Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Jak określić znajomość języka obcego? Opis poziomów

Rekruterzy są zgodni - poziom języka w CV najlepiej określić za pośrednictwem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Sprawdźcie, jakie kompetencje językowe odpowiadają poszczególnym poziomom z tej skali.
Kategoria: Poradnik kariery
11.04.2018

Znajomość języków obcych to jedna z podstawowych informacji, które powinny znaleźć się w dobrym CV.

Potwierdzają to rekruterzy, z którymi w ostatnim czasie rozmawialiśmy –  czy to Julia Krajewska z Deloitte, która zdradzała nam, jak napisać CV na praktyki, staż czy do pracy w audycie, nawet jeśli nie macie doświadczenia, czy Miłosz Niemiro z Goldman Recruitment, który na naszych "łamach" opowiadał o doświadczeniu w CV finansisty

Przy opisie znajomości języka najlepiej posługiwać się klasyfikacją przyjętą przez Radę Europy, znaną pod nazwą: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for LanguagesCEFR). Jest to sześciopoziomowa skala, która określa umiejętności w mówieniu, słuchaniu,czytaniu i pisaniu w języku obcym. Klasyfikacja jest uniwersalna – można ją wykorzystać do opisu znajomości każdego języka. Ma też międzynarodowe zastosowanie –  stosuje się ją na terenie całej Europy, a także w Egipcie, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, Korei i na Filipinach. 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy a także wymagania egzaminów certyfikatowych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach. 

Poszczególnym poziomom można nadać następujące określenia:

 • A1 – poziom początkujący,
 • A2 – poziom niższy średnio zaawansowany,
 • B1 – poziom średnio zaawansowany,
 • B2 – poziom wyższy średnio zaawansowany,
 • C1 – poziom zaawansowany,
 • C2 – poziom profesjonalny. 

Oto dokładne umiejętności, które są wymagane dla poszczególnych poziomów językowych:

Poziom Opis posiadanych umiejętności
A1
 • rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego,
 • potrafi przedstawiać siebie i innych, 
 • potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada,
 • potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2
 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy),
 • potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe,
 • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym życj, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1
 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem,
 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są danej osobie znane bądź ją interesują,
 • potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2
 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności,
 • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron,
 • potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1
 • rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu, odnajdując właściwe sformułowania,
 • skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych,
 • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów,
 • sprawnie i właściwie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2
 • portafi zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta,
 • potrafi streszczać informacje z innych źródeł (pisanych lub mówionych) w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia,
 • potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Źródło: unesco.uj.edu.pl

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również