Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

II transza deregulacji przyjęta przez Sejm

4 kwietnia 2014 r. Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę ułatwiającą dostęp do wykonywania 91 zawodów regulowanych. Przyjęta ustawa dotyczy grup zawodowych liczących około 200 tysięcy osób.
Kategoria: Wiadomości
08.04.2014

21 nowelizowanych ustaw, 267 stron uzasadnień, 400 konsultacji. Po wielu miesiącach zapowiedzi głośno komentowane zmiany zawarte w ustawie o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów regulowanych zostały uchwalone przez Sejm.


Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło deregulacje umożliwiające tworzenie na uczelniach wyższych kierunków studiów, których ukończenie zwolni z części postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania określonych zawodów. Jak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości, jednym z głównych celów wprowadzenia zmian jest ograniczenie problemu niedostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.


Wśród 91 deregulowanych profesji znalazły się zawody związane z branżą finansową:Agent ubezpieczeniowy


Zniesiony zostanie obowiązek uczestnictwa w organizowanym przez zakład ubezpieczeniowy szkoleniu dla kandydatów na agenta ubezpieczeniowego. Konieczne będzie jedyne uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu, którym dotychczas kończyło się szkolenie.


Zobacz oferty pracy w ubezpieczeniach »Aktuariusz


Wymóg dotyczący wykonywania przez co najmniej 2 lata czynności z zakresu matematyki finansowej, ubezpieczeniowej oraz statystyki pod kierunkiem aktuariusza dotyczyć będzie wyłącznie kandydatów, którzy nie zdali egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy.


Dotychczas zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu stanowiło jeden z podstawowych wymogów. W wyniku deregulacji Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy  będzie mogła uznać za równorzędne studia obejmujące zakres egzaminu aktuarialnego, co umożliwi absolwentom tych studiów uzyskanie tytułu aktuariusza bez przystępowania do egzaminu.Biegły rewident


Zasady zatrudniania biegłych rewidentów na umowę cywilnoprawną zostaną zliberalizowane.


Egzamin zawodowy zdawany będzie przez kandydatów wyłącznie w zakresie, którego nie obejmowały egzaminy uniwersyteckie.


Zobacz oferty kursów dla kandydatów na biegłych rewidentów » 


Umożliwione zostanie zaliczenie praktyki oraz aplikacji poprzez zdobycie piętnastoletniego doświadczenia zawodowego w rachunkowości, finansach oraz w zakresie prawa.


Odbycie obowiązkowego szkolenia zawodowego możliwe będzie m.in. w ramach samokształcenia.Broker ubezpieczeniowy


Kandydaci na brokera ubezpieczeniowego będą zwolnieni z egzaminu w przypadku posiadania co najmniej sześcioletniego doświadczenia zawodowego w branży ubezpieczeniowej lub ukończenia studiów wyższych, które zostanę uznane przez Komisję Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Asekuracyjnych za równorzędne.Doradca podatkowy


Zderegulowane zostaną czynności związane z udzielaniem porad z zakresu obowiązków podatkowych i celnych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz sporządzaniem zeznać i deklaracji podatków na rzecz podatników.


Uprawnienia doradcy podatkowe konieczne będą jedynie w przypadku reprezentowania podmiotów w postępowaniu przed organami administracji sądowej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji.


Zobacz oferty pracy w podatkach »Przyjmujący zakłady wzajemne/Prowadzący kolektury gier liczbowych


Podmioty urządzające zakłady wzajemne/wykonujące monopol państwa zobowiązane będą do zapewnienia przyjmującym zakłady wzajemne/prowadzącym kolektury gier liczbowych szkoleń z przepisów o grach hazardowych we właściwym zakresie. Umieszczone w widocznym miejscu zaświadczenie o odbyciu szkolenia będzie stanowiło zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectwa zawodowego.Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych


Wykonywanie tej działalności dostępne będzie dla wszystkich osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz oświadczenie o niekaralności. Wymogi związane z wykształceniem, egzaminami oraz odbyciem praktyki nie będą obowiązywały.


Zobacz oferty pracy w księgowości » Deregulacja zawodu maklera przesunięta do III transzy


Spodziewane deregulacje zawodów maklera papierów wartościowych oraz maklera giełd towarowych, o których pisaliśmy w roku 2013, przesunięte zostały do III transzy deregulacji, która dotyczyć będzie także zawodu doradcy inwestycyjnego oraz agenta firmy inwestycyjnej. III transza deregulacji przyjęta została 11 marca 2014 roku przez Radę Ministrów.


Źródło: www.ms.gov.pl

Zobacz również