Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
21 maja
do 22 maja
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Praktyczna analiza sprawozdań kredytobiorców sporządzonych zgodnie z MSSF i MSR (maj 2015)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Będziesz potrafił:

 • czytać, analizować oraz wykorzystywać sprawozdania finansowe sporządzone według MSSF, zwłaszcza do oceny wniosku kredytowego
 • rozpoznawać kluczowe obszary różnic między PSR a MSSF
 • identyfikować potencjalne obszary ryzyka kredytowego, wynikające z możliwości zastosowania fakultatywnych zasad rachunkowości

Komu polecamy szkolenie?

 • analitykom kredytowym
 • doradcom/opiekunom klienta
 • specjalistom, odpowiadającym za analizę sprawozdań finansowych kredytobiorców oraz sporządzającym ocenę zdolności kredytowej

Wymagania wstępne: szkolenie przeznaczone jest dla osób, posiadających wiedzę w zakresie polskiej rachunkowości oraz podstawowe informacje w zakresie MSSF

Jak przebiegają zajęcia?
Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje wykład, prezentujący poszczególne MSSF i MSR, z uwzględnieniem kluczowych różnic w porównaniu z regulacjami polskimi oraz identyfikację obszarów ryzyka, pokazanych na krótkich przykładach. Druga cześć to praktyczna analiza sprawozdań, opartych na MSSF i studia przypadków.

Ważne: W trakcie szkolenia omawiane są najnowsze zmiany w MSSF i MSR, zarówno te obowiązujące od 2012 r, jak i mające wejść w życie w latach 2013-2015.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do "Przybornika uczestnika szkolenia WIB". A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?
Grażyna Machula

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

Część I:

 • Założenia koncepcyjne MSR, MSSF 1 i MSR 1
 • Problemy analityków kredytowych - wartość księgowa a wartość rynkowa
 • Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego MSR1 z naciskiem na zdolność jednostki do obsługi kredytów
 • Bilans otwarcia w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF 1
 • Transakcje zakończone i niezakończone
 • Moment ujęcia transakcji w księgach rachunkowych
 • Transakcja bilansowa i pozabilansowa
 • Moment ujęcia przychodu
 • Zasady rozliczania przychodów i kosztów
 • Zasady wyceny aktywów
 • Informacja dodatkowa to też sprawozdanie finansowe

Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego - jak czytać sprawozdanie finansowe?
Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo, transfer pricing (MSSF 3, MSR 27, 28, MSSF 10, MSSF 11)

 • Formy prawne prowadzonych jednostek gospodarczych
 • Transakcje podmiotów w ramach grupy kapitałowej - skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 • Transakcje podmiotów z podmiotami powiązanymi kapitałowo, innymi niż jednostkami wchodzącymi osobami skład grupy kapitałowej np. akcjonariuszami, będącymi osobami fizycznymi
 • Transfer pricing

Ryzyko manipulacji bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (MSR 27/MSSF 10, 28)

 • "Miękka" definicja kontroli
 • Zawężony skład grupy kapitałowej
 • Błędna wycena aktywów netto na dzień nabycia udziałów
 • Zawyżona wartość firmy
 • Brak wyłączeń zysków w ramach grupy kapitałowej
 • Brak informacji o transakcjach występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, niepodlegającymi konsolidacji
 • Spółki specjalnego przeznaczenia

Przekształcenia, fuzje i podział przedsiębiorstw (MSF 3)

 • Rewaloryzacja aktywów w wyniku przekształcenia bez realiów transakcji
 • Błędna wycena aktywów
 • Aktywowanie własnej wartości firmy w wyniku błędnego zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów lub zwykłego przekształcenia
 • Brak kontroli wyceny aportu przez sądy w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Obszary o wysokim ryzyku manipulacji bilansowej i znaki ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych

Część II. Praktyczna:

Ocena sprawozdań finansowych sporządzonych według MSSR w praktyce na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Praktyczna analiza sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSR jednostek:

 • budowlanych
 • produkcyjnych
 • media
 • handlowych/usługowych

Analiza porównawcza sprawozdań finansowych wyżej wymienionych jednostek sporządzonych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych. Główne różnice między wymogami ustawy o rachunkowości a MSSF (MSR 2, 16, 19, 37, 38, MSR 32, 39, MSSF 7, MSR 40)
Metody manipulacji bilansowej

 • Pozycje bilansowe i pozabilansowe
 • Aktywowanie składników o wątpliwych wartościach
 • Zawyżona wycena aktywów
 • Przyspieszanie momentu ujęcia przychodu
 • Błędna periodyzacja przychodów lub kosztów
 • Manipulacja rezerwami i dochodami przyszłych okresów
 • Dekretacje z pominięciem rachunku zysków i strat
 • Przesunięcia rezerw do zobowiązań warunkowych
 • Zmiany w zastosowanych zasadach rachunkowości
 • Korekta błędów z lat ubiegłych

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora »

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 21 marca 2023

22-31 marca 2023
B in Banking 2023
27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie