Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
22 listopada
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Studium Zarządzania Ryzykiem

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Zdobędziesz umiejętność zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w codziennej działalności biznesowej
 • Poznasz wymagania Nowej Umowy Kapitałowej/CRD oraz aktualne polskie regulacje nadzorcze i ich przełożenie na praktykę zarządzania ryzykiem w banku
 • W szczególności będziesz potrafił:
  • posługiwać się wybranymi narzędziami matematyki finansowej wykorzystywanymi w ilościowych metodach zarządzania ryzykiem oraz stosować w praktyce wybrane elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki: zmienne losowe, wielowymiarowe zmienne losowe, kowariancję zmiennych losowych, wybrane rozkłady zmiennych losowych, obliczać stopy zwrotu, itp.
  • scharakteryzować instrumenty finansowe, w tym pochodne, stosowane w procesie zarządzania ryzykiem, identyfikować ryzyko towarzyszące transakcjom terminowym, wycenić je i dobraćnajbardziej efektywne techniki zabezpieczenia do określonego typu aktywów
  • identyfikować i oceniać ryzyko rynkowe, dopasowywać różne poznane metody i techniki pomiaru i limitowania ryzyka rynkowego do konkretnych przypadków biznesowych
  • opisać funkcjonowanie systemu ratingowego oraz procesu ratingowego (scoringowego) w ramach procesu kredytowego, wykorzystywać parametry i miary ryzyka kredytowego w obszarze: decyzji kredytowych, polityki cenowej, programów sprzedażowych, wyznaczania limitów kredytowych, a także stosować poszczególne metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
  • identyfikować cechy i zjawiska, które odróżniają ryzyko operacyjne od innych rodzajów ryzyka bankowego, stosować w praktyce metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, projektować metodologię pomiaru i analizy ryzyka operacyjnego za pomocą metod zaawansowanych, a także identyfikować i ograniczać ryzykocompliance (ryzyko braku zgodności)
  • stosować narzędzia pomiaru ryzyka płynności i stopy procentowej, identyfikować czynniki wpływające na profil ryzyka płynności i stopy procentowej
  • zdefiniować zasady wyznaczania kapitału ekonomicznego (wewnętrznego) na ryzyko działalności bankowej (proces ICAAP) oraz zasady integracji wymogów nadzorczych z bieżącymi procesami zarządzania ryzykiem i rentownością
 • Przygotujesz się do egzaminu, zgodnie z wymogami certyfikacji Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB, a po zdaniu egzaminu końcowego, uzyskasz Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem, sygnowany przez WIB i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Komu polecamy szkolenie?

 • Menedżerom i specjalistom z różnych obszarów ryzyka w bankach, na szczeblu central i sieci, pragnącym rozwinąć swoją wiedzę w zakresie zintegrowanego zarządzania ryzykiem
 • Menedżerom i specjalistom z różnych obszarów ryzyka w instytucjach finansowych
 • Osobom, planującym rozwój kariery zawodowej w kierunku menedżerskim, z bazą w obszarze zarządzania ryzykiem lub w kierunku eksperckim w zarządzaniu ryzykiem

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie interaktywnych wykładów i intensywnych warsztatów. Część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem symulacji w sali komputerowej. Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz - dwa razy w miesiącu (10 sesji). Program kończy się egzaminem testowym.


Kto prowadzi szkolenie?

Program jest realizowany przez zespół wybitnych, polskich specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem: menedżerów i ekspertów-praktyków z banków i innych instytucji sektora finansowego oraz uczelni ekonomicznych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Rada Ekspertów Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB.


Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • Proces zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową w banku
   • Ryzyko i niepewność w działalności banków. Definicje podstawowych pojęć
   • System nadzoru nad instytucjami finansowymi
   • Kluczowe międzynarodowe i krajowe regulacje odnoszące się do zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyk
  • Elementy analizy matematycznej wykorzystywane w finansach
 • Instrumenty finansowe: wycena, zastosowanie, zarządzanie ryzykiem
  • Wprowadzenie do rynków finansowych: właściwości i specyfika poszczególnych segmentów rynku finansowego, ryzyka i potencjalne możliwości wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem
  • Wprowadzenie do instrumentów pochodnych
 • Narzędzia zarządzania ryzykiem rynkowym księgi handlowej: Value at Risk
  • Przegląd podstawowych zasad organizacji procesu transakcyjnego
  • Niektóre przykłady katastrof finansowych
  • Zarządzanie ryzykiem portfela obligacji
  • Przedstawienie koncepcji duration, PV01
  • Ewolucja w pomiarze ryzyka rynkowego
  • Ryzyko rynkowe w regulacjach
  • Sposoby obliczania VaR
  • Wyznaczenie wartości VaR dla akcji, portfela obligacji, dla liniowych instrumentów pochodnych, opcji
  • Backtesting
  • Stress Test
 • Ryzyko kredytowe
  • Definicja ryzyka kredytowego
  • Proces kredytowy
  • System ratingowy: ocena ryzyka pojedynczych klientów/ekspozycji kredytowych
  • Estymacja parametrów ryzyka kredytowego oraz portfelowe miary ryzyka kredytowego
  • Ryzyko kredytowe w świetle Nowej Umowy Kapitałowej Basel II/III
  • Wykorzystanie parametrów i miar ryzyka w operacyjnym sterowaniu procesem kredytowym
 • Ryzyko operacyjne
  • Istota ryzyka operacyjnego: podstawowe pojęcia definicyjne i identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego
  • Wymogi nadzorcze i dobrej praktyki bankowej w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Charakterystyka elementów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym: praktyczne aspekty budowy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacji
  • Ocena ryzyka operacyjnego
 • Compliance (ryzyko braku zgodności)
  • Podstawowe pojęcia i definicje związane z funkcją compliance
  • Charakterystyka wybranych elementów zarządzania ryzykiem compliance
  • Narzędzia wspomagające funkcję compliance
 • Zarządzanie aktywami i pasywami
  • Wprowadzenie do zarządzania aktywami i pasywami
  • Zarządzanie płynnością finansów
  • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej
  • Transferowa Cena Funduszy: klucz do pomiaru wyniku z zarządzania ryzykiem stopy procentowej
 • Kapitał ekonomiczny
 • Aspekty księgowe i sprawozdawcze związane z zarządzaniem ryzykiem
  • Rachunkowe elementy wyceny i ujmowania wyniku i instrumentów w księgach rachunkowych oraz rachunku zysków i strat.
  • Utrata wartości kredytów - kwestie rachunkowe
  • Ujawnienia informacji o poziomie ryzyka i systemach zarządzania ryzykiem na przykładzie wybranych banków

Program i więcej informacji:

http://www.wib.org.pl/szkolenie.php?id=34

e-mail: sekretariat@wib.org.pl


Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami WIB: www.wib.org.pl

Podobne wydarzenia

InfoMEET Kraków
Kraków 17 marca
17 marca Kraków
Ogranizator NOVIAL S.C.
Absolvent Talent Days Kraków
Kraków 20 marca
20 marca Kraków
Ogranizator Absolvent.pl
XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków

Podobne wydarzenia