Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wykształcenie:

Matematyka na Politechnice Wrocławskiej, Zarządzanie systemami finansowymi na Politechnice Wrocławskiej, studia podyplomowe z zakresu mediacji na Uniwersytecie Wrocławskim

Jaką radę mogłaby Pani dać młodym ludziom, którzy zaczynają swoją karierę?

Rada pragmatyczna: bardzo ważna, zwłaszcza w takich globalnych organizacjach, jest znajomość języka angielskiego. W Credit Suisse codziennie współpracujemy z osobami z różnych krajów, a nawet między sobą komunikujemy się po angielsku. Poza tym myślę, że warto próbować swoich sił w różnych obszarach, by w znaleźć swoje miejsce. Jeśli ktoś źle czuje się w danej funkcji, nie powinien bać się zmiany, ale przynajmniej rozważyć zrobienie kolejnego kroku, żeby znaleźć pracę, która będzie rozwijała i dawała satysfakcję. Nieraz naprawdę warto podjąć takie ryzyko.

Klaudia Trepka
Product Control Manager w Credit Suisse
W swoim życiu zawodowym byłam świadkiem wielu zmian. Sukces odnosiły te osoby, które postrzegały je jako szanse, a nie jako zagrożenia, i potrafiły odpowiednio wykorzystać potencjał każdej z nich.

Dlaczego zdecydowała się Pani na karierę w finansach?

Zawsze bardziej lubiłam zadania wymagające analizy danych niż przyswajania wiedzy teoretycznej. Od początku interesowałam się finansami, dlatego już na studiach matematycznych wybrałam specjalizację – matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, i pisałam pracę dyplomową z tego obszaru. Równolegle rozpoczęłam również drugi kierunek studiów z zakresu zarządzania systemami finansowymi, który był idealnym uzupełnieniem modelowego ujęcia rynków finansowych, które zgłębiałam w trakcie studiów matematycznych.

Jak wyglądała Pani droga do obecnego stanowiska?

Po studiach wyjechałam do Warszawy, żeby tam poszukać pracy w finansach. Wydawało mi się wówczas, że we Wrocławiu jest niewiele możliwości znalezienia zatrudnienia w tym obszarze. W Warszawie znalazłam staż w jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych i dzięki ciągłym wyzwaniom i możliwościom rozwoju, pracowałam w tej organizacji przez kolejnych 12 lat. Już po 4 latach objęłam stanowisko managerskie, a następnie została mi powierzona funkcja dyrektora departamentu. Odpowiadałam za wyceny produktów inwestycyjnych, za sprawozdania finansowe, oraz organizację procesów wewnętrznych, majac tym samym szanse obserwować stale ewoluujący rynek kapitałowy.

Wychowałam się we Wrocławiu i zawsze chciałam wrócić do tego miasta. Dlatego z czasem postanowiłam poszukać dla siebie miejsca w stolicy Dolnego Śląska.

Wrocław zmienił się w tym czasie…

Bardzo! Okazało się, że tutaj też jest dużo możliwości pracy w moim zawodzie. Pierwszym pracodawcą, z którym chciałam się związać był Credit Suisse, a funkcja Product Control, którą objęłam, wydawała mi się najbardziej zbliżona do tego, czym zajmowałam się zawodowo przez poprzednie kilkanaście lat.

Jaką rolę pełni Pani w organizacji?

W ramach bankowosci inwestycyjnej, Product Control pełni funkcję kontrolną i odpowiada za zabezpieczenie aktywów banku oraz prawidłową wycenę inwestycji. Jestem Product Control Managerem i moim zadaniem jest nadzorowanie zespołu odpowiedzialnego za transakcje walutowe. W codziennej pracy ściśle współpracuje z innymi funkcjami banku, operującymi w różnych częściach świata. Regularnie mam kontakt z osobami, które podejmują decyzje inwestycyjne, dokonują transakcji, jak również z zespołami technicznymi wspierającymi nasze systemy informatyczne. Jako manager z 5-letnim stażem w Product Control, bardzo chętnie angażuję się także w dodatkowe inicjatywy, które oferuje Credit Suisse, jak np. program mentoringowy, w którym brałam udział i jako mentor, i jako ‘mentee’. Uczestnictwo w takim programie daje nie tylko satysfakcję, ale pozwala również rozwijać się obu stronom, przede wszystkim poprzez korzystanie z własnych doświadczeń.

Jakie umiejętności są kluczowe w tej pracy?

Na pewno bardzo pomocna jest wiedza finansowa, także ta dotycząca organizacji rynku kapitałowego. Jednak kluczowa jest nie tyle wiedza wyniesiona ze studiów, co indywidualne kompetencje, a przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia, dociekliwość i zdolność efektywnego komunikowania się.

 Dodatkowo, w międzynarodowych organizacjach, takich jak Credit Suisse, bardzo liczy się umiejętność adaptacji do zmiennych warunków, elastyczność i postrzeganie zmian, które następują wokół, jako szanse, a nie jako zagrożenia.

Jakie są możliwości rozwoju dla młodych osób w Product Control w Credit Suisse?

Product Control w Polsce istnieje od wielu lat – mamy więc szeroką wiedzę w tym obszarze i pracują u nas osoby z dużym doświadczeniem, które stanowią doskonałe wsparcie dla tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki zawodowe. Studentom ostatniego roku studiów proponujemy 3-miesięczny staż, po odbyciu którego istnieje możliwość udziału w 2-letnim programie rozwoju talentów (Graduate Program). Opracowaliśmy bardzo rozbudowany program szkoleniowy, który zakłada rozwój  zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i kompetencji miękkich. Po odbyciu stażu i zapoznaniu się z firmą i pracą w Product Control, na początkowym etapie Graduate Programu chcemy zaoferować szkolenia z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz księgowości. W kolejnym etapie, uczestnicy programu będą mieli możliwość poszerzania i wykorzystywania zdobytej wiedzy praktyce. Od początku chcemy też wspierać rozwój kompetencji miękkich, dlatego organizujemy szkolenia z komunikacji i efektywności organizacji pracy własnej z dużym naciskiem na zarządzanie projektami. Umiejętność współpracy w różnych zespołach projektowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego chcielibyśmy, żeby osoby będące na stażu integrowały się ze sobą, np. poprzez udział w akcjach charytatywnych, nawet jeśli będą należały do innych zespołów.

W ramach programu, oprócz cyklu szkoleń i zdobywania wiedzy w codziennej pracy, chcemy zaoferować także możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w zadaniach projektowych, hackhatonach, programach mentoringowych oraz wielu innych, wspierających poznawanie pracy w tej i innych funkcjach banku.

---> Apply for our Product Control Program here

Zatem charakter Państwa pracy jest bardziej zespołowy niż indywidualny?

Zdecydowanie. Zespoły są kilkuosobowe i w ramach naszej pracy stawiamy na dywersyfikację kompetencji poszczególnych członków zespołu. Bardzo zależy nam na tym, by opierać naszą pracę zespołową na znajomości nowych technologii i ich zastosowaniu w codziennej pracy. Ze względu na ilość transakcji, które obsługujemy, staramy się, żeby jak najwięcej czynności było zautomatyzowanych. Dzięki temu możemy rozwijać kompetencje poszczególnych osób i całego zespołu w kierunku kompleksowego zrozumienia funkcjonowania rynku finansowego, a tym samym dostarczać usługi jak najlepszej jakości.

Jak nowe technologie wpływają na Państwa pracę?

Im bardziej innowacyjne rozwiązania wprowadzamy, tym więcej czasu możemy poświęcić na analizę danych, a nie na manualną pracę, która niesie za sobą ryzyko pomyłek. Credit Suisse wspiera innowacyjne rozwiązania i wprowadza różnorodne inicjatywy, które pomagają je zaimplementować, np. Innovation Hackathon czy Innovation Forum.  

Jakie są największe wyzwania, z którymi muszą mierzyć się pracownicy Product Control?

Myślę, że największym wyzwaniem jest współpraca z zespołami, którym pomoc z naszej strony jest potrzebna bardzo szybko. Z jednej strony odpowiadamy za to, by dostarczyć niezbędne, jak najbardziej kompletne informacje dla kadry zarządzającej wyższego szczebla, natomiast z drugiej, pracujemy z osobami, które dokonują transakcji na rynku finansowym. Każde zapytanie musi być w pełni spriorytetyzowane i w pierwszej kolejności musimy upewnić się, że odpowiednie informacje zostają przekazane, a właściwa odpowiedź udzielona.  Ze względu na to, że nasz proces jest kompleksowy i odpowiadamy za ostateczne dane, które przepływają przez dziesiątki różnych systemów, to znalezienie w nich niespójności często zajmuje nam dużo czasu. Wówczas konieczna jest współpraca z innymi departamentami, które pomagają nam znaleźć rozwiązanie danego problemu.

Co można uznać za sukces w Pani pracy?

Wydaje mi się, że za sukces można uznać sytuację, gdy z biegiem czasu coraz więcej osób w organizacji zwraca się do nas z trudnymi zapytaniami lub potrzebuje naszej opinii i decyzji. Wówczas ma sie wrażenie, że nasza wiedza i doświadczenie są doceniane, a to daje olbrzymią satysfakcję. Takie zapytanie często jest również wyzwaniem, które wymaga od nas aktywności, poszukiwania odpowiedzi na zadane pytania, ciągłej nauki i poszerzania swoich kompetencji. Każdy sukces w takiej organizacji nie jest jednak sukcesem jednej osoby, lecz całego zespołu. Dzięki pełnej współpracy oraz dywersyfikacji wiedzy i kompetencji, uczymy się od siebie nawzajem i tworzymy zgrany zespół.

Jak wspominała Pani wcześniej, jest Pani również mentorem. Jak odnajduje się Pani w tej roli?

Zgłosiłam się do programu mentoringowego na Politechnice Wrocławskiej, by bazując na własnych doświadczeniach pomagać studentom w ich rozwoju zawodowym, dodać im odwagi i zarazić własnym entuzjazmem i pasją do pracy. Bycie mentorem sprowadza się do współpracy, która nie polega na dyktowaniu gotowych rozwiązań, a wymaga indywidualnego podejścia do każdej osoby, zadawania wielu pytań i stawiania się jej w sytuacji – zrozumienia zarówno ograniczeń, jak i potrzeb.

Poprzez bycie mentorem, bardzo dużo uczę się od młodych ludzi. Tym bardziej, że mają oni ogromny  potencjał kompetencyjny, który jest zupełnie inny niż ten, który ja miałam, gdy zaczynałam swoją karierę zawodową.

Dziękuję za rozmowę. 


English version:

Throughout my career, I have witnessed a lot of changes. Those people who viewed them as opportunities, not threats, and knew how to unlock that potential were the ones who achieved success.

Why did you choose a career in finance?

I have always enjoyed tasks that require data analysis rather than theoretical knowledge. Since I had been interested in finance for a long time, I decided to major in financial and insurance mathematics at university and did my thesis in that field. At the same time, I started another degree in financial systems management which perfectly complemented the model approach to financial markets which I had studied as part of my mathematics degree.

What was your path to becoming a Product Control Manager?

After university, I moved to Warsaw in order to look for a job in finance. Back then I felt that there were not too many opportunities in that field in Wrocław. I found an internship in an investment fund company in Warsaw and worked for that organization for 12 years, thanks to continuous challenges and development opportunities. After 4 years, I took up a managerial position and then became the department's director. I was made responsible for investment product evaluation, financial reporting and the organisation of internal processes, which gave me the chance to observe the continuously evolving capital market.

I was brought up in Wrocław and always wanted to return to my home town. That is why, after some time, I decided to look for a new place to work in the capital of the Lower Silesia region.

Wrocław has changed over these years...

A lot! And there are plenty of career opportunities in finance, too. Credit Suisse was my first choice and the role of Product Control Manager seemed to be the most similar to what I had been doing for over ten years.

What is your role in this organization?

Within investment banking, Product Control acts as a control function and is responsible for safeguarding the bank's assets and an accurate investment valuation. In my role as Product Control Manager, I supervise the team responsible for FX transactions. As part of my daily tasks, I work closely with other bank functions, which operate in different parts of the world. I maintain regular contact with people who make investment decisions and transactions as well as technical teams which support our information systems. My 5-year experience in the field of Product Control allows me to engage in additional initiatives offered by Credit Suisse, such as a mentorship programme in which I took part as both a mentor and a mentee. Participating in a programme like this gives you not only satisfaction but allows both sides to develop through experience. 

What key skills are needed for this role?

Financial knowledge is definitely an advantage as is understanding of the capital market organization. However, book knowledge is not as essential as individual competencies, especially analytical skills,
inquisitiveness and the ability to communicate effectively.

Apart from that, skills such as adaptability to change, flexibility and the ability to see change as an opportunity instead of a threat are of great importance in international organizations, such as Credit Suisse

What development opportunities are available to young people who want to join the Product Control team in your organization?

The Product Control team has operated in Poland for many years – that is why we have an extensive knowledge of the field and our team is made up of experienced professionals who support employees that are just starting off their career. Final-year students are offered a three-month internship with us which may lead to a two-year Graduate Program. We have prepared an extensive training programme which aims to help young employees develop their soft skills as well as job-related skills. We would also like to provide graduates with courses on financial markets and accounting, once they complete their internship and become familiar with our company and the Product Control team. In the next stage of the Graduate Program, participants are given the opportunity to expand their knowledge and put it into practice. Since we want to support the development of soft skills in our employees, we provide them with training courses on communication skills and organizational skills, placing special emphasis on project management. Co-operative skills are also highly valued by us, that is why we encourage our interns to get to know one another better, for example by becoming involved in charitable initiatives.

Apart from the training courses and learning opportunities at work, we would like to provide the programme participants with other development opportunities such as projects, hackathons, mentorship programmes and other initiatives which will help them learn more about different bank functions.

---> Apply for our Product Control Program here

Does it mean that much of your work is team-based?

Definitely. Each team is composed of several members and it is important for us that they use a wide range of skills. We want our teamwork to be based on technological knowledge and its use in everyday work. Since we manage a large number of transactions, we strive to automate as many processes as possible. Thanks to it, we are able to develop competencies of individual team members and the whole team so that they can gain a good understanding of the financial market and deliver the best quality of services.

How does technology impact your work?

The more innovative solutions we introduce, the more time we can devote to data analysis rather than manual processes which run the risk of making mistakes. Credit Suisse supports innovative solutions and introduces various initiatives to implement them e.g. Innovation Hackathon or Innovation Forum.  

What are the biggest challenges faced by the Product Control team?

I think that cooperation with teams who need our quick assistance is the biggest challenge. On the one hand, we are responsible for providing our senior management staff with indispensable and comprehensive information. On the other hand, we cooperate with people who handle financial market transactions. We need to prioritize all enquiries to ensure that everyone is provided with accurate information and answers. Since we are responsible for a complex process and conclusive data which are transferred from one system to another, finding inconsistencies often takes a lot of time. It is then necessary to cooperate with other departments because they can help us find a solution to a given problem.

How do you define success in your role?

I think that the situation where more and more people in the organization come to use with difficult questions or ask for our opinions could be considered a success. In such moments you feel that your knowledge and experience are appreciated, which gives you a lot of satisfaction. The questions are often challenging, inspire us to continuously broaden our knowledge and enhance our competencies. However, our success comes from the whole team, not just one person. Thanks to our cooperation, diversified knowledge and competencies, we learn from each other and create a good team.

You have mentioned before that you are a mentor. How do you feel in that role?

I signed up for a mentorship programme at the Wrocław University of Science and Technology to put my experience to use, to support students in their professional development, give them confidence, infect them with my enthusiasm and passion for work. The relationship is based on cooperation –  it is not about providing ready solutions but taking an individual approach with every person. You need to ask a lot of questions and try to put yourself in their shoes – understand their limitations and needs.

As a mentor, I learn a lot from young people, mostly because they have a great competitive potential, completely different from the one that I had when I was starting my career.

What advice would you give to young people who are just starting their careers?

A piece of pragmatic advice: English language skills are very important, especially in global organizations. At Credit Suisse, we cooperate with people from different countries and even talk with our team members in English on an everyday basis.

Apart from that, I think it is worth trying your hand at different roles in order to find your own path. If you feel dissatisfied with your job, you should not be afraid of change and at least consider finding a job that will help you develop and bring you satisfaction. Sometimes it is worth taking that risk.

Thank you. 

Klaudia Trepka
Product Control Manager w Credit Suisse

Dlaczego zdecydowała się Pani na karierę w finansach?

Zawsze bardziej lubiłam zadania wymagające analizy danych niż przyswajania wiedzy teoretycznej. Od początku interesowałam się finansami, dlatego już na studiach matematycznych wybrałam specjalizację – matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, i pisałam pracę dyplomową z tego obszaru. Równolegle rozpoczęłam również drugi kierunek studiów z zakresu zarządzania systemami finansowymi, który był idealnym uzupełnieniem modelowego ujęcia rynków finansowych, które zgłębiałam w trakcie studiów matematycznych.

Jak wyglądała Pani droga do obecnego stanowiska?

Po studiach wyjechałam do Warszawy, żeby tam poszukać pracy w finansach. Wydawało mi się wówczas, że we Wrocławiu jest niewiele możliwości znalezienia zatrudnienia w tym obszarze. W Warszawie znalazłam staż w jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych i dzięki ciągłym wyzwaniom i możliwościom rozwoju, pracowałam w tej organizacji przez kolejnych 12 lat. Już po 4 latach objęłam stanowisko managerskie, a następnie została mi powierzona funkcja dyrektora departamentu. Odpowiadałam za wyceny produktów inwestycyjnych, za sprawozdania finansowe, oraz organizację procesów wewnętrznych, majac tym samym szanse obserwować stale ewoluujący rynek kapitałowy.

Wychowałam się we Wrocławiu i zawsze chciałam wrócić do tego miasta. Dlatego z czasem postanowiłam poszukać dla siebie miejsca w stolicy Dolnego Śląska.

Wrocław zmienił się w tym czasie…

Bardzo! Okazało się, że tutaj też jest dużo możliwości pracy w moim zawodzie. Pierwszym pracodawcą, z którym chciałam się związać był Credit Suisse, a funkcja Product Control, którą objęłam, wydawała mi się najbardziej zbliżona do tego, czym zajmowałam się zawodowo przez poprzednie kilkanaście lat.

Jaką rolę pełni Pani w organizacji?

W ramach bankowosci inwestycyjnej, Product Control pełni funkcję kontrolną i odpowiada za zabezpieczenie aktywów banku oraz prawidłową wycenę inwestycji. Jestem Product Control Managerem i moim zadaniem jest nadzorowanie zespołu odpowiedzialnego za transakcje walutowe. W codziennej pracy ściśle współpracuje z innymi funkcjami banku, operującymi w różnych częściach świata. Regularnie mam kontakt z osobami, które podejmują decyzje inwestycyjne, dokonują transakcji, jak również z zespołami technicznymi wspierającymi nasze systemy informatyczne. Jako manager z 5-letnim stażem w Product Control, bardzo chętnie angażuję się także w dodatkowe inicjatywy, które oferuje Credit Suisse, jak np. program mentoringowy, w którym brałam udział i jako mentor, i jako ‘mentee’. Uczestnictwo w takim programie daje nie tylko satysfakcję, ale pozwala również rozwijać się obu stronom, przede wszystkim poprzez korzystanie z własnych doświadczeń.

Jakie umiejętności są kluczowe w tej pracy?

Na pewno bardzo pomocna jest wiedza finansowa, także ta dotycząca organizacji rynku kapitałowego. Jednak kluczowa jest nie tyle wiedza wyniesiona ze studiów, co indywidualne kompetencje, a przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia, dociekliwość i zdolność efektywnego komunikowania się.

 Dodatkowo, w międzynarodowych organizacjach, takich jak Credit Suisse, bardzo liczy się umiejętność adaptacji do zmiennych warunków, elastyczność i postrzeganie zmian, które następują wokół, jako szanse, a nie jako zagrożenia.

Jakie są możliwości rozwoju dla młodych osób w Product Control w Credit Suisse?

Product Control w Polsce istnieje od wielu lat – mamy więc szeroką wiedzę w tym obszarze i pracują u nas osoby z dużym doświadczeniem, które stanowią doskonałe wsparcie dla tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki zawodowe. Studentom ostatniego roku studiów proponujemy 3-miesięczny staż, po odbyciu którego istnieje możliwość udziału w 2-letnim programie rozwoju talentów (Graduate Program). Opracowaliśmy bardzo rozbudowany program szkoleniowy, który zakłada rozwój  zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i kompetencji miękkich. Po odbyciu stażu i zapoznaniu się z firmą i pracą w Product Control, na początkowym etapie Graduate Programu chcemy zaoferować szkolenia z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz księgowości. W kolejnym etapie, uczestnicy programu będą mieli możliwość poszerzania i wykorzystywania zdobytej wiedzy praktyce. Od początku chcemy też wspierać rozwój kompetencji miękkich, dlatego organizujemy szkolenia z komunikacji i efektywności organizacji pracy własnej z dużym naciskiem na zarządzanie projektami. Umiejętność współpracy w różnych zespołach projektowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego chcielibyśmy, żeby osoby będące na stażu integrowały się ze sobą, np. poprzez udział w akcjach charytatywnych, nawet jeśli będą należały do innych zespołów.

W ramach programu, oprócz cyklu szkoleń i zdobywania wiedzy w codziennej pracy, chcemy zaoferować także możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w zadaniach projektowych, hackhatonach, programach mentoringowych oraz wielu innych, wspierających poznawanie pracy w tej i innych funkcjach banku.

---> Apply for our Product Control Program here

Zatem charakter Państwa pracy jest bardziej zespołowy niż indywidualny?

Zdecydowanie. Zespoły są kilkuosobowe i w ramach naszej pracy stawiamy na dywersyfikację kompetencji poszczególnych członków zespołu. Bardzo zależy nam na tym, by opierać naszą pracę zespołową na znajomości nowych technologii i ich zastosowaniu w codziennej pracy. Ze względu na ilość transakcji, które obsługujemy, staramy się, żeby jak najwięcej czynności było zautomatyzowanych. Dzięki temu możemy rozwijać kompetencje poszczególnych osób i całego zespołu w kierunku kompleksowego zrozumienia funkcjonowania rynku finansowego, a tym samym dostarczać usługi jak najlepszej jakości.

Jak nowe technologie wpływają na Państwa pracę?

Im bardziej innowacyjne rozwiązania wprowadzamy, tym więcej czasu możemy poświęcić na analizę danych, a nie na manualną pracę, która niesie za sobą ryzyko pomyłek. Credit Suisse wspiera innowacyjne rozwiązania i wprowadza różnorodne inicjatywy, które pomagają je zaimplementować, np. Innovation Hackathon czy Innovation Forum.  

Jakie są największe wyzwania, z którymi muszą mierzyć się pracownicy Product Control?

Myślę, że największym wyzwaniem jest współpraca z zespołami, którym pomoc z naszej strony jest potrzebna bardzo szybko. Z jednej strony odpowiadamy za to, by dostarczyć niezbędne, jak najbardziej kompletne informacje dla kadry zarządzającej wyższego szczebla, natomiast z drugiej, pracujemy z osobami, które dokonują transakcji na rynku finansowym. Każde zapytanie musi być w pełni spriorytetyzowane i w pierwszej kolejności musimy upewnić się, że odpowiednie informacje zostają przekazane, a właściwa odpowiedź udzielona.  Ze względu na to, że nasz proces jest kompleksowy i odpowiadamy za ostateczne dane, które przepływają przez dziesiątki różnych systemów, to znalezienie w nich niespójności często zajmuje nam dużo czasu. Wówczas konieczna jest współpraca z innymi departamentami, które pomagają nam znaleźć rozwiązanie danego problemu.

Co można uznać za sukces w Pani pracy?

Wydaje mi się, że za sukces można uznać sytuację, gdy z biegiem czasu coraz więcej osób w organizacji zwraca się do nas z trudnymi zapytaniami lub potrzebuje naszej opinii i decyzji. Wówczas ma sie wrażenie, że nasza wiedza i doświadczenie są doceniane, a to daje olbrzymią satysfakcję. Takie zapytanie często jest również wyzwaniem, które wymaga od nas aktywności, poszukiwania odpowiedzi na zadane pytania, ciągłej nauki i poszerzania swoich kompetencji. Każdy sukces w takiej organizacji nie jest jednak sukcesem jednej osoby, lecz całego zespołu. Dzięki pełnej współpracy oraz dywersyfikacji wiedzy i kompetencji, uczymy się od siebie nawzajem i tworzymy zgrany zespół.

Jak wspominała Pani wcześniej, jest Pani również mentorem. Jak odnajduje się Pani w tej roli?

Zgłosiłam się do programu mentoringowego na Politechnice Wrocławskiej, by bazując na własnych doświadczeniach pomagać studentom w ich rozwoju zawodowym, dodać im odwagi i zarazić własnym entuzjazmem i pasją do pracy. Bycie mentorem sprowadza się do współpracy, która nie polega na dyktowaniu gotowych rozwiązań, a wymaga indywidualnego podejścia do każdej osoby, zadawania wielu pytań i stawiania się jej w sytuacji – zrozumienia zarówno ograniczeń, jak i potrzeb.

Poprzez bycie mentorem, bardzo dużo uczę się od młodych ludzi. Tym bardziej, że mają oni ogromny  potencjał kompetencyjny, który jest zupełnie inny niż ten, który ja miałam, gdy zaczynałam swoją karierę zawodową.

Dziękuję za rozmowę. 


English version:

Throughout my career, I have witnessed a lot of changes. Those people who viewed them as opportunities, not threats, and knew how to unlock that potential were the ones who achieved success.

Why did you choose a career in finance?

I have always enjoyed tasks that require data analysis rather than theoretical knowledge. Since I had been interested in finance for a long time, I decided to major in financial and insurance mathematics at university and did my thesis in that field. At the same time, I started another degree in financial systems management which perfectly complemented the model approach to financial markets which I had studied as part of my mathematics degree.

What was your path to becoming a Product Control Manager?

After university, I moved to Warsaw in order to look for a job in finance. Back then I felt that there were not too many opportunities in that field in Wrocław. I found an internship in an investment fund company in Warsaw and worked for that organization for 12 years, thanks to continuous challenges and development opportunities. After 4 years, I took up a managerial position and then became the department's director. I was made responsible for investment product evaluation, financial reporting and the organisation of internal processes, which gave me the chance to observe the continuously evolving capital market.

I was brought up in Wrocław and always wanted to return to my home town. That is why, after some time, I decided to look for a new place to work in the capital of the Lower Silesia region.

Wrocław has changed over these years...

A lot! And there are plenty of career opportunities in finance, too. Credit Suisse was my first choice and the role of Product Control Manager seemed to be the most similar to what I had been doing for over ten years.

What is your role in this organization?

Within investment banking, Product Control acts as a control function and is responsible for safeguarding the bank's assets and an accurate investment valuation. In my role as Product Control Manager, I supervise the team responsible for FX transactions. As part of my daily tasks, I work closely with other bank functions, which operate in different parts of the world. I maintain regular contact with people who make investment decisions and transactions as well as technical teams which support our information systems. My 5-year experience in the field of Product Control allows me to engage in additional initiatives offered by Credit Suisse, such as a mentorship programme in which I took part as both a mentor and a mentee. Participating in a programme like this gives you not only satisfaction but allows both sides to develop through experience. 

What key skills are needed for this role?

Financial knowledge is definitely an advantage as is understanding of the capital market organization. However, book knowledge is not as essential as individual competencies, especially analytical skills,
inquisitiveness and the ability to communicate effectively.

Apart from that, skills such as adaptability to change, flexibility and the ability to see change as an opportunity instead of a threat are of great importance in international organizations, such as Credit Suisse

What development opportunities are available to young people who want to join the Product Control team in your organization?

The Product Control team has operated in Poland for many years – that is why we have an extensive knowledge of the field and our team is made up of experienced professionals who support employees that are just starting off their career. Final-year students are offered a three-month internship with us which may lead to a two-year Graduate Program. We have prepared an extensive training programme which aims to help young employees develop their soft skills as well as job-related skills. We would also like to provide graduates with courses on financial markets and accounting, once they complete their internship and become familiar with our company and the Product Control team. In the next stage of the Graduate Program, participants are given the opportunity to expand their knowledge and put it into practice. Since we want to support the development of soft skills in our employees, we provide them with training courses on communication skills and organizational skills, placing special emphasis on project management. Co-operative skills are also highly valued by us, that is why we encourage our interns to get to know one another better, for example by becoming involved in charitable initiatives.

Apart from the training courses and learning opportunities at work, we would like to provide the programme participants with other development opportunities such as projects, hackathons, mentorship programmes and other initiatives which will help them learn more about different bank functions.

---> Apply for our Product Control Program here

Does it mean that much of your work is team-based?

Definitely. Each team is composed of several members and it is important for us that they use a wide range of skills. We want our teamwork to be based on technological knowledge and its use in everyday work. Since we manage a large number of transactions, we strive to automate as many processes as possible. Thanks to it, we are able to develop competencies of individual team members and the whole team so that they can gain a good understanding of the financial market and deliver the best quality of services.

How does technology impact your work?

The more innovative solutions we introduce, the more time we can devote to data analysis rather than manual processes which run the risk of making mistakes. Credit Suisse supports innovative solutions and introduces various initiatives to implement them e.g. Innovation Hackathon or Innovation Forum.  

What are the biggest challenges faced by the Product Control team?

I think that cooperation with teams who need our quick assistance is the biggest challenge. On the one hand, we are responsible for providing our senior management staff with indispensable and comprehensive information. On the other hand, we cooperate with people who handle financial market transactions. We need to prioritize all enquiries to ensure that everyone is provided with accurate information and answers. Since we are responsible for a complex process and conclusive data which are transferred from one system to another, finding inconsistencies often takes a lot of time. It is then necessary to cooperate with other departments because they can help us find a solution to a given problem.

How do you define success in your role?

I think that the situation where more and more people in the organization come to use with difficult questions or ask for our opinions could be considered a success. In such moments you feel that your knowledge and experience are appreciated, which gives you a lot of satisfaction. The questions are often challenging, inspire us to continuously broaden our knowledge and enhance our competencies. However, our success comes from the whole team, not just one person. Thanks to our cooperation, diversified knowledge and competencies, we learn from each other and create a good team.

You have mentioned before that you are a mentor. How do you feel in that role?

I signed up for a mentorship programme at the Wrocław University of Science and Technology to put my experience to use, to support students in their professional development, give them confidence, infect them with my enthusiasm and passion for work. The relationship is based on cooperation –  it is not about providing ready solutions but taking an individual approach with every person. You need to ask a lot of questions and try to put yourself in their shoes – understand their limitations and needs.

As a mentor, I learn a lot from young people, mostly because they have a great competitive potential, completely different from the one that I had when I was starting my career.

What advice would you give to young people who are just starting their careers?

A piece of pragmatic advice: English language skills are very important, especially in global organizations. At Credit Suisse, we cooperate with people from different countries and even talk with our team members in English on an everyday basis.

Apart from that, I think it is worth trying your hand at different roles in order to find your own path. If you feel dissatisfied with your job, you should not be afraid of change and at least consider finding a job that will help you develop and bring you satisfaction. Sometimes it is worth taking that risk.

Thank you. 

Jaką radę mogłaby Pani dać młodym ludziom, którzy zaczynają swoją karierę?

Rada pragmatyczna: bardzo ważna, zwłaszcza w takich globalnych organizacjach, jest znajomość języka angielskiego. W Credit Suisse codziennie współpracujemy z osobami z różnych krajów, a nawet między sobą komunikujemy się po angielsku. Poza tym myślę, że warto próbować swoich sił w różnych obszarach, by w znaleźć swoje miejsce. Jeśli ktoś źle czuje się w danej funkcji, nie powinien bać się zmiany, ale przynajmniej rozważyć zrobienie kolejnego kroku, żeby znaleźć pracę, która będzie rozwijała i dawała satysfakcję. Nieraz naprawdę warto podjąć takie ryzyko.

Wykształcenie:

Matematyka na Politechnice Wrocławskiej, Zarządzanie systemami finansowymi na Politechnice Wrocławskiej, studia podyplomowe z zakresu mediacji na Uniwersytecie Wrocławskim