Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
16 września
do 15 października
2010
Miasto:
Organizator:

Podatki 2010/2011 nowelizacja VAT aktualne problemy w CIT oraz bilansowe aspekty sprawozdania finansowego

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Termin

    
2010.10.13 - 2010.10.15 Warszawa

Zgłoszenia

Dzień I:
Podatek VAT - orzecznictwo, nowelizacja ustawy oraz aktualne problemy.

8:30-9:00 - kawa powitalna

9:00-10:00 - Adam Bącal

1. Najnowsze orzecznictwo ETS i sądów administracyjnych, w tym m.in.:
a) możliwość odliczania podatku naliczonego od zakupu samochodów oraz paliwa do samochodów,
b) zasady rozliczania WDT,
c) opodatkowanie zaliczek.

10:00-10:15 - przerwa kawowa

10:15-11:45 - Tomasz Michalik i Marta Szafarowska

1. Zmiany stawek podatku - aspekty praktyczne, w szczególności:
a) przepisy przejściowe,
b) stosowane stawki w przypadku, gdy dostawa jest wykonana w roku 2010 a obowiązek podatkowy powstaje w roku 2011.

2. Zwolnienia przedmiotowe w roku 2011, w szczególności:
a) usługi pośrednictwa związane z usługami zwolnionymi,
b) zakres zwolnień dotyczący usług edukacyjnych, opieki zdrowotnej, usług finansowych,
c) nowe zwolnienia - np. usługi świadczone przez tzw. niezależne grupy osób.

3. Nowe zasady dotyczące fakturowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT, nowelizacji Dyrektywy 2006/112 i orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym w szczególności:
a) wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznie bez systemu EDI i podpisu elektronicznego,
b) przechowywanie faktur w formie elektronicznej,
c) fakturowanie zaliczek, usług i dostaw towarów w sposób ciągły,
d) wystawianie faktur korygujących - konieczność posiadania potwierdzenia odbioru.

11:45-12:00 - przerwa kawowa

12:00-13:30 - Aneta Pożarowska

1. Planowana nowelizacja podatku VAT:
a) stawki podatkowe a klasyfikacje statystyczne,
b) czy nowy sposób uregulowania zwolnień przedmiotowych przybliży polską ustawę do Dyrektywy VAT?
c) co dalej z obniżonymi stawkami podatku VAT na usługi gastronomiczne, produkty żywnościowe, książki?
2. Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących:
a) kto i na jakich zasadach będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2011 r.
b) zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
c) kiedy dokumentowanie za pomocą faktur zwalnia z obowiązku stosowania kasy.

13:30-14:15 - lunch

14:15-16:30 - Krzysztof Woźniak

1. Projektowana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług:
a) zakres i terminy wprowadzenia nowych stawek podatku,
b) nowa treść załączników do ustawy,
c) nabycie samochodów osobowych oraz paliw do ich napędu - ograniczenie i likwidacja odliczeń podatku naliczonego.
 

2. Wybrane zagadnienia szczegółowe:
a) zaliczki, zadatki, raty wpłacane na konto podatnika,
b) refakturowanie usług, a właściwe stawki podatku,
c) świadczenie usług kompleksowych oraz dostawy zestawu towarów,
d) dostawa towarów, czy świadczenie usług?
e) faktury z nieprawidłowymi stawkami podatku,
f) faktury papierowe, elektroniczne i e-mailowe,
g) korygowanie lub anulowanie faktur - skutki dla rozliczeń podatku należnego i naliczonego,
h) sprzedaż nieruchomości - opodatkowane, czy zwolnione z podatku?

Dzień II:
Podatek CIT - aktualne problemy, wybrane zagadnienia.

9:30-10:00 - przerwa kawowa

10:00-11:30 - Paweł Mazurkiewicz

1. Orzecznictwo NSA w sprawie pakietów medycznych.
2. Kwalifikacja przychodów dla celów PIT z tytułu działalności gospodarczej - przychody z usług zarządzania oraz z obrotu wierzytelnościami.
3. Spółki osobowe jako narzędzie optymalizacji w podatkach dochodowych - przegląd orzecznictwa i propozycji zmian do ustaw.
4. Prywatne użytkowanie samochodu osobowego - stanowiska organów podatkowych oraz propozycje zmian do ustaw.
5. Propozycje  zmian przepisów o leasingu.

11:30-11:45 - przerwa kawowa

11:45-13:00 - Marcin Górski

1. Definicja przychodu z działalności gospodarczej w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych:
a) data uzyskania przychodu a moment powstania przychodu,
b) przychody z tytułu wydania rzeczy, zbycia praw majątkowych oraz wykonania usługi,
c) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz mediów,
d) przychody z tytułu innych świadczeń,
e) zaliczki na poczet wydania towaru albo wykonania usługi.

13:00-13:45 - lunch

13:45-16:00 - Marcin Górski

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych:
a) koszt poniesiony a dzień poniesienia kosztów.
b) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu.
c) koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Dzień specjalny III:
Bilansowe aspekty sporządzenia sprawozdania finansowego


9:30-10:00 - przerwa kawowa

10:00-13:15 - Michał Kołosowski 

1. Harmonogram sporządzania sprawozdania finanso¬wego.
2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR / MSSF) jako element polskiego prawa bilansowego.
3. Inwentaryzacja.
4. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowe¬go - wybrane zagadnienia m.in.:
a) rachunek przepływów pieniężnych - studium przypadku,
b) informacja dodatkowa.
5. Analiza wybranych Krajowych Standardów Rachunko¬wości MSR:
a) KSR nr 3 - „Podatek dochodowy" (podatek odroczony),
b) KSR nr 5 - Leasing, najem i dzierżawa",
c) KSR nr 6- „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokreso¬we kosztów, zobowiązania warunkowe",
d) proponowane zmiany w MSR 17 Leasing.
6. Zmiany w zakresie wyceny i prezentacji instrumentów finansowych- MSSF 9.
7. Klasyfikacja i zasady wycena instrumentów finanso¬wych - studium przypadku.
8. Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania fi¬nansowego.

11:30-11:45 - przerwa kawowa

13:15-14:00 - lunch

14:00-16:00 - dr Przemysław Kabalski

1. Wybrane problemy wyceny rezerw - stan obecny i nad¬chodzące zmiany MSR 37:
a) aktualne zasady ujmowania i wyceny rezerw (wartość pieniądza w czasie, wartość oczekiwana),
b) kluczowe zmiany w MSR 37 w zakresie ujmowania i wyceny rezerw.
2. Określanie istotności transakcji i elementów sprawoz¬dań finansowych:
a) istotność wg MSSF,
b) ocena istotności transakcji - wybrane przykłady.

Prowadzący

    
Adam Bącal - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Tomasz Michalik - doradca podatkowy, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 1995 - 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Od roku 2004 jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber's Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W rankingu Gazety Prawnej został uznany za Najlepszego Doradcę Podatkowego w Polsce roku 2008. Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 7 wydań.

Marta Szafarowska - doradca podatkowy w MDDP. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W międzynarodowych firmach doradczych zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Aneta Pożarowska - doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów".

Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.
  
Paweł Mazurkiewicz - doradca podatkowy, partner w MDDP. Przed podjęciem współpracy z MDDP, pracował w Ernst & Young, gdzie w okresie od 1995 do 2004 roku zajmował się w szczególności doradztwem w zakresie podatków dochodowych oraz podatków międzynarodowych. Odpowiedzialny był za szereg lokalnych oraz międzynarodowych projektów. Kierował zespołami przygotowującymi due diligence oraz przeglądy podatkowe. W latach 2000 - 2002 był odpowiedzialny za zarządzanie wiedzą (knowledge management) w Ernst & Young. W MDDP zajmuje się m.in. obsługą transakcji leasingowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Marcin Górski - adwokat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych. Przez szereg lat zajmował się doradztwem podatkowym w firmie Arthur Andersen, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz prawa gospodarczego. Doświadczony wykładowca na szkoleniach otwartych i zamkniętych. Jest autorem licznych programów szkoleniowych, prowadzi zajęcia na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej.
 
Dzień specjalny:
dr Przemysław Kabalski - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik podyplomowego studium „Rachunkowości według MSSF". Wykładowca problematyki zastosowania MSR/MSSF, prowadzący obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów oraz zajęcia na kursie międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowanym przez ACCA. Autor m.in. książki „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF" oraz wielu artykułów na temat MSR/MSSF zamieszczanych w czasopismach specjalistycznych.

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z niemieckim prawem bilansowym (HGB), MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Informacje organizacyjne

    
Koszt uczestnictwa w konferencji dzień I i II:
- jednej osoby 1540 zł + 22% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1440 zł/os. + 22% VAT

Koszt uczestnictwa w dniu specjalnym dzień III:
- jednej osoby 690 zł + 22% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os. + 22% VAT

Koszt uczestnictwa w konferencji i dniu specjalnym (3 dni) wynosi:
- jednej osoby 1940 zł + 22% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os. + 22% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00-16:00
Dzień II: 9:00-16:30
Dzień III: 10:00-16:00

Miejsce zajęć:

Hotel Sofitel Victoria *****
ul. Królewska 11, Warszawa

Więcej informacji

Kontakt
Wydarzenia

Dziś jest 18 czerwca 2024

Zobacz wszystkie