Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Aktuariusz, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy - jakie zawody czeka deregulacja

Właśnie wchodzimy w drugą fazę deregulacji zawodów. Resort sprawiedliwości zaprezentował kolejną transzę. Na liście znalazło się 91 profesji, w tym z obszaru finansów.
Kategoria: Wiadomości
03.07.2013
Infografika oprac. na podstawie danych MS; źródło: www.platforma.org

Deregulacja ułatwia wejście do danego zawodu, gdyż polega na ograniczeniu lub likwidacji obowiązujących wymogów (np. certyfikatów, licencji). Dzięki temu powstaje także więcej miejsc pracy - czytamy na stronie Platformy Obywatelskiej. Rządząca partia szacuje, że dzięki tej ustawie rynek pracy zyska od 50 do 100 tys. dodatkowych etatów.

Jak wskazuje Jarosław Gowin, Polska to lider w Europie pod względem zawodowej regulacji. Dla porównania lepsi są od nas Czesi - u naszego południowego sąsiada zawodów zamkniętych jest aż 335. W Niemczech natomiast o ponad połowę mniej. Dodatkowymi przepisami obwarowano tam tylko 152 profesje.

Resort sprawiedliwości przygotował kolejną listę 91 profesji. Co czeka polskich finansistów?Agent celny - deregulacja


Obecnie: 


Aby móc wykonywać zawód agenta celnego, należy:

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • korzystać w pełni praw publicznych
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • być osobą niekaraną  za przestępstwa gospodarcze lub skarbowe  
 • mieszkać na terenie Unii Europejskiej
 • zdać egzamin na agenta celnego lub posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu wydaną na podstawie odrębnych przepisów
 • być wpisanym na listę agentów celnych w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty zdania egzaminu
 • dawać rękojmi prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego


W przyszłości:


Aby móc wykonywać zawód agenta celnego, konieczne będzie: 

 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • bycię osobą niekaraną 
 • posiadanie wykształcenia na poziomie co najmniej licencjata lub trzyletnie doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych
 • posiadanie doświadczenia w zakresie obsługi celnej firm
 • posiadanie obywatelstwa kraju Unii Europejskiej lub należącego do EFTAAgent ubezpieczeniowy - deregulacja


Obecnie: 


Aby móc wykonywać zawód agenta ubezpieczeniowego należy:

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • zdać egzamin potwierdzający odbycie szkolenia organizowanego przez zakład ubezpieczeń
 • co najmniej raz na trzy lata uczestniczyć w szkoleniu zawodowym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń
 • być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej lub innej w wysokości 1 mln. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia lub 1,5 mln. euro - do wszystkich zdarzeń


W przyszłości:


Aby móc wykonywać zawód agenta ubezpieczeniowego konieczne będzie: 

 • odbycie szkolenia organizowanego przez zakład ubezpieczeń (niekoniecznie zakończone egzaminem)
 • co najmniej raz na trzy lata uczestniczenie w szkoleniu zawodowym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń
 • bycie ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej lub innej w wysokości 1 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia lub 1,5 mln euro - do wszystkich zdarzeńAktuariusz - deregulacja


Obecnie:


Aby móc wykonywać zawód aktuariusza należy:

 • posiadać wyższe wykształcenie
 • odbyć dwuletni staż aktuarialny
 • zdać egzamin aktuarialny przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy przy Komisji Nadzoru Finansowego 


W przyszłości:


Aby móc wykonywać zawód aktuariusza konieczne będzie: 

 • posiadanie wyższego wykształcenia
 • obycie dwuletniego stażu aktuarialnego
 • zdanie egzaminu aktuarialny lub posiadanie wyższego wykształcenia kierunkowego z zakresu ekonomii, fizyki lub matematyki, oraz sześcioletnie doświadczenie zawodowe 
 • kandydat na aktuariusza zwolniony będzie z tych części egzaminu, które zaliczał egzaminem na uczelni wyższej


 

Biegły rewident - deregulacja


Obecnie:


Aby móc wykonywać zawód biegłego rewidenta, należy:

 • posiadać wyższe wykształcenie
 • odbyć roczną praktykę z zakresu rachunkowości na terenie Unii Europejskiej
 • odbyć dwuletnią praktykę pod kierunkiem biegłego rewidenta
 • zdać szereg egzaminów (10 pisemnych, 1 ustny, dyplomowy) przed komisją powołaną przez Ministra Finansów
 • raz w roku uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym


W przyszłości:


Aby móc wykonywać zawód biegłego rewidenta, konieczne będzie:

 • posiadanie średniego wykształcenia lub zagranicznego uznawanego w Polsce za równorzędne
 • władanie językiem polskim w mowie i piśmie

Wprowadzone zostaną:

 • uproszczenia związane z wymaganą praktyką 
 • rozszerzenie możliwości doskonalenia zawodowego (m.in. poprzez samokształcenie)
 • zaliczenie praktyki i aplikacji poprzez posiadanie co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości lub prawa i finansów
 • uznanie możliwości łączenia form odbywania praktyki, jednak łączny czas trwania praktyki powinien wynosić co najmniej 3 lata
 • zaliczenie części postępowania kwalifikacyjnego w obszarze sprawdzenia wiedzy teoretycznej, na podstawie ukończenia studiów wyższych o kierunku obejmującym zakresem kształcenia wiedzę wymaganą w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • zniesienie ustawowych ograniczeń w zakresie wykonywania zawodu biegłego rewidenta w zależności od wyboru formy prawnej jego wykonywania Broker ubezpieczeniowy - deregulacja


Obecnie:


Aby móc wykonywać zawód brokera ubezpieczeniowego, należy:

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • zdać egzamin uprawniający do wykonywania zawodu przed komisją dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 • posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe 
 • co najmniej raz na trzy lata odbywać staż zawodowy w ramach doskonalenia zawodowego 


W przyszłości:


Aby móc wykonywać zawód brokera ubezpieczeniowego, konieczne będzie:

 • spełnienie wszystkich wymaganych dotychczas warunków
 • zdobycie (w czasie dziesięciu lat poprzedzających ubieganie się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej) sześcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie odpowiadającym zakresowi działalności zwalnia z obowiązku zdawania egzaminu przed komisją dla brokerów Doradca podatkowy - deregulacja


Obecnie:


Aby móc wykonywać zawód doradcy podatkowego należy:

 • posiadać wyższe wykształcenie
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • być osobą niekaraną zdać egzamin na doradcę podatkowego
 • odbyć dwuletnią praktykę zawodową
 • być wpisanym na listę doradców podatkowych
 • stale podnosić kwalifikacje
 • posiadać nieskazitelny charakter i rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu


W przyszłości:


Aby móc wykonywać zawód doradcy podatkowego, konieczne będzie:

 • spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań
 • wprowadzone zostaną ułatwienia w zdawaniu egzaminu 
 • odbycie nie dwuletniej, a sześciomiesięcznej praktyki w przypadku odbywania praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowegoMakler giełd towarowych - deregulacja


Likwidacja zawoduMakler papierów wartościowych - deregulacja


Obecnie:


Aby móc wykonywać zawód maklera papierów wartościowych, należy: 

 • być osobą niekaraną za przestępstwa skarbowe
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • zdać egzamin na maklerów papierów wartościowych
 • być wpisanym na listę maklerów papierów wartościowych


W przyszłości:


Aby móc wykonywać zawód maklera papierów wartościowych, konieczne będzie: 

 • posiadanie oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • korzystanie z pełni praw publicznych

Do wykonywania czynności stanowiących działalność maklerską (określonych w art. 69 ust. 2 pkt 1-3 i pkt 6-8 oraz ust. 4), innych niż czynności, do których wykonywania firma inwestycyjna zobowiązana jest zatrudnić doradcę inwestycyjnego, będzie musiała zostać zatrudniona osoba fizyczna, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była karana za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
 • posiada umiejętności, kwalifikacje i fachową wiedzę do wykonywania powierzonych czynności Przyjmujący zakłady wzajemne/Prowadzący kolektury gier liczbowych


Obecnie:


Aby móc przyjmować zakłady wzajemne/prowadzić kolektury gier należy:

 • posiadać świadectwo zawodowe - Minister Finansów może uznać za równoważne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenia w zakresie gier hazardowych - w przypadku bezpośrednio prowadzących gry hazardowe oraz kolektury gier objęte monopolem państwa
 • zdać egzamin państwowy - w przypadku pozostałych osób bezpośrednio prowadzących gry hazardowe oraz kolektury gier  


W przyszłości:


Aby móc przyjmować zakłady wzajemne/prowadzić kolektury gier, konieczne będzie:

 • odbycie szkolenia z przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do zajmowanego stanowiska - zamiast świadectwa zawodowego
 • umieszenie zaświadczenia o odbyciu szkolenia, w widocznym miejscu, w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnychUsługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - deregulacja


Obecnie:


Aby móc wykonywać działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych należy:

 • być osobą niekaraną
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • odbyć trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadać wyższe magisterskie wykształcenie na kierunku rachunkowość lub pokrewnym
 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku innym rachunkowość, oprócz trzyletniej praktyki, wymagane jest także ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
 • osoby nieposiadające wyższego wykształcenie zobligowane są do zdania egzaminu na certyfikat księgowy, oraz obycia dwuletniej praktyki w księgowości


W przyszłości:


Aby móc wykonywać działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych konieczne będzie:

 • posiadanie oświadczenia o niekaralności
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • wymogi związane z wykształceniem nie będą obowiązywały


Źródło: www.platforma.org

Zobacz również