Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
10 maja
do 11 maja
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Kompendium zmian w podatkach w okresie 2020-2021 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat  zmian w prawie podatkowym obowiązujących w 2021r. Program szkolenia obejmuje tematykę podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) ze szczególnym uwzględnieniem skutków zastosowania tarcz antykryzysowych oraz tzw. podatku estońskiego. 

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Spotkania
Kategoria: Podatki

Adresaci szkolenia:

 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi, księgowi
 • pracownicy działów finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach

Program:

Dzień 1:

Podatek VAT

1. SLIM VAT zmiany od 2021r

a) Nowe zasady rozliczania przez sprzedawcę faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania, przepisy przejściowe, itp.

b) Nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT-u naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe itp.

c) Doprecyzowanie zasady rozliczania przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).

d) Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.

e) Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

f) Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.

g) Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.

h) Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%.

i) Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

j) Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności (kursy walut, kompensaty, wprowadzenie możliwości płacenia w split payment na rzecz przedstawiciela celnego itp.).

k) Pozostałe zmiany.

l) Przepisy przejściowe.

2. JPK_VAT w praktyce :

a) Praktyczne wskazówki odnośnie stosowania kodów GTU i oznaczania procedur szczególnych, typów dokumentów, np. anulowanie faktury a JPK, dok. wewnętrzne

b) Stosowanie MPP w nietypowych przypadkach, min: faktury płacone ratalnie, zaliczki, cesja wierzytelności, refaktury itp.

c) Korekta JPK_VAT a czynny żal, kara za korektę JPK_VAT z KKS a dodatkowa sankcja za błędy, obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

d) Praktyka ujęcia w nowym JPK-V7M i JPK-V7K transakcji międzynarodowych (zmiany od 1 października 2020 r.):

 • Prezentacja w JPK-V7M i JPK-V7M:
 • WDT, eksportu towarów, dostawy poza terytorium kraju, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.
 • WNT, importu towarów, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca, sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.
 • Eksportu usług.
 • Importu usług pod kątem identyfikacji dokumentów stanowiących podstawę zapisów w JPK-VAT.
 • Znaczników dokumentów.
 • Znaczników GTU i procedur VAT.
 • Ujęcia faktur korygujących.
 • Przemieszczenie towaru w ramach własnego przedsiębiorstwa.

3. Korzystne zmiany dotyczące płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie podatników VAT czynnych obowiązujące od lipca 2020

a) Rozszerzenie katalogu sytuacji, w których zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie wymaga zawiadomienia organów podatkowych

b) Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych

c) Zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,

d) Uporządkowanie innych zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, np. czy UPL-1 uprawnia do podpisywania zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza Białej Listy, Złożenie ZAW NR po terminie – czy konieczne jest składanie czynnego żalu oraz czy możliwe jest przywrócenie terminu? 

e) Wsteczne obowiązywanie nowych zasad dotyczących płatności na rachunki bankowe nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych,

f) Zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych – przepisy obowiązujące w trakcie trwania epidemii COVID-19,

g) Istotne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zasad zawiadamiania o płatnościach na rachunki nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych.

4. Import towarów w procedurze uproszczonej – zmiana przepisów od lipca 2020

a) Redukcja formalności koniecznych dla stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów – jakie warunki trzeba spełniać, żeby korzystać z procedury uproszczonej w imporcie od lipca 2020 r.?

5. Brexit a VAT

a) Transakcje trójstronne

b) Różne warianty dostawy towarów

c) Transport towarów

6. Zakup towarów spożywczych dla pracowników firmy – nowe stanowisko KIS w zakresie możliwości odliczenia VAT,

7. Inne zmiany w VAT na 2021

 

Dzień 2

Podatek CIT, PIT

1. Zmiany w CIT i PIT wprowadzone w życie w trakcie roku 2020 z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych m.in.:

a) Możliwości rozliczenia straty za 2020 z dochodami roku poprzedniego

b) Możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek

c) Jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

d) Czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników oraz możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli w przyspieszonym terminie

e) Nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu, dodatku solidarnościowego

f) Wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów)

g) Wydłużony termin na sporządzenie informacji podatkowych IFT-2R

h)      wydłużony termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych, informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o cenach transferowych;

i)       możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w określonych sytuacjach kar umownych i odszkodowań;

j)       ułatwienia w stosowaniu certyfikatów rezydencji.

2.      Estoński CIT i Specjalny Fundusz Inwestycyjny

3.      Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych

4.      Spółki nieruchomościowe

5.      Amortyzacja stawkami indywidualnymi, obniżonymi, podwyższonymi – zmiany

6.      Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej

7.      Zmiany w warunkach stosowania CIT 9%

8.      Polityka podatkowa – obowiązki ogłaszania

9.      Rozliczenie w 2021 tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020r.:

a) rodzaje transakcji objęte korektą,

b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,

c) korekta dochodu lub straty podatkowej,

d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,

e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),

f) warunki zastosowania nowych przepisów,

g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,

h) transakcje między podmiotami powiązanymi,

i) przepisy przejściowe,

j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

 

Zarejestruj się już dziś

Kontakt
Centrum Edukacji PKF
Wydarzenia

Dziś jest 25 marca 2023

27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
10 maja 2023 - 11 maja 2022
III Forum CFO STRATEGIES
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Capital Market Days 2023
Kraków 27 marca-lutego
27 marca-lutego Kraków
Ogranizator KN Rynku Kapitałowego Index
Kategoria
Rynki kapitałowe
STN - Studencki Turniej Negocjacyjny
1 kwietnia
1 kwietnia
Ogranizator SKN Negocjator SGH
XI edycja Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej
14 kwietnia
14 kwietnia
Ogranizator Koło Naukowe Modelowania Finansowego AGH

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Capital Market Days 2023
Kraków 27 marca-lutego
27 marca-lutego Kraków
Ogranizator KN Rynku Kapitałowego Index
Kategoria
Rynki kapitałowe
STN - Studencki Turniej Negocjacyjny
1 kwietnia
1 kwietnia
Ogranizator SKN Negocjator SGH