Temat tygodnia
Zobaczcie, jak pokolenie Z widzi siebie w roli księgowych i jakie ma oczekiwania.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
25 października
do 22 marca
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Studium Dealerów Rynków Finansowych

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Warszawski Instytut Bankowości ma przyjemność zaprezentować Państwu i zachęcić do uczestnictwa w studium.


Uczestnicy studium:


Przygotują się do samodzielnej pracy na stanowisku dealera rynków finansowych. W szczególności będą potrafili:

 • zdefiniować podstawowe zadania polityki gospodarczej oraz scharakteryzować jej instrumenty, opisać podstawowe wskaźniki gospodarcze oraz ich wpływ na rynki finansowe
 • scharakteryzować zasady działania i specyfikę instrumentów rynku pieniężnego, walutowego, obligacji i ich pochodnych
 • wyceniać te instrumenty oraz stosować różne poznane techniki transakcyjne
 • opisać zasady rozliczania operacji rynku pieniężnego i dewizowego, operacji na papierach wartościowych oraz operacji instrumentów pochodnych
 • opisać rolę banku centralnego na rynku pieniężnym i scharakteryzować instrumenty polityki pieniężnej
 • scharakteryzować działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy z kontrahentami i klientami
 • Zapoznasz się z możliwościami i nauczysz podstaw użytkowania systemu informacyjnego Reuters, najpowszechniej wykorzystywanego w codziennej pracy dealerów
 • Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat WIB, sygnowany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Komu polecamy szkolenie?

 • Dealerom bankowym z krótkim stażem (do 3 lat)
 • Specjalistom zatrudnionym przez partnerów banków - uczestników rynków finansowych w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych
 • Osobom, przygotowującym się do podjęcia zawodu dealera rynku finansowego

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jedna z sesji odbywa się w siedzibie i z wykorzystaniem oprogramowania Thomson Reuters. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio co 2 tygodnie (8 sesji). Program kończy się egzaminem testowym.


Kto prowadzi szkolenie?

Program opracowany i realizowany przez zespół trenerów: wybitnych polskich specjalistów-praktyków rynków finansowych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA.


Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?


BLOK OGÓLNY:

 • Wstęp do rynków finansowych
  • Definicja i podział rynków finansowych
  • Podstawowe kategorie ryzyka finansowego w banku
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym a dopasowanie kapitałowe banku
  • Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
 • Teoria wartości pieniądza w czasie
  • Przepływy gotówkowe w czasie
  • Wartość bieżąca i przyszła
  • Procent prosty i składany
  • Składanie wewnątrzokresowe
  • Wartość bieżąca netto
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Stopa realna a nominalna; stopa efektywna a stopa nominalna
  • Baza odsetkowa
  • Krzywa dochodowości
 • Analiza danych makroekonomicznych

BLOK SPECJALISTYCZNY:

 • Rynek pieniężny
  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku pieniężnego
  • Podstawowe instrumenty (depozyty międzybankowe, operacje repo i sell buy back), definicje, kwotowania, kalkulacje
  • Ryzyko płynności (definicja, metody pomiaru - analiza luki płynności i metody zarządzania luką)
  • Ryzyko stopy procentowej krótkookresowej (definicja, metody pomiaru - analiza luki przeszacowania i metody zarządzania luką)
  • Bank centralny na rynku pieniężnym
  • Arbitraż rynku pieniężnego
 • Rynek obligacji
  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku obligacji
  • Podstawowe typy obligacji - definicje, kalkulacje, kwotowania
  • Produkty pochodne - definicje, kalkulacje, kwotowania
  • Arbitraż na rynku obligacji
  • Ryzyko stopy procentowej długookresowej (definicja, metody pomiaru - analiza luki okresowości i metody zarządzania luką)
  • Instrumenty pochodne na rynku obligacji
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym obligacji
 • Rynek dewizowy
  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku dewizowego
  • Kurs walutowy
  • Ryzyko kursowe
  • Podstawowe instrumenty rynku dewizowego - definicje, kalkulacje, kwotowania
 • Rozliczanie operacji rynku pieniężnego, dewizowego i obligacji
  • Back Office w banku komercyjnym
  • Rozliczanie operacji: rynku pieniężnego i dewizowego, operacji na papierach wartościowych oraz operacji instrumentów pochodnych
  • Reklamacja w procesie rozliczeniowym
 • Rynki instrumentów pochodnych
  • Opcje i strategie opcyjnie
  • Kredytowe transakcje terminowe
  • Instrumenty rynków towarowych
 • Sesja Reuters
  • Zapoznanie się z systemem informacyjnym Reuters
  • Tworzenie wykresów oraz wyszukiwanie danych i informacji
  • Wykorzystanie modeli Reuters do wyceny instrumentów pochodnych
 • Zawód dealera bankowego
  • Etyka zawodowa dealera
  • ACI i ACI Polska
  • Kodeks Wzorcowy (ACI The Model Code)

Program i więcej informacji:

http://www.wib.org.pl/szkolenie.php?id=33

e-mail: sekretariat@wib.org.pl

 Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami WIB: www.wib.org.pl