Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
20 września
do 21 sierpnia
2022
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Warsztaty US GAAP i PSR - porównanie głównych różnic

Celem szkolenia jest poznanie zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z koncepcjami rachunkowości, kluczowymi zagadnieniami regulowanymi US GAAP, a także z różnicami pomiędzy polskim prawem bilansowym/MSSF, a US GAAP.

Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Księgowość

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy finansowi
 • Księgowi i Główni księgowi
 • Pracownicy działów księgowości raportujący dla inwestorów wg US GAAP
 • Pracownicy działów finansowych związanych z US GAAP,
 • Pracownicy działów controllingu powiązanych z tematyką US GAAP
 • osoby zainteresowane tematyką US GAAP

Program:

I.  Wprowadzenie

 1. Kluczowe założenia koncepcyjne US GAAP
 2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania  i kapitały własne, przychody i koszty).
 3. Główne różnice w zasadach i podejściu koncepcyjnym między US GAAP  vs PSR.
 4. Zakres objęty regulacjami, krótka informacja dotycząca  regulacji ASU po konwergencji.
 5. Rola polityki rachunkowości grupy kapitałowej, korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości - charakterystyka, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

II. Kluczowe obszary różnic w prezentacji sprawozdania finansowego przygotowanego wg PSR i  regulacji US GAAP . Analiza sprawozdań finansowych - case study  na podstawie wybranych spółek giełdowych:

 1. Struktura, treść, zasady ogólne i wymogi odnośnie sprawozdania finansowego. Regulacje SEC
 2. Prezentacja bilansu tym: układ, agregacja informacji, prezentacja aktywów obrotowych i trwałych, zobowiązania krótko i długoterminowe, w tym pożyczki, struktura kapitału własnego.
 3. Sprawozdania dla właścicieli- zestawienie zmian w kapitale własnym (klasyfikacja i charakterystyka), w tym ujęcie niezrealizowanych zysków i strat kapitałowych, transakcji w  walutach obcych.
 4. Raport o wynikach finansowych w danym roku- sprawozdanie z wyniku i całkowitego dochodu operacji oraz rachunek zysków i strat, w tym: przychody, koszty i wydatki, rodzaje działalności (działalność kontynuowana i zaniechana).
 5. Rachunek przepływów środków pieniężnych, w tym prezentacja działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
 6. Noty uzupełniające do sprawozdania finansowego.
 7. III. Analiza kategorii bilansowych - podobieństwa i podstawowe obszary różnić US GAAP vs  PSR . Ujawnianie, wycena oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym, case study na podstawie wybranych spółek giełdowych:

 8. Koncepcja kosztu historycznego jako podstawa wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań.  Różnice kursowe, wartość godziwa, koszty finansowania zewnętrznego.
 9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności oraz przedpłaty (zasady rozliczenia w czasie).
 10. Inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe oraz transakcje zabezpieczające.
 11. Zapasy - podstawowe informacje
 12. Długoterminowe aktywa trwałe- środki trwałe
 13. Wartości niematerialne oraz inne aktywa o charakterze trwałym 
 14. Instrumenty finansowe - podstawowe informacje, klasyfikacja i prezentacja, instrumenty podstawowe i pochodne, wykorzystanie instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń itp..
 15. Zobowiązania krótkoterminowe (rodzaje, klasyfikacja, prezentacja, wycena).
 16. Zadłużenie o charakterze długoterminowym, w tym pożyczki oraz emisja obligacji i innych papierów dłużnych .
 17. Rezerwy, w tym rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych (rodzaje, zasady tworzenia, wycena).
 18. Zagadnienia podatku odroczonego.
 19. Kapitał własny (klasyfikacja i prezentacja bilansowa).
 20. Aktywa przeznaczone do zbycia.
 21. Podmioty powiązane, połączenia (krótka charakterystyka).
 22. Zarejestruj się już dziś: link