Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
23 listopada
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Studium Doradztwa Finansowego EFA EFPA - poziom II

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy Finansowego EFA i który potrafi:

 • zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia
 • przygotować samodzielnie strukturę planu finansowego, zapewniającą odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka
 • pomóc klientowi w realizacji zaproponowanego rozwiązania
 • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
 • współpracować z klientem tak, aby rozwiązania finansowe był zawsze bezpieczne, atrakcyjne finansowo i zgodne z prawem

Jedyny program szkoleniowy prowadzący do uzyskania Certyfikatu EFA EFPA akredytowany przez EFPA Polska


Komu polecamy szkolenie?

Doradcom finansowym klientów zamożnych, menedżerom/opiekunom klientów w segmencie bankowości prywatnej

Wymagania wstępne:
Wskazana jest znajomość kompleksowego pakietu usług i produktów finansowych, oferowanych klientowi indywidualnemu przez banki i instytucje finansowe, a także posiadanie podstawowych umiejętności doradczych w zakresie doboru produktów i usług, służących realizacji kluczowych celów finansowych klienta, zabezpieczaniu i powiększaniu majątku posiadanego przez klienta (wiedza i umiejętności na poziomie „Certyfikatu I stopnia z zakresu doradztwa finansowego", sygnowanego przez WIB).


Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie warsztatowej. Krótkie, interaktywne prezentacje wprowadzają do kluczowych zagadnień, które rozwijane są w trakcie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji oraz sesji pytań i odpowiedzi. Wykorzystywana jest także forma scenek, symulujących spotkanie z klientem na różnych etapach procesu doradzania. W trakcie zajęć uczestnicy z pomocą trenera pracują nad studium przypadku, wymagającym przygotowania planu finansowego dla klienta. Prezentują swoje prace w trakcie ostatnich zajęć, które są kulminacją programu i bezpośrednim przygotowaniem do egzaminu EFA, składającego się z testu jednokrotnego wyboru oraz studium przypadku z planowania finansowego. Egzamin EFA organizuje EFPA Polska.


Kto prowadzi szkolenie?

Zespół trenerów: doświadczeni eksperci-praktycy z obszaru doradztwa finansowego, bankowości, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, planowania inwestycyjnego i zarządzania portfelem. Znakomici trenerzy, którzy łączą doświadczenie rynkowe z pasją zawodową i potrzebą dzielenia się wiedzą.


Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

 • Zarządzanie planem finansowym klienta (8 h)
  • Trendy europejskie i potencjał w Polsce
  • Polski rynek doradztwa finansowego: mapa produktów, modeli biznesowych i konkurencji
  • Koncepcja planowania finansowego
  • Określenie kondycji finansowej klienta: etapy życia i potrzeby
  • Przygotowanie kompleksowego planu finansowego
  • Wdrożenie planu finansowego
  • Monitorowanie planu finansowego
  • Kodeks Etyki EFPA
 • Zastosowania matematyki finansowej (16 h)
  • Wykorzystanie kalkulatora finansowego i arkusza kalkulacyjnego
  • Obliczanie NPV, IRR, ERR, CRR, HPR, EAY
  • Stopy zwrotu typu money-weighted and time-weighted
  • Wycena obligacji i akcji
  • Krzywa zysku
  • Wycena opcji (model dwumianowy)
  • Duration
  • Immunizacja, warunkowa immunizacja
  • Podstawowe pojęcia statystyki opisowej
   • populacja, próba statystyczna
   • skale pomiarowe
  • Miary statystyczne
   • tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i koncentracji
   • rozkłady empiryczne stóp zwrotu
   • histogram
  • Zmienne losowe
   • dyskretne, ciągłe
  • Rozkłady bezwarunkowe i warunkowe
  • Typy rozkładów stóp zwrotu:
   • dwumianowy
   • normalny i logarytmo-normalny
  • Miary zależności
   • kowariancja i korelacja
  • Elementy ekonometrii finansowej
   • podstawowe modele ekonometryczne
   • jednowskaźnikowy model Sharpe´a rynku kapitałowego
   • prognozowanie z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych
   • współczynnik beta
   • oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko portfela
 • Prawo krajowe, regulacje europejskie, wymagania etyczne (8 h)
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo zobowiązań
  • Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych
  • Dyrektywy Unijne istotne dla pracy doradcy: MiFID
  • Prawo spadkowe
  • Podstawy podatków
  • Odpowiedzialność doradców
 • Otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych (8 h)
 • Ubezpieczenia (12 h)
  • Oszacowanie ryzyka związanego z utratą życia, zdrowia, domu i innych zagrożeń
  • Analiza produktów: przeznaczenie i zastosowanie
  • Przygotowanie propozycji ubezpieczeniowej dla klienta
 • Planowanie emerytalne (8 h)
  • Dochód emerytalny i analiza potrzeb
  • Ocena możliwych opcji odpowiedniego planu emerytalnego
  • Aspekty etyczne związane z planowaniem emerytalnym i świadczeniami dla pracowników
 • Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne (20 h)
  • Konstrukcja rynku kapitałowego. Uczestnicy. Ramy prawne. Platformy i zasady obrotu
  • Rynek akcji. Rodzaje akcji. Konstrukcja rynku. IPO
  • Rynek obligacji. Rodzaje obligacji. Konstrukcja rynku. Emitenci
  • Rynek instrumentów pochodnych
  • Ryzyko i stopa zwrotu. Miary statystyczne ryzyka. Oczekiwana stopa zwrotu
  • Strategie inwestycyjne. Systematyka
  • Aspekty podatkowe inwestycji
 • Podatki klienta indywidualnego (8 h)
  • Typy transakcji podlegające opodatkowaniu na gruncie CIT, PIT, VAT
  • Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Opodatkowanie osób nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Podstawowe modele opodatkowania wykonywanej pracy i zasady ich optymalizacji
  • Podstawy opodatkowania zbycia i najmu nieruchomości oraz ruchomości
  • Podstawy opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych, art. bankingu, forex`u, inwestycji w wino/whisky, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, wspólne przedsięwzięcia
 • Nieruchomości (8 h)
  • Pojęcie nieruchomości
  • Źródła informacji o nieruchomościach
  • Ekonomiczne cechy nieruchomości
  • Rynek obrotu nieruchomościami
  • Cechy rynku nieruchomości
  • Podmioty uczestniczące w obrocie nieruchomościami - role, zadania i uprawnienia
  • Transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości
  • Wartość a cena nieruchomości
  • Inwestycje w nieruchomości
  • Analiza inwestycji na rynku nieruchomości
  • Ryzyka inwestowania w nieruchomości
  • Zasady finansowania nieruchomości
  • Źródła finansowania inwestycji w nieruchomości
  • Inwestycje w nieruchomości jako element strategii finansowej klienta
 • Fundusze inwestycyjne (8 h)
  • Fundusze otwarte, zamknięte
  • Fundusze specjalistyczne
  • Analiza porównawcza i wybór funduszy inwestycyjnych
  • Jak efektywnie inwestować w fundusze?
 • Finansowanie potrzeb klienta: kredytowanie, leasing, factoring, lewarowanie (8 h)
 • Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku (8 h)
 • Podstawy finansów behawioralnych (4 h)
  • Ryzyko a niepewność
  • Czy rynki są efektywne w sensie informacyjnym? Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego E. Fama
  • Błędy najczęściej popełniane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
  • Błędy motywacji inwestorów
  • Pułapki poznawcze
  • Teoria perspektywy
  • Ćwiczenia
 • Zarządzanie portfelem (16 h)
  • Otoczenie procesu: efektywne rynki kapitałowe
  • Określanie profilu ryzyka klienta a dobór strategii portfela
  • Budowanie portfela: teoria portfela, modele wyceny, analiza portfelowa
  • Zarządzanie portfelem: alokacja aktywów, strategie inwestycyjne
  • Standardowe wskaźniki i metody oceny wyników
  • Informacja o wynikach dla klienta
 • Zachowania etyczne w pracy doradcy (4 h)
  • Studia przypadku
 • Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku (12 h)
  • Celem zajęć jest zaprezentowanie i przećwiczenie przez każdego z uczestników swojej roli, kompetencji oraz pomysłu na współpracę z klientem
  • Każdy uczestnik przygotowuje scenariusz rozmowy i proponowane rozwiązania w postaci planu finansowego, na bazie uzyskanych od trenera danych charakteryzujących klienta, jego sytuację finansową, rodzinną etc. Opracowany i prezentowany przez uczestnika plan powinien obejmować pełne spektrum produktów, z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych
  • Rolę klienta indywidualnego przejmuje trener, który wspólnie z uczestnikami warsztatów dokonuje pogłębionej analizy kolejnych prezentacji, wskazuje na ich mocne i słabe strony, rekomenduje ulepszenia


Jak długo trwa?

156 godz. dydaktycznych

Podobne wydarzenia

XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków
Transakcje kapitałowe fuzji i przejęć – aspekty prawne i finansowe
Poznań 21 marca
21 marca Poznań
Ogranizator Polish Entrepreneurship & Leadership Society - PELS, Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych "Societas"
Kategoria
Rynki kapitałowe
Absolvent Talent Days Katowice
Katowice 22 marca
22 marca Katowice
Ogranizator Absolvent.pl

Podobne wydarzenia

XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków
Transakcje kapitałowe fuzji i przejęć – aspekty prawne i finansowe
Poznań 21 marca
21 marca Poznań
Ogranizator Polish Entrepreneurship & Leadership Society - PELS, Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych "Societas"
Kategoria
Rynki kapitałowe