Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
8 grudnia
2018
Miasto: Poznań
Organizator: SKN Societas

OKN: Aspekty prawne i finansowe funduszy inwestycyjnych

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” działające przy Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Aspekty prawne i finansowe funkcjonowania funduszy inwestycyjnych”. Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2018 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Iuridicum Novum).

Nasz patronat
Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: BPO/SSC

Fundusze inwestycyjne to osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Dokładne informacje można uzyskać z Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Idea funduszy inwestycyjnych, nazywanych przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, opiera się na zebraniu razem niewielkich kwot, które razem tworzą pokaźną sumę. Zebrane od licznych inwestorów pieniądze jako całość są inwestowane w instrumenty, które są jasno określone w statucie danego funduszu (akcje, obligacje itp.). Wartość otrzymanych przez uczestników potwierdzeń wpłaty jest uzależniona od wyceny aktywów, w które fundusz inwestuje.


Jako organizatorzy zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników naukowych do czynnego i biernego udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że będzie ona okazją do pogłębienia wiedzy, wymiany poglądów oraz ożywionej dyskusji między uczestnikami.

Uczestnictwo bierne jest nieodpłatne i nie wymaga zgłoszenia. Uczestnictwo czynne za opłatą 75 zł. Osoby przedstawiające referat otrzymają certyfikat uczestnictwa po zakończeniu wszystkich paneli. Czas wystąpienia jednego prelegenta wynosi 10 minut, w przypadku duetu 15 minut.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie abstraktów na adres e-mail: konferencjasocietas@gmail.com (w tytule e-maila należy podać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji, np. „Jan Kowalski, Aspekty prawne i finansowe funkcjonowania funduszy inwestycyjnych” do 24 listopada 2018 r. oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: https://goo.gl/forms/JHNjRIdVYQxExUkD2

Proponowane tematy wystąpień na konferencji:

  • Nadzór nad towarzystwami i funduszami inwestycyjnymi
  • Rola i obowiązki depozytariusza -Zasady dywersyfikacji portfela funduszy
  • Podatkowe aspekty funduszy inwestycyjnych
  • Prawodawstwo europejskie a fundusze inwestycyjne

 

Wyniki zakwalifikowanych referatów zostaną podane e-mailowo do 28 listopada 2018 r. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną podane zakwalifikowanym autorom referatów.

Wymogi dotyczące abstraktu:

Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 300 słów. Tekst powinien być zredagowany według następujących zasad:
 czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;

  • zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
  • interlinia: 1,5;
  • marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
  • wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx).

 

Zapraszamy,

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego "Societas" przy UAM w Poznaniu

 

(Informacje organizatora)

Kontakt
SKN Societas
Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań
Al. Niepodległości 53
61-714 Poznań
Wydarzenia

Dziś jest 07 lipca 2020

14-15 września 2020
XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020)
21 października 2020
IV Kongres HR
Zobacz wszystkie