Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
16 września
do 15 października
2010
Miasto:
Organizator:

Podatki 2010/2011 nowelizacja VAT aktualne problemy w CIT oraz bilansowe aspekty sprawozdania finansowego

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Termin

    
2010.10.13 - 2010.10.15 Warszawa

Zgłoszenia

Dzień I:
Podatek VAT - orzecznictwo, nowelizacja ustawy oraz aktualne problemy.

8:30-9:00 - kawa powitalna

9:00-10:00 - Adam Bącal

1. Najnowsze orzecznictwo ETS i sądów administracyjnych, w tym m.in.:
a) możliwość odliczania podatku naliczonego od zakupu samochodów oraz paliwa do samochodów,
b) zasady rozliczania WDT,
c) opodatkowanie zaliczek.

10:00-10:15 - przerwa kawowa

10:15-11:45 - Tomasz Michalik i Marta Szafarowska

1. Zmiany stawek podatku - aspekty praktyczne, w szczególności:
a) przepisy przejściowe,
b) stosowane stawki w przypadku, gdy dostawa jest wykonana w roku 2010 a obowiązek podatkowy powstaje w roku 2011.

2. Zwolnienia przedmiotowe w roku 2011, w szczególności:
a) usługi pośrednictwa związane z usługami zwolnionymi,
b) zakres zwolnień dotyczący usług edukacyjnych, opieki zdrowotnej, usług finansowych,
c) nowe zwolnienia - np. usługi świadczone przez tzw. niezależne grupy osób.

3. Nowe zasady dotyczące fakturowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT, nowelizacji Dyrektywy 2006/112 i orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym w szczególności:
a) wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznie bez systemu EDI i podpisu elektronicznego,
b) przechowywanie faktur w formie elektronicznej,
c) fakturowanie zaliczek, usług i dostaw towarów w sposób ciągły,
d) wystawianie faktur korygujących - konieczność posiadania potwierdzenia odbioru.

11:45-12:00 - przerwa kawowa

12:00-13:30 - Aneta Pożarowska

1. Planowana nowelizacja podatku VAT:
a) stawki podatkowe a klasyfikacje statystyczne,
b) czy nowy sposób uregulowania zwolnień przedmiotowych przybliży polską ustawę do Dyrektywy VAT?
c) co dalej z obniżonymi stawkami podatku VAT na usługi gastronomiczne, produkty żywnościowe, książki?
2. Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących:
a) kto i na jakich zasadach będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2011 r.
b) zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
c) kiedy dokumentowanie za pomocą faktur zwalnia z obowiązku stosowania kasy.

13:30-14:15 - lunch

14:15-16:30 - Krzysztof Woźniak

1. Projektowana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług:
a) zakres i terminy wprowadzenia nowych stawek podatku,
b) nowa treść załączników do ustawy,
c) nabycie samochodów osobowych oraz paliw do ich napędu - ograniczenie i likwidacja odliczeń podatku naliczonego.
 

2. Wybrane zagadnienia szczegółowe:
a) zaliczki, zadatki, raty wpłacane na konto podatnika,
b) refakturowanie usług, a właściwe stawki podatku,
c) świadczenie usług kompleksowych oraz dostawy zestawu towarów,
d) dostawa towarów, czy świadczenie usług?
e) faktury z nieprawidłowymi stawkami podatku,
f) faktury papierowe, elektroniczne i e-mailowe,
g) korygowanie lub anulowanie faktur - skutki dla rozliczeń podatku należnego i naliczonego,
h) sprzedaż nieruchomości - opodatkowane, czy zwolnione z podatku?

Dzień II:
Podatek CIT - aktualne problemy, wybrane zagadnienia.

9:30-10:00 - przerwa kawowa

10:00-11:30 - Paweł Mazurkiewicz

1. Orzecznictwo NSA w sprawie pakietów medycznych.
2. Kwalifikacja przychodów dla celów PIT z tytułu działalności gospodarczej - przychody z usług zarządzania oraz z obrotu wierzytelnościami.
3. Spółki osobowe jako narzędzie optymalizacji w podatkach dochodowych - przegląd orzecznictwa i propozycji zmian do ustaw.
4. Prywatne użytkowanie samochodu osobowego - stanowiska organów podatkowych oraz propozycje zmian do ustaw.
5. Propozycje  zmian przepisów o leasingu.

11:30-11:45 - przerwa kawowa

11:45-13:00 - Marcin Górski

1. Definicja przychodu z działalności gospodarczej w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych:
a) data uzyskania przychodu a moment powstania przychodu,
b) przychody z tytułu wydania rzeczy, zbycia praw majątkowych oraz wykonania usługi,
c) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz mediów,
d) przychody z tytułu innych świadczeń,
e) zaliczki na poczet wydania towaru albo wykonania usługi.

13:00-13:45 - lunch

13:45-16:00 - Marcin Górski

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych:
a) koszt poniesiony a dzień poniesienia kosztów.
b) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu.
c) koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Dzień specjalny III:
Bilansowe aspekty sporządzenia sprawozdania finansowego


9:30-10:00 - przerwa kawowa

10:00-13:15 - Michał Kołosowski 

1. Harmonogram sporządzania sprawozdania finanso¬wego.
2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR / MSSF) jako element polskiego prawa bilansowego.
3. Inwentaryzacja.
4. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowe¬go - wybrane zagadnienia m.in.:
a) rachunek przepływów pieniężnych - studium przypadku,
b) informacja dodatkowa.
5. Analiza wybranych Krajowych Standardów Rachunko¬wości MSR:
a) KSR nr 3 - „Podatek dochodowy" (podatek odroczony),
b) KSR nr 5 - Leasing, najem i dzierżawa",
c) KSR nr 6- „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokreso¬we kosztów, zobowiązania warunkowe",
d) proponowane zmiany w MSR 17 Leasing.
6. Zmiany w zakresie wyceny i prezentacji instrumentów finansowych- MSSF 9.
7. Klasyfikacja i zasady wycena instrumentów finanso¬wych - studium przypadku.
8. Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania fi¬nansowego.

11:30-11:45 - przerwa kawowa

13:15-14:00 - lunch

14:00-16:00 - dr Przemysław Kabalski

1. Wybrane problemy wyceny rezerw - stan obecny i nad¬chodzące zmiany MSR 37:
a) aktualne zasady ujmowania i wyceny rezerw (wartość pieniądza w czasie, wartość oczekiwana),
b) kluczowe zmiany w MSR 37 w zakresie ujmowania i wyceny rezerw.
2. Określanie istotności transakcji i elementów sprawoz¬dań finansowych:
a) istotność wg MSSF,
b) ocena istotności transakcji - wybrane przykłady.

Prowadzący

    
Adam Bącal - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Tomasz Michalik - doradca podatkowy, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 1995 - 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Od roku 2004 jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber's Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W rankingu Gazety Prawnej został uznany za Najlepszego Doradcę Podatkowego w Polsce roku 2008. Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 7 wydań.

Marta Szafarowska - doradca podatkowy w MDDP. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W międzynarodowych firmach doradczych zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Aneta Pożarowska - doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów".

Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.
  
Paweł Mazurkiewicz - doradca podatkowy, partner w MDDP. Przed podjęciem współpracy z MDDP, pracował w Ernst & Young, gdzie w okresie od 1995 do 2004 roku zajmował się w szczególności doradztwem w zakresie podatków dochodowych oraz podatków międzynarodowych. Odpowiedzialny był za szereg lokalnych oraz międzynarodowych projektów. Kierował zespołami przygotowującymi due diligence oraz przeglądy podatkowe. W latach 2000 - 2002 był odpowiedzialny za zarządzanie wiedzą (knowledge management) w Ernst & Young. W MDDP zajmuje się m.in. obsługą transakcji leasingowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Marcin Górski - adwokat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych. Przez szereg lat zajmował się doradztwem podatkowym w firmie Arthur Andersen, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz prawa gospodarczego. Doświadczony wykładowca na szkoleniach otwartych i zamkniętych. Jest autorem licznych programów szkoleniowych, prowadzi zajęcia na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej.
 
Dzień specjalny:
dr Przemysław Kabalski - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik podyplomowego studium „Rachunkowości według MSSF". Wykładowca problematyki zastosowania MSR/MSSF, prowadzący obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów oraz zajęcia na kursie międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowanym przez ACCA. Autor m.in. książki „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF" oraz wielu artykułów na temat MSR/MSSF zamieszczanych w czasopismach specjalistycznych.

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z niemieckim prawem bilansowym (HGB), MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Informacje organizacyjne

    
Koszt uczestnictwa w konferencji dzień I i II:
- jednej osoby 1540 zł + 22% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1440 zł/os. + 22% VAT

Koszt uczestnictwa w dniu specjalnym dzień III:
- jednej osoby 690 zł + 22% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os. + 22% VAT

Koszt uczestnictwa w konferencji i dniu specjalnym (3 dni) wynosi:
- jednej osoby 1940 zł + 22% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os. + 22% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00-16:00
Dzień II: 9:00-16:30
Dzień III: 10:00-16:00

Miejsce zajęć:

Hotel Sofitel Victoria *****
ul. Królewska 11, Warszawa

Więcej informacji

Podobne wydarzenia

InfoMEET Kraków
Kraków 17 marca
17 marca Kraków
Ogranizator NOVIAL S.C.
Absolvent Talent Days Kraków
Kraków 20 marca
20 marca Kraków
Ogranizator Absolvent.pl
XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków

Podobne wydarzenia