Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
18 października
do 19 września
2021
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z prowadzeniem analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Podczas szkolenia uczestnicy poznają narzędzia, procesy i metody wykorzystywane podczas przeprowadzania analizy finansowej. Nabyta wiedza pozwoli uczestnikom na wykonywanie we właściwy sposób analiz finansowych, jak również na dokonywania interpretacji wyników analiz w sposób kompletny i zrozumiały dla każdego odbiorcy informacji.

Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Analiza

Adresaci szkolenia:

 • Decydenci w przedsiębiorstwach odpowiedzialni za prezentowanie wyników finansowych przedsiębiorstw.
 • Osoby pracujące w komórkach zajmujących się oceną kondycji finansowej klientów.
 • Pracownicy działów controllingu finansowego i strategicznego w przedsiębiorstwach .
 • Analitycy finansowi.
 • Specjaliści działów controllingu.
 • Analitycy kredytowi.
 • Pracownicy odpowiedzialni za rachunkowość zarządczą w przedsiębiorstwie.

Program:

I ANALIZA FINANSOWA  PRZEDSIĘBIORSTWA W PROCESACH ZARZĄDCZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Cele finansowe i strategie finansowe w działalności przedsiębiorstw.
 2. Czy maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa i zysku to podstawowy cel współczesnych przedsiębiorstw?
 3. Procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie, a miejsce analizy finansowej w systemie finansowym przedsiębiorstwa.
 4. Wartość przedsiębiorstwa – ogólne kryteria szacowania i pomiaru.
 5. Sposoby szacowania cash flow ze względu na odbiorcę informacji – przedsiębiorstwo, właściciele, wierzyciele.

II INFORMACJE FINANSOWE WYKORZYSTYWANE DO ANALIZY FINANSOWEJ.

 1. Rodzaj informacji wykorzystywanych w analizie finansowej.
 2. Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
 3. Jakich dodatkowych informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy prawnej i zakresu prowadzonej działalności.
 4. Wiarygodność i jakość danych przedstawianych w innych dokumentach niż w sprawozdaniach finansowych.
 5. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

III JAKOŚĆ INFORMACJI PREZENTOWANYCH W SPRAWOZDANICH FINANSOWYCH W ŚWIETLE METODOLOGII ICH EWIDENCJONOWANIA I UJAWNIANIA

 1. Rachunkowość podatkowa jako system regulujący ewidencjonowania i ujawnianie informacji finansowej przedsiębiorstw.
 2. Metody stosowane w rachunkowości.
 3. Zasady stosowane w rachunkowości.
 4. Rachunkowość zarządcza vs. rachunkowość podatkowa.
 5. Elementy sprawozdania finansowego.

IV USTALANIE KONDYCJI FINANSOWEJ NA PODSTAWIE OGÓLNEJ ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 1. Elementarna analiza pozycji bilansu.
 2. Elementarna analiz pozycji rachunku zysków i strat.
 3. Elementarna analiz pozycji rachunku przepływów pieniężnych.
 4. Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa.
 5. Reguły i zasady finansowe mówiące dużo o sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
 6. Identyfikacja poziomu podatności przedsiębiorstwa na kryzys.
 7. Diagnozowanie symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie na podstawie ogólnej analizy sprawozdania finansowego.

 

V WSKAŹNIKOWA ANALIZA FINANSOWA W OCENIE KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Zasady interpretacji wyników analizy.
 2. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
 3. Analiza struktury bilansu.
 4. Analiza rentowności.
 5. Analiza płynności.
 6. Analiza efektywności jako podstawa zarządzania kapitałem obrotowym:
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
 1. Analiza poziomu zadłużenia.
 2. Dźwignia operacyjna.
 3. Dźwignia finansowa.
 4. Dźwignia połączona.
 5. Analiza DU POINTA.
 6. Analiza dyskryminacyjna – badanie zagrożenia upadłością.
 7. Metodologie jakościowo-ilościowe oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa:

VI PODSTAWY OCENY OPŁACALNOŚCI PROJWEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 1. Typy projektów inwestycyjnych vs źródła ich finansowania.
 2. Wskaźniki statycznej analizy oceny projektów inwestycyjnych.
 3. Podejście dynamiczne do oceny projektów inwestycyjnych:
 • Zmiana wartości pieniądza w czasie.
 • Wskaźniki finansowe wykorzystywane w ocenie projektów inwestycyjnych.
 • Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych.

Zarejestruj się już dziś: link

Podobne wydarzenia