Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
25 kwietnia
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: TaxFin.pl

Faktura VAT w formie papierowej oraz elektronicznej w 2013 r. Nowelizacja przepisów

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Wystawianie, przesyłanie oraz przechowywanie faktur VAT jest dla każdego przedsiębiorcy jedną z najważniejszych czynności związanych z prawidłowym rozliczeniem podatków przedsiębiorstwa. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. oraz 1 stycznia 2014 r. mają ulec zmianie przepisy, które dotyczą zasad związanych z fakturowaniem. Znowelizowane przepisy będą obligowały przedsiębiorców do wprowadzenia zmian do sposobu dokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zasad związanych z fakturowaniem, które będą obowiązywały po nowelizacji oraz ich porównanie z dotychczasowymi regulacjami prawnymi. W trakcie szkolenia zostaną omówione terminy wystawienia faktur, prawidłowa treść faktury, wystawianie faktur na rzecz osób fizycznych, fakturowanie w sposób elektronicznych oraz korygowanie faktur.

Prowadzący:

Marta Szafarowska, Partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego
Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Od listopada 2002 r. do lipca 2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a od 1998 r. w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W międzynarodowych firmach doradczych zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Jest autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej. Pani Marta Szafarowska jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN.

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, senior menedżer, Działu Doradztwa Podatkowego VAT KPMG
Agnieszka posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w zakresie podatków pośrednich. Od 2007 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Doradza wielu znanym firmom z różnych sektorów gospodarki, szczególnie z branży dóbr konsumpcyjnych. Agnieszka była zaangażowana w wiele projektów z zakresu optymalizacji rozliczeń podatkowych oraz liczne przeglądy podatkowe. Reprezentuje klientów w trakcie postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Agnieszka posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów podatkowych. Jest autorem artykułów o tematyce podatkowej.

Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner zarządzający w Piekielnik i Partnerzy
Poprzednio wiele lat związany z Ernst & Young we Wrocławiu oraz PricewaterhouseCoopers w Berlinie. Uznany ekspert prawa podatkowego oraz ceniony wykładowca. Obszarem jego specjalizacji jest między innymi międzynarodowe prawo podatkowe, regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła oraz wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych firm, szczególnie na rzecz Klientów z krajów niemieckojęzycznych, przeprowadził i nadzorował wiele istotnych przeglądów podatkowych oraz badań due diligence, był doradcą podczas wielu transakcji M&A. Jego specjalizacją jest także optymalizacja podatkowa oraz doradztwo strategiczne. Pan Tomasz jest także autorem wielu publikacji, ekspertem dzienników Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, serwisów finansowych. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz seminaria i konferencje podatkowe. Jest absolwentem Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą o specjalizacji prawo podatkowe oraz ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw.

Program:

9:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie

10:00 – 10:30 I. Najważniejsze zasady związane ze zmianą przepisów w zakresie fakturowania:
Tomasz Piekielnik, Piekielnik i Partnerzy
a) termin wejścia w życie przepisów dotyczących fakturowania,
b) przepisy przejściowe dotyczące wystawiania faktur VAT,
c) zgodność zmian w zakresie fakturowania z prawem unijnym.

10:30 – 11:00 II. Istota i znaczenie faktury VAT w obrocie gospodarczym po nowelizacji przepisów:
Tomasz Piekielnik, Piekielnik i Partnerzy
a) faktura VAT podstawowym dokumentem rozliczeniowym,
b) znaczenie faktury VAT w przypadku sporów sądowych,
c) sprzeczność treści umowy z wystawioną fakturą – na co się powoływać?,
d) czy faktura może zastępować umowę pisemną?,
e) obrót fiskalizowany na kasie rejestrującej a wystawianie faktur VAT.

11:00 – 11:30 III. Nowelizacja przepisów dotycząca fakturowania:
Tomasz Piekielnik, Piekielnik i Partnerzy
a) definicja faktury VAT,
b) wystawianie faktur uproszczonych,
c) poprawna treść faktury VAT po nowelizacji przepisów,
d) brak konieczności wystawiania faktur VAT,
e) możliwość wystawienia faktury przez podmiot trzeci (agenta, pełnomocnika, przedstawiciela itp.),
f) terminy wystawienia faktury VAT po nowelizacji,
g) możliwość wystawienia faktury VAT przed sprzedażą,
h) wystawienie faktur z tytułu zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
i) wystawienie faktury w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
j) eliminacja konieczności wystawiania faktur wewnętrznych.

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę

11:45 – 12:30 IV. Faktury elektroniczne po nowelizacji przepisów:
Agnieszka Smolińska, KPMG
a) definicja faktury elektronicznej,
b) elementy niezbędne na fakturze elektronicznej,
c) możliwość wystawiania oraz przesyłania faktur elektronicznych,
d) przesłanki techniczne niezbędne do wystawiania faktur elektronicznych,
e) dopuszczalne formy faktur elektronicznych,
f) definicja poufności oraz integralności treści faktury elektronicznej,
g) przechowywanie faktur elektronicznych.

12:30 – 13:15 V. Faktury korygujące po nowelizacji przepisów:
Agnieszka Smolińska, KPMG
a) treść faktury korygującej po nowelizacji przepisów,
b) wystawianie faktur korygujących "in minus"
c) faktury korygujące "in plus"
d) ujęcie w rozliczeniu VAT faktur korygujących,
e) konieczność uzyskania potwierdzenia odebrania faktur korygującej przez nabywcę,
f) brak konieczności odbioru faktury korygującej przez nabywcę,
g) wyeliminowanie możliwości wystawiania not korygujących.

13:15 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:45 VI. Określenie podstawy opodatkowania na fakturze VAT po nowelizacji przepisów:
Marta Szafarowska, MDDP
a) podstawa opodatkowania a definicja transakcji kompleksowej,
b) konieczność opodatkowania refakturowania usług powiązanych według stawki właściwej dla transakcji głównej,
c) ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów oraz transportu towarów.

14:45 – 15:15 VII. Rozliczenie refakturowania usług po nowelizacji przepisów:
Marta Szafarowska, MDDP
a) pojęcie refakturowania usług wynikające z prawa polskiego oraz prawa unijnego,
b) refakturowanie usług na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej oraz refakturowanie na rzecz podmiotów niepowiązanych kapitałowo lub osobowo,
c) zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej w przypadku refakturowania usług,
d) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług,
e) prawidłowe dokumentowanie refakturowania.

15:15 – 15:45 IX. Odliczanie podatku naliczonego a zasady fakturowania:
Marta Szafarowska, MDDP
a) faktura jako podstawa do odliczenia VAT,
b) moment powstania prawa do odliczenia VAT,
c) moment powstania prawa do odliczenia a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) moment powstania prawa do odliczenia a data otrzymania faktury,
e) moment powstania prawa do odliczenia a umowny termin płatności,
f) ograniczenia w prawie do odliczenia a błędy w fakturowaniu.

15:45 – 16:00 X. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje

16:30 Zakończenie – wręczenie certyfikatów

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa:
cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 690 zł + 23% VAT*
cena regularna: 770 zł + 23% VAT
dla klientów spółek biorących udział w szkoleniu: 20 % rabatu*
* Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.taxfin.pl/konferencje.

Pytania można także wysyłać na adres: biuro@taxfin.pl lub zadawać pod nr telefonu: (22) 208 22 22.