyny budowlane i drogowe, maszyny do obróbki drewna i metalu, wszelkiego rodzaju maszyny drukarskie, a nawet maszyny do pakowania czy foliowania.

Jeśli jednak zwiększenie naszego majątku o maszyny jest niewystarczające, możemy skorzystać z oferty całej linii technologicznej, i to najróżniejszego rodzaju: od zakładów mięsnych, poprzez produkcję mebli łazienkowych, ceramiki łazienkowej czy wytwarzania farb i lakierów.

Co więcej, jeśli linia technologiczna jest dla nas zbyt okrojoną formą, możemy leasingować zakład produkcyjny (jest to korzystne rozwiązanie dla firm, znajdujących się w złej kondycji finansowej; chodzi mianowicie o sprzedaż naszego zakładu firmie leasingowej, od której z kolei na podstawie umowy leasingujemy zakład; jest to tzw. leasing zwrotny. Ponieważ może być on zawierany zarówno jako operacyjny, jak i finansowy, po wygaśnięciu umowy istnieje możliwość wykupu zakładu). 

Leasingować możemy także pracowników. Taka umowa jest bardzo zbliżona do wynajmu pracowników z agencji pracy. Jedynym kosztem przedsiębiorcy jest opłata leasingowa, a nie odprawy emerytalne czy koszty związane z okresem wypowiedzenia umowy.

Rynek leasingodawców wciąż się powiększa. Zwiększona konkurencyjność niesie za sobą niższe koszty dla korzystających niż jeszcze kilka lat temu, kiedy leasing dopiero wchodził na rynek polski. Ponadto oferta firm leasingowych coraz bardziej uelastycznia się na potrzeby przedsiębiorców.


Autorem wypowiedzi jest Sławomir Ekman, dyrektor 24EasyAudit.

Więcej informacji na 24easyaudit.pl

Zobacz również