Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
24 marca
do 25 marca
2022
Miasto: Warszawa
Organizator: Grupa Most Wanted!

44. edycja ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy to wydarzenie dedykowane menedżerom HR i wykwalifikowanym pracownikom działów kadr. Jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy, przy udziale ekspertów posiadających rozległą wiedzę na tematy związane z praktycznym zastosowaniem prawa pracy.

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Kategoria: Administracja

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy jest wydarzeniem cyklicznym. Podczas obecnej 44 edycji omówione zostaną następujące tematy:

 • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
 • Ochrona sygnalisty – nadchodzące zmiany
 • Dokumentowanie kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu
 • Praca zdalna w warunkach transformacji technologicznej – szanse i kontrowersje wokół zmian w Kodeksie Pracy
 • Nadgodziny – optymalne formy zarządzania
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – komplikacje i korzyści

 

Kongres będzie organizowany w formie hybrydowej. Uczestnicy będą mogli wziąć w nim udział zarówno w formie stacjonarnej w Warszawie jak i online.

W czasie drugiego – warsztatowego – dnia będą omawiane szczegułowo następujące tematy:

WARSZTAT I - Poprawne nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę – zagadnienia praktyczne

 

WARSZTAT II - Praca w godzinach nadliczbowych – praktyczne warsztaty

 

Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie https://ogolnopolskikongresprawapracy.pl

Program wydarzenia 

24.03.2022 – Kongres

 

PROGRAM:

08:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 09:15 Prezentacja Firmy Grupa Most Wanted!

09:15 – 10:00 Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

 • Zatrudnianie Brytyjczyków,
 • Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę,
 • Zmiana nazwy stanowiska lub zwiększenie wymiaru czasu pracy,
 • Nowe oświadczenia o powierzeniu pracy,
 • Termin wydania decyzji w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy,
 • Zmiana zezwolenia jednolitego.

Prelegent: Paweł Ziółkowski

10:00 – 10:15 pytania od Uczestników

 

10:15 – 10:30 PRZERWA

 

10:30 – 11:15 Ochrona sygnalisty – nadchodzące zmiany: 

 • Dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – cel regulacji unijnej oraz adresaci jej postanowień.
 • Proponowane regulacje ustawowe dotyczące ochrony sygnalisty:
  • Status prawny tzw. sygnalisty (kto i na jakich warunkach będzie objęty ochroną),
  • Naruszenia prawa, które podlegać będą zgłoszeniu,
  • Zakaz działań odwetowych oraz środki ochrony sygnalistów wykonujących pracę na różnych podstawach prawnych,
  • Obowiązek utworzenia kanału wewnętrznego (kto będzie zobowiązany do jego utworzenia i na jakich zasadach?),
  • Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego (kiedy będzie możliwe?),
  • Organy zobowiązane do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
  • Ujawnienie publiczne (na czym polega?),
  • Obowiązek prowadzenia rejestrów zgłoszeń,
  • Przepisy karne za naruszenie przepisów ustawy,
  • Proponowana data wejścia w życie ustawy.

Prelegent: Katarzyna Jędrzejewska

11:15 – 11:30 pytania od Uczestników

 

11:30 – 12:15 Dokumentowanie kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu

 • Jakie zmiany w regulaminie pracy będzie musiał wprowadzić każdy pracodawca w związku z nowymi przepisami?
 • W jakim akcie prawnym trzeba będzie wprowadzić regulacje prawne umożliwiające kontrolę? Czy zmianę trzeba będzie poprzedzić jakimiś dodatkowymi procedurami? Jakie dokumenty trzeba będzie zgromadzić w związku z wprowadzeniem kontroli?
 • Jaki dodatkowy dokument trzeba będzie wręczać nowemu pracownikowi?
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie? Czy czas kontroli będzie musiał być odzwierciedlony w ewidencji czasu pracy?
 • Komu trzeba będzie wręczyć dodatkowe upoważnienia? Czy trzeba będzie zmienić zakres czynności (zakres obowiązków) pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrole?
 • Jakie dane będzie się gromadziło w związku z kontrolą?
 • Gdzie będzie się gromadziło dokumenty zawierające dane z kontroli?
 • Ile czasu będzie się przechowywało dokumenty zawierające dane z kontroli?
 • Na jakich zasadach będzie się dokumentowało kontrolę obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prelegent: Monika Frączek

12:15 – 12:30 pytania od Uczestników

 

12:30 – 13:15 PRZERWA NA LUNCH

 

13:15 – 14:00 Praca zdalna w warunkach transformacji technologicznej – szanse i kontrowersje wokół zmian w Kodeksie pracy

 • Znaczenie regulacji pracy zdalnej w Kodeksie pracy – co podpowiada nam rzeczywistość i doświadczenie,
 • Trudny dialog w sprawie regulacji pracy zdalnej,
 • Kontrowersje wokół regulacji pracy zdalnej i argumentacja,
 • Zasady wdrażania pracy zdalnej – uwagi praktyczne,
 • Perspektywy rozwoju pracy zdalnej w rzeczywistości post pandemicznej i transformacji technologicznej.

Prelegent: Jacek Męcina

14:00 – 14:15 pytania od Uczestników

 

14:15 – 14:30 PRZERWA

 

14:30 – 15:15 Nadgodziny – optymalne formy zarządzania

 • Wynagrodzenie lub czas wolny – zasady wyboru właściwej formy rekompensaty,
 • Zlecanie nadgodzin – w formule zdalnej i stacjonarnej,
 • Odmowa wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych.

Prelegent: Piotr Wojciechowski

15:15 – 15:30 pytania od Uczestników

 

15:30 – 16:15 Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – komplikacje i korzyści

 • Elektronizacja jako projekt dla HR,
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej a RODO,
 • Automatyzacja podpisów lub pieczęci kwalifikowanych w procesie elektronizacji,
 • Budowa e-teczki – obowiązkowe i dodatkowe moduły,
 • Obowiązek informacyjny – dwuetapowy lub jednoetapowy,
 • Liczba zbiór dokumentacji pracowniczej,
 • Elektroniczna dokumentacja czasu pracy.

Prelegent: Łukasz Prasołek

16:15- 16:30 pytania od Uczestników

 

16:30 – 16:45 Zakończenie konferencji

 

Program kongresu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

25.03.2022 – Warsztaty

 

WARSZTAT I

 

WYKŁADOWCA: Monika Frączek

Temat: Poprawne nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę – zagadnienia praktyczne

 

 1. Jak rozwiązać praktyczne problemy dotyczące nawiązywania umów o pracę? w szczególności:
 • Jak poprawnie zachować pisemną formę umowy o pracę?
 • Czy umowa może być podpisana przez pracodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a przez pracownika odręcznie?
 • Czy można zniszczyć umowę o pracę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy, po przekonwertowaniu jej na dokument papierowy i umieszczenie w papierowych aktach osobowych? (stanowisko resortu pracy),
 • Czy umowa o pracę zawarta w wyniku wymiany e-maili zawierających zeskanowane umowy odręcznie podpisane przez pracodawcę i pracownika jest zawarta skutecznie?
 • Czy stosunek pracy nawiązuje się w dniu podpisania umowy? Czy umowę o pracę można podpisać w niedzielę albo w święto? Czy dniem rozpoczęcia pracy może być niedziela albo święto? (praktyczne przykłady),
 • Czy warto zawierać umowę przedwstępną przed zawarciem umowy o pracę, czy lepiej zawrzeć umowę o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy?
 • Jakie są skutki niepodjęcia przez pracownika pracy we wskazanym w umowie terminie?
 • Czy list intencyjny odnosi takie same skutki, jak zawarcie umowy przedwstępnej?
 • Czy w aktach osobowych gromadzi się listy intencyjne i umowy przedwstępne? (stanowisko UODO i resortu pracy).
 1. Jak rozwiązać problemy dotyczące sformułowania treści umowy o pracę? w tym:
 • Czy w umowie o pracę lepiej wpisać adres zamieszkania czy datę urodzenia pracownika?
 • Czy w umowie o pracę można wpisać PESEL pracownika?
 • Jak określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę? (praktyczne przykłady),
 • Czy jeżeli pracownik ma pracować zdalnie, to trzeba wskazać miejsce jego zamieszkania?
 • Co to znaczy, że w umowie trzeba wpisać „wynagrodzenie za pracę, odpowiadające jej rodzajowi, ze wskazaniem składników wynagrodzenia”? (praktyczne przykłady)
 • Jak wpisać klauzulę o dodatku za pracę ponadwymiarową dla pracownika zatrudnionego na część etatu? (praktyczne przykłady),
 • Czy każdy pracownik zatrudniany na część etatu musi mieć taką klauzulę wpisaną do umowy? Jakie postanowienia sprawią, że klauzula dla zatrudnionego na część etatu będzie nieprawidłowa i jakie będą tego skutki?
 • Jakie dodatkowe postanowienia można wprowadzić do umowy o pracę, a jakich nie można w świetle orzecznictwa sądów pracy
 • Jakich klauzul nie można będzie wprowadzać, gdy wejdą w życie przepisy o sygnalistach?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z zawarciem umowy na okres próbny?
 • Czy można zawrzeć umowę na okres próbny, jeżeli dana osoba już kiedyś pracowała u tego samego pracodawcy? (praktyczne przykłady),
 • Czy można zawrzeć umowę na okres próbny przed nawiązaniem umowy na zastępstwo?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z zawarciem umowy na czas określony?
 • Jak poprawnie ustalić, czy można zawrzeć umowę na czas określony z osobą, która już kiedyś pracowała dla danego pracodawcy? Czy ma znaczenie, jak dawno praca była świadczona? (praktyczne przykłady),
 • Jak ustalić upływ 33 miesięcy zatrudnienia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego?
 • Jak poprawnie zawiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony nielimitowanej z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy?(praktyczny przykład zawiadomienia).
 1. Jak rozwiązać problemy związane z zawarciem umowy na zastępstwo?
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo za osobę przeniesioną np. do innego działu?
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo na okres nieobecności pracownika, który jest zatrudniony na zastępstwo?
 • Czy w umowie na zastępstwo można czy nie można wpisać imię i nazwisko osoby zastępowanej? (stanowisko UODO i resortu pracy),
 • Jak poprawnie określić czas obowiązywania umowy na zastępstwo?
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli zastępowany pracownik połączy urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli pracownik obniży wymiar etatu zamiast korzystać z urlopu wychowawczego?
 1. Jak poprawnie spełnić obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o pracę?
 • W jakim terminie trzeba wręczyć albo wysłać informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • Czy taka informacja musi być pisemna? Czy może być wysłana e-mailem? (stanowisko resortu pracy),
 • Jakie informacje trzeba w niej zawrzeć? Czy pracownik zatrudniony np. na część etatu albo w systemie równoważnego czasu pracy ma taką samą informacje o dodatkowych warunkach, jak pozostali pracownicy? (praktyczne przykłady),
 • Czy taka informacja może ogólnie informować o wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz długości okresu wypowiedzenia?
 1. Z jakimi wewnętrznymi aktami normatywnymi trzeba zapoznać pracownika przed dopuszczeniem do pracy?
 • Jakie dodatkowe dokumenty trzeba stworzyć, jeżeli zatrudniany pracownik będzie podlegał monitoringowi lub kontroli obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie oświadczenia do akt trzeba pobrać od nowego pracownika? Czy takie oświadczenia muszą być pisemne?
 1. Jak rozwiązać problemy związane ze zmianą warunków zatrudnienia?
 • Jak poprawnie zmienić warunki zatrudnienia na mocy porozumienia stron? Czy porozumienie zmieniające musi być pisemne? (orzecznictwo sądów pracy),
 • Jak poprawnie przejść na pracę zdalną na podstawie Kodeksu pracy? Czy w takiej sytuacji porozumienie zmieniające będzie musiało być pisemne?
 • Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę na mocy porozumienia stron? Czy można przekształcić umowę na okres próbny lub na czas określony w umowę na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron?
 • W jakiej sytuacji zmiana rodzaju umowy na mocy porozumienia stron będzie nieprawidłowa? (wyrok Sądu Najwyższego)
 • Czy można napisać, że zmienia się rodzaj umowy aneksem? Czy aneks się czymś różni od porozumienia stron?
 • Czy można zwolnić pracownika za niepodpisanie porozumienia zmieniającego?
 • Jak poprawnie dokonać wypowiedzenia zmieniającego? Czy musi być ono pisemne? Czy trzeba podawać przyczynę wypowiedzenia zmieniającego? Czy trzeba pouczyć o prawie odwołania się do sądu pracy?
 • Czy zmiana zakresu czynności/obowiązków wymaga wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy stosuje się wypowiedzenie zmieniające do zmiany zasad stosowanych w zatrudnieniu nie wpisanych do umowy o pracę?
 • Czy pracownik, który nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego powinien otrzymać odprawę?
 • W jakiej sytuacji można powierzyć wykonywanie innej pracy bez porozumienia i wypowiedzenia zmieniającego? Jakie zasady muszą być spełnione? (stanowiska PIP),
 • Czy można zastosować art. 42 § 4 Kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia albo wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy art. 42 § 4 Kodeksu pracy może być stosowany wobec pracownika zatrudnionego na zastępstwo?
 • Czy można powierzyć pracownikowi pracę niewymagającą w ogóle kwalifikacji zawodowych?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z ustaniem zatrudnienia na mocy porozumienia stron?
 • Z jaka datą rozwiązuje się stosunek pracy w razie podpisania porozumienia stron?
 • Czy można rozwiązać na mocy porozumienia stron umowę w okresie wypowiedzenia?
 • Jak traktować pismo od pracownika, z którego nie wynika jednoznacznie, czy pracownikowi chodzi o wypowiedzenie umowy czy o jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron?
 • Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego między datą podpisania porozumienia, a ustania zatrudnienia?
 • Czy można ustalić, że od dnia zawarcia porozumienia do dnia ustania zatrudnienia pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy? Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 1. Jak rozwiązać problemy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, w tym:
 • Jak poprawnie ustalić długość okresu wypowiedzenia? (praktyczne przykłady),
 • Kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia i kiedy się kończy?
 • Jaki jest termin na złożenie wypowiedzenia (z upływem jakiego czasu przedawnia się przyczyna wypowiedzenia)?
 • Jaki jest termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia? Kto ma się dowiedzieć o przewinieniu pracownika, żeby rozpoczął się bieg terminu ograniczającego czas na zwolnienie dyscyplinarne?
 • Czy trzeba podać podstawę prawną wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
 • Czy trzeba w treści wypowiedzenia wpisać informację o skróceniu okresu wypowiedzenia przez pracodawcę albo o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy zawsze trzeba podać przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia? Jakie są podstawowe zasady wskazywania przyczyny wypowiedzenia?
 • Czy przyczynę wypowiedzenia można wskazać ogólnie?
 • Czy można zwolnić bezpośrednio po chorobie, gdy pierwotna próba zwolnienia nie doszła do skutku?
 • Czy jeżeli choroba trwała dłużej niż 30 dni przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba najpierw skierować pracownika na badania kontrolne?
 • Czy można zwolnić z powodu częstego chorowania? Czy można zwolnić za niezawiadamianie pracodawcy, że pracownik dostał zwolnienie lekarskie?
 • Czy można zwolnić za brak orzeczenia o zdolności do pracy?
 • W jakiej sytuacji zaprzestanie przychodzenia do pracy jest porzuceniem pracy, a w jakiej zwolnieniem się z winy pracodawcy?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika np. na zwolnieniu lekarskim lub w ochronnym wieku przedemerytalnym?
 • Czy zawsze przy wypowiedzeniu trzeba podać kryteria doboru pracownika do zwolnienia? Co może stanowić kryterium doboru do zwolnienia? (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego),
 • Jak sformułować pouczenie o odwołaniu się do sądu pracy? Czy trzeba podać adres sądu pracy? (stanowisko resortu pracy), Jakie są skutki braku pouczenia?
 • Czy wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być pisemne?
 • Czy wypowiedzenie lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia można wysłać e-mailem? Kiedy należy uznać, że zostało dostarczone pracownikowi?
 • Jak wręczyć oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik jest obecny na terenie zakładu pracy? (praktyczne przykłady),
 • Czy trzeba mieć świadka wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia? Czy świadek musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Jak potwierdzić fakt dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik będzie odmawiał przyjęcia egzemplarza oświadczenia woli pracodawcy oraz pokwitowania jego otrzymania?
 • Czy warto odczytać treść oświadczenia o zwolnieniu?
 • Jak postąpić, gdy pracownik odmawia spotkania się z pracodawcą spodziewając się oświadczenia o zwolnieniu?
 • Czy oświadczenie o zwolnieniu zostało wręczona skutecznie, jeżeli pracownik pójdzie do lekarza i na ten dzień otrzyma zwolnienie lekarskie?
 1. Jak rozwiązać problemy dotyczące obowiązków i uprawnień pracodawcy w okresie wypowiedzenia?
 • Jaka jest możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia w ramach porozumienia stron i jak bardzo okres wypowiedzenia może być skrócony?
 • W jakiej sytuacji pracownikowi przysługują dni na poszukiwanie pracy?
 • Czy pracownik musi złożyć wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy? Czy pracodawca musi zaakceptować taki wniosek?
 • Co się stanie gdy dni wolne na poszukiwanie pracy nie zostaną wykorzystane?
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia? Ile urlopu bieżącego, a ile zaległego można udzielić?
 • Czy można udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia, gdy to pracownik wypowiedział umowę o pracę? Czy pracownik może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia?
 • Na jakich zasadach można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy można zwolnić z obowiązku świadczenia pracy pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania urlopu wypoczynkowego? Jak to jednoznacznie zapisać? (praktyczne przykłady).
 1. Jak rozwiązać problemy związane z obowiązkiem wydania świadectwa pracy?
 • Z jaką data powinno być wypisane i wręczone świadectwo pracy?
 • Kiedy i w jakim terminie można wysłać świadectwo pocztą? Jak liczyć upływ tego terminu?
 • Jakie są sankcje za naruszenie terminu na wydanie świadectwa pracy?
 • Czy informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz zasadach jej odbioru wydawana wraz ze świadectwem pracy może być elektroniczna?
 • W jakich przypadkach nie trzeba wydawać tej informacji? (stanowiska resortu pracy),
 • Komu wydaje się świadectwo pracy w razie śmierci pracownika?
 • O czym należy pouczyć w treści świadectwa pracy?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

WARSZTAT II

 

WYKŁADOWCA: Piotr Wojciechowski

 

Temat: Praca w godzinach nadliczbowych – praktyczne warsztaty

 

1. Zasady identyfikacji:

a) Dobowej normy czasu pracy:

 • Jak poprawnie organizować czas pracy, gdy pracownicy są zatrudnieni w równoważnym czasie pracy?
 • Ile odpoczynku w dobie pracowniczej należy zapewnić?

b) Normy tygodniowej czasu pacy:

 • Jak poprawnie planować czas pracy, żeby norma tygodniowa nie została naruszona?

c) Przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy:

 • Jak definiuje się tydzień rozliczeniowy?
 • Ile dni pracy pod rząd można zaplanować pracownikowi?
 • Których pracowników obowiązuje sztywny 5-dniowy tydzień pracy?

d) Pracy w niedzielę i święta:

 • W jakich godzinach może przypadać doba niedzieli lub święta?
 • Jak niedziela lub święto wpływa na wymiar czasu pracy pracownika?
 • Jak poprawnie zaplanować dni wolne, gdy święto przypada w sobotę lub w niedzielę?
 • Czy choroba pracownika w dniu wolnym wpływa na wymiar jego czasu pracy?
 • W jaki sposób dostosować początek i koniec niedzieli lub święta do potrzeb danego pracodawcy?
 • W jakich sytuacjach można planować pracownikom pracę w niedzielę lub w święto?
 • Jeżeli pracownik ma zaplanowaną pracę w daną niedzielę lub w święto – to jak powinien mieć zaplanowane inne dni wolne?
 • Jakie są wymogi PIP odnośnie zapewnienia co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy?

2. Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych – praktyczne rekomendacje:

 • W jakiej postaci najpraktyczniej wydać polecenie pracy nadliczbowej? Na piśmie, elektronicznie, ustnie?
 • Jak się ma system RCP do pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy wcześniejsze przyjście do pracy lub późniejsze wyjście będzie, a kiedy nie będzie pracą w godzinach nadliczbowych?
 • Czy w poleceniu pracy w godzinach nadliczbowych należy wskazywać, czy dotyczy ono pracy spowodowanej akcją ratowniczą lub awarią bądź też szczególnymi potrzebami pracodawcy?
 • W jaki sposób dokumentować konieczność pracy nadliczbowej w zadaniowym czasie pracy?
 • Jakie postanowienia związane z pracą w godzinach nadliczbowych warto zapisać w regulaminie pracy?
 • Kto jest odpowiedzialny za interpretowanie postanowień dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych zapisane w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u pracodawcy? Zgodnie z jakimi zasadami te postanowienia powinny być interpretowane?
 • Czy dokumenty związane z poleceniem pracy nadliczbowej należy przechowywać? Przez jaki czas?
 • Czy pracownik musi wykonać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie są ograniczenia w wykonywaniu pracy nadliczbowej?
 • Jakie limity pracy w godzinach nadliczbowych obowiązują?
 • Jaki jest dobowy limit nadgodzin i kiedy może być naruszany?
 • Jaki jest średniotygodniowy limit nadgodzin i jak go poprawnie ustalić?
 • Jakich godzin nadliczbowych dotyczy limit roczny?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, gdy pracodawca np. przekracza limit takiej pracy?
 • Jak poprawnie zaewidencjonować pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy dyżur, szkolenie lub podróż służbowa przekształcają się w pracę nadliczbową?

3. Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych – praktyczne rekomendacje:

 • Jakie są zasady finansowego rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie są zasady rekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym?
 • Do kiedy należy zdecydować się na daną formę rekompensaty?
 • Jakie są zasady składania przez pracownika wniosku o czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Czy można „mieszać” formy rekompensowania pracy nadliczbowej? W jakich przypadkach dana forma rekompensaty pracy nadliczbowej jest praktyczniejsza?
 • Czy ryczałt jest praktyczną formą rekompensaty pracy nadliczbowej?
 • W jakich przypadkach i na jakich zasadach płacić ryczałt za pracę nadliczbową?
 • Jakie postanowienia w zakresie odbioru czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych warto wprowadzić do regulaminu pracy?
 • Jak praca w dniu wolnym wpływa na powstanie godzin nadliczbowych?
 • Na jakich zasadach oddaje się dzień wolny w zamian za pracę w dniu pierwotnie dla pracownika wolnym?
 • Za ile godzin nadliczbowych średniotygodniowych przysługuje rekompensata, jeżeli pracownik nie dopracował pełnej dniówki w dniu, w którym został dodatkowo wezwany do pracy?

4. Godziny nadliczbowe w poszczególnych systemach czasu pracy – podstawowy, równoważny, zadaniowy, w tym:

 • Kiedy mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy?
 • Kiedy mamy do czynienia z praca nadliczbową dobową, a kiedy średniotygodniową w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Kiedy dłuższa praca w zadaniowym czasie pracy nie będzie pracą nadliczbową?

5. Błędy popełniane przez pracodawców przy rozliczaniu czasu pracy – case study.

6. Zasady odpowiedzialności przełożonych za rozliczanie pacy w godzinach nadliczbowych:

 • Kto ma obowiązek nanosić dane o pracy nadliczbowej na ewidencję czasu pracy?
 • W jakiej sytuacji przełożony popełnia wykroczenie błędnie rozliczając czas pracy pracownika?
 • Czy kara jest nakładana na pracodawcę, czy na konkretnego pracownika?
 • Jak wysoka kara może być nałożona w trakcie kontroli PIP?
 • Czy wysokość kary zależy od liczby błędów popełnionych przez przełożonego?
 • Jak daleko wstecz sięga PIP kontrolując czas pracy?
 • Jak trzeba się zachować, gdy PIP nakłada karę, a jakie postępowanie jest nieracjonalne?
 • Czy pracodawca może wyciągnąć dodatkowe konsekwencje wobec przełożonego, co do którego PIP stwierdził, że naruszył przepisy o czasie pracy?

Agenda szkolenia:

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 ZAJĘCIA
10:30 – 10:45 PRZERWA
10:45 – 12:15 ZAJĘCIA
12:15 – 12:45 PRZERWA NA LUNCH
12:45 – 14:15 ZAJĘCIA
14:15 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 ZAJĘCIA
16:00 – 16:05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

Warunki uczestnictwa 

 

Aby wziąć udział:

Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://ogolnopolskikongresprawapracy.pl/

lub pobrać ze zgłoszenia plik PDF wypełnić, zeskanować i wysłać na adres biuro@mostwanted.edu.pl

 

Cena:

Promocja do 04.03:

Stacjonarnie:

Konferencja + Warsztat = 1000 zł + VAT

Konferencja = 590 zł + VAT

Warsztat = 590 zł + VAT

 

On-line:

Konferencja + Warsztat = 800 zł + VAT

Konferencja = 450 zł + VAT

Warsztat = 450 zł + VAT

 

Cena od 05.03.

Stacjonarnie:

Konferencja + Warsztat = 1200 zł + VAT

Konferencja = 690 zł + VAT

Warsztat = 690 zł + VAT

 

On-line:

Konferencja + Warsztat = 1000 zł + VAT

Konferencja = 550 zł + VAT

Warsztat = 550 zł + VAT

Prelegenci

KATARZYNA JĘDRZEJEWSKA 

Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz Podyplomowego Studium Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Główny specjalista ds legislacji w MRPiT, mianowany urzędnik służby cywilnej. Od 2009 r. zatrudniona w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. W ramach pracy w resorcie - specjalista z zakresu przygotowywania projektów aktów prawnych z obszaru prawa pracy (brała udział w przygotowywaniu projektów zmian prawa pracy m.in w zakresie ochrony danych osobowych, dokumentacji pracowniczej, pracy zdalnej), udzielania wyjaśnień na temat praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa pracy oraz uczestniczka prac parlamentarnych.

Poza zawodowym doświadczeniem legislacyjnym, także prowadząca szkolenia dla pracowników działów personalnych, pracodawców prywatnych i sfery budżetowej.

MONIKA FRĄCZEK

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

prof. dr hab. JACEK MĘCINA

Prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego. Jego zainteresowania badawcze koncertują się na polityce zatrudnienia i rynku pracy, prawie pracy i zbiorowych stosunków pracy oraz warunkach funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce i w krajach UE. Od 1993 roku pracownik Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997–2000). W latach 2016 – 2019 dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW, obecnie szef Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy WNPiSM UW. Pasje badawcze łączy z zaangażowaniem w służbę publiczną jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych (od 2004), wiceminister gospodarki i pracy odpowiedzialny za problemy prawa pracy, wynagrodzeń, dialogu społecznego i rynku pracy (2005), w latach 2012 – 2015 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego i Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych, wcześniej Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS (1997) i Fundacji Alexandra von Humboldta (2001-2002). Członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej.

ŁUKASZ PRASOŁEK

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. Przez blisko 10 lat był wykładowcą na kursach zawodowych dla specjalistów ds. kadr i płac.

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego).

Autor ponad 14.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1600 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace (GWSH w Katowicach oraz UTH w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Ekspert BDO. Stały współpracownik Universe Properties Group. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Specjalista w zakresie wdrażania PPK i ZFŚS.

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Adwokat, prowadzi obecnie indywidualną kancelarię adwokacką. Prawem pracy zajmuje się od ponad 15 lat, W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych sporządzał opinie prawne na potrzeby Ministerstwa Pracy, w 2001-2009. Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie przez pierwsze trzy lata wykonywał pracę w charakterze specjalisty ds. prawnych zajmując się interpretacją przepisów prawa pracy na potrzeby Urzędu kontrolno – nadzorczego a przez koleje pięć lat współkierowałem tym Departamentem kreując politykę nadzorczo – kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach prac inspekcyjnych sporządzał wytyczne do przeprowadzania kontroli przez inspektorów pracy, wykładał wiedzę inspektorom pracy w szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, reprezentował Urząd na licznych konferencjach, sympozjach i Zjazdach. W czasie pracy w Inspekcji był również częstym gościem mediów gdzie upowszechniał prawo pracy słuchaczom i telewidzom. W 2016 oraz 2017 r. ponownie wrócił do Państwowej inspekcji Pracy w charakterze doradcy Szefa Urzędu Głównego Inspektora Pracy.

Od 2009 r. prowadzi indywidualną działalność doradczą, obecnie w formie Kancelarii Adwokackiej.

Pracuje również w charakterze wykładowcy, zarówno w ramach prowadzonych szkoleń „otwartych” i tych dedykowanych konkretnym organizacjom, jak również na uczelniach wyższych. Jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, czy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Konferencję poprowadzi

KAROL ZAMOJSKI

Współzałożyciel sieci placówek edukacyjnych Domy Rozwoju Zamojscy Sp. z o.o.
• Praktyk biznesu, przedsiębiorca, doradca i mentor zarządów przedsiębiorstw głównie w zakresie planowania strategicznego, komunikowania zarządczego i strategii negocjacyjnych.
• Specjalista w dziedzinie wystąpień publicznych i medialnych.
• Ekspert w dziedzinie argumentacji negocjacyjnej i mediacyjnej; autor programów nauczania logiki dla studentów kierunków biznesowych.
• Filozof i ekonomista. Przez kilkanaście lat wykładowca, m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
• Współautor podręcznika przedsiębiorczości społecznej pt. ”Kulturalnie przez ekonomię społeczną”.

 

 

Kontakt
Grupa Most Wanted!
Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 29 marca 2023

31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
17-18 maja 2023
Konferencja Strategie HR
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia